A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

9/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-án megtartott ülésén megalkotta 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A módosítást követően értelmezési okokból néhány technikai jellegű módosítás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napján hatályba lépett rendelkezéseinek megfelelő további módosítások váltak szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E technikai jellegű kiegészítést indokolja a Vagyonrendelet vagyonkezelőre vonatkozó fogalmának a nemzeti vagyonról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő, teljes körű meghatározása.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában volt oktatási intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 2013. január 1-jétől - a köznevelési alapfeladatok ellátásának állami feladattá válásával - állami fenntartásba kerültek. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat azonban továbbra is köteles gondoskodni az illetékességi területén lévő és tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.

A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyonelemek bővítését indokolja, hogy a Fővárosi Önkormányzat által működtetett, üzemeltetett, fentiekben hivatkozott e vagyonelemek is a Fővárosi Önkormányzat törzsvagyonát képezzék.

A 3. §-hoz

A versenyeztetés szabályai mellőzésének eseteit felsoroló rendelkezés bővítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 108/A. §-ban foglalt szabályozás indokolja.

A 4. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal épülete tekintetében a tulajdonjog változásával nem járó tulajdonosi jogokat az R. megalkotása óta a főpolgármester gyakorolja.

Az R. hivatkozott módosítása során - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosított rendelkezéseivel összhangban - a Hivatal épülete kikerült a Rendelettel korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősített vagyonelemek köréből, és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe került besorolásra. Az R. módosítása során szükségessé vált, hogy a Hivatal épülete feletti, tulajdonjogot nem érintő kérdésekben való tulajdonosi joggyakorlásról szóló rendelkezés értelemszerűen ne a forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, hanem a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló címben szerepeljen.

A módosítás szövegezése során azonban a főpolgármester által a Hivatal épülete tekintetében gyakorolt tulajdonosi jogok gyakorlása köréből tett kivételi kör [az R. 23. § (1) bekezdése] tévesen került megjelölésre, ezért szükséges az R. 23. § (3) bekezdésének módosítása.

Az R. 23. § (4) bekezdésének technikai módosítását indokolja, hogy az R. e bekezdése tévesen a 23. § (1)-(3) bekezdései helyett a 23. § (1)-(2) bekezdéseire hivatkozott.

Az 5. §-hoz

E pontosító rendelkezést a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a vagyon hasznosításával kapcsolatos versenyeztetési szabályai indokolják.

A 6. §-hoz

E módosító rendelkezést indokolja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napjától hatályos 42. § 2. pontja alapján a Közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, illetve vezetői megbízás. Pontosításra került továbbá a díjazás fogalmának meghatározása is.

A 7. §-hoz

Az R. 5. melléklete címének módosítását az R. 56. §-át módosító rendelkezésekben foglalt szabályozás indokolja.

A 8. §-hoz

A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaságnak az R. önkormányzati társaságokat felsoroló 3. mellékletéből való törlését indokolja, hogy nevezett társaság jogutód nélkül megszűnt, azt a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. november 5-én törölte a cégjegyzékből.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére