Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló, többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló többször módosított 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

373 977 647 ezer Ft bevételi főösszeggel

328 828 265 ezer Ft kiadási főösszeggel

45 149 382 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 12 069 240 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. § A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. táblázat 9. oszlopa tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. táblázat A rész 8. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. táblázat B rész 8. oszlopa tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft
2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Teljesítés
Címrend Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkormány-
zati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkormány-
zati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkormány-
zati kör

Összesen
(%) (13/9*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Működési bevételek 16 601 757 167 231 182 986 168 199 755 156 19 976 072 2 258 412 193 937 696 216 172 180 20 127 520 1 054 660 189 896 802 211 078 982 97,64
1. Intézményi működési bevételek 15 478 044 167 231 16 006 420 31 651 795 16 737 390 36 388 16 728 624 33 502 402 16 755 602 48 577 12 852 808 29 656 987 88,52
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 99 453 664 99 453 564 0 0 99 909 004 99 909 004 0 0 100 144 566 100 144 566 100,24
2.1. Illetékek 5 682 000 5 682 000 5 682 000 5 682 000 5 409 692 5 409 692 95,21
2.2. Helyi adók 83 930 000 83 930 000 84 185 000 84 185 000 84 591 378 84 591 378 100,48
- iparűzési adó 83 900 000 83 900 000 84 155 000 84 155 000 84 569 017 84 569 017 100,49
- idegenforgalmi adó 30 000 30 000 30 000 30 000 22 361 22 361 74,54
2.3. Átengedett központi adók (szja) 5 060 090 5 060 090 5 060 090 5 060 090 5 060 802 5 060 802 100,01
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4 781 574 4 781 474 4 981 914 4 981 914 5 082 694 5 082 694 102,02
3. Működési támogatások 0 0 33 464 647 33 464 647 0 0 73 098 254 73 098 254 0 0 73 098 254 73 098 254 100,00
3.1. Normatív hozzájárulások 28 509 056 28 509 056 28 253 837 28 253 837 28 253 837 28 253 837 100,00
3.2. Központosított előirányzatok 0 0 32 692 651 32 692 651 32 692 651 32 692 651 100,00
3.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 826 400 3 826 400 3 854 400 3 854 400 3 854 400 3 854 400 100,00
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1 129 191 1 129 191 2 273 195 2 273 195 2 273 195 2 273 195 100,00
3.5. Egyéb központi támogatás 0 0 6 024 171 6 024 171 6 024 171 6 024 171 100,00
4. Egyéb működési bevételek 1 123 713 0 34 061 437 35 185 150 3 238 682 2 222 024 4 201 814 9 662 520 3 371 918 1 006 083 3 801 174 8 179 175 84,65
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 484 271 0 33 415 371 33 899 642 1 373 971 2 129 543 3 020 457 6 523 971 1 495 143 915 764 3 080 588 5 491 495 84,17
támogatás értékű működési bevétel (1) 484 271 0 33 410 648 33 894 919 1 373 971 2 129 543 3 015 734 6 519 248 1 495 143 915 764 3 075 865 5 486 772 84,16
államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére 4 723 4 723 4 723 4 723 4 723 4 723 100,00
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 639 442 0 646 066 1 285 508 1 864 711 92 481 1 181 357 3 138 549 1 876 775 90 319 720 586 2 687 680 85,63
II. Felhalmozási bevételek 1 060 045 1 700 89 683 961 90 745 706 1 944 570 558 95 458 848 97 403 976 1 916 864 658 66 168 775 68 086 297 69,90
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 171 172 1 700 20 546 044 20 718 916 375 452 558 27 028 985 27 404 995 437 994 658 25 790 326 26 228 978 95,71
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa-
visszatérülések
170 172 1 700 1 188 681 1 360 553 294 067 558 3 478 862 3 773 487 243 762 658 1 320 144 1 564 564 41,46
1.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59 920 1 700 771 078 832 698 30 398 558 3 030 817 3 061 773 10 146 658 1 320 144 1 330 948 43,47
1.1.2. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-
visszatérülések
110 252 417 603 527 855 263 669 448 045 711 714 233 616 233 616 32,82
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 0 5 803 918 5 803 918 0 0 5 803 918 5 803 918 0 0 5 720 035 5 720 035 98,55
1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése 404 412 404 412 404 412 404 412 320 738 320 738 79,31
1.2.2. Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0
1.2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0
1.2.4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 300 2 300 2 300 2 300 2 091 2 091 90,91
1.2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 5 397 206 5 397 206 5 397 206 5 397 206 5 397 206 100,00
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 1 000 0 13 553 445 13 554 445 81 385 0 17 746 205 17 827 590 194 232 0 18 750 147 18 944 379 106,26
1.3.1. Osztalék és hozam bevétel 11 928 000 11 928 000 76 981 14 560 417 14 637 398 145 683 15 716 417 15 862 100 108,37
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése 0 0 29 000 29 000 29 000 29 000 100,00
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 000 1 625 445 1 626 445 4 404 3 156 788 3 161 192 48 549 3 004 730 3 053 279 96,59
2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 100,00
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
3. Egyéb felhalmozási bevételek 888 873 0 69 137 917 70 026 790 1 569 118 0 66 429 863 67 998 981 1 478 870 0 38 378 449 39 857 319 58,61
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 864 273 0 68 137 917 69 002 190 1 537 124 0 65 122 368 66 659 492 1 468 516 0 37 299 126 38 767 642 58,16
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel (1) 864 273 0 66 045 295 66 909 568 1 535 624 62 745 092 64 280 716 1 467 016 35 628 038 37 095 054 57,71
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel (1) 0 0 2 092 622 2 092 622 1 500 2 377 276 2 378 776 1 500 1 671 088 1 672 588 70,31
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 24 600 0 1 000 000 1 024 600 31 994 0 1 307 495 1 339 489 10 354 0 1 079 323 1 089 677 81,35
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 24 600 0 1 000 000 1 024 600 31 994 1 307 495 1 339 489 10 354 1 079 323 1 089 677 81,35
3.2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 11 539 21 000 9 548 916 9 581 455 16 363 21 000 26 856 940 26 894 303 69 210 19 214 14 622 777 14 711 201 54,70
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 015 000 9 015 000 14 294 900 14 294 900 14 294 900 14 294 900 100,00
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 11 539 21 000 533 916 566 455 16 363 21 000 12 562 040 12 599 403 69 210 19 214 327 877 416 301 3,30
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 36 623 36 623
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. 60 856 861 12 199 671 73 056 532 62 769 221 12 377 217 75 146 438 62 635 459 9 442 213 72 077 672 95,92
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció -73 056 532 -75 146 438 -72 077 672
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + ... + VI) 78 530 202 12 389 602 282 219 045 300 082 317 84 706 226 14 657 187 316 253 484 340 470 459 84 785 676 10 516 745 270 688 354 293 913 103 86,33
Költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D) 0 -66 140 600 203 688 843 221 552 115 6 176 024 -63 873 015 237 723 282 261 940 257 6 255 474 -68 013 457 192 158 152 215 382 901
VII. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 60 310 079 60 310 079 8 033 492 0 72 341 386 80 374 878 7 359 768 0 60 635 536 67 995 304 84,60
1. Működési célra 9 092 500 9 092 500 6 531 784 18 452 143 24 983 927 6 524 674 17 085 975 23 610 649 94,50
2. Felhalmozási célra 0 0 51 217 579 51 217 579 1 501 708 0 53 889 243 55 390 951 835 094 0 43 549 561 44 384 655 80,13
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 21 688 806 21 688 806 21 688 806 21 688 806 16 100 763 16 100 763 74,24
2.2. Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 7 346 855 7 346 855 7 346 855 7 346 855 7 346 855 7 346 855 100,00
2.3. M2 alszámla maradványa 6 419 160 6 419 160 6 419 160 6 419 160 6 307 386 6 307 386 98,26
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 759 843 759 843 15,20
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások kötelezettséggel terhelt önrészének forrásmaradványa 10 762 758 10 762 758 12 249 422 12 249 422 13 034 714 13 034 714 106,41
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 1 185 000 1 185 000 0 0,00
2.7. Intézményi felhalmozási feladatok 1 501 708 1 501 708 835 094 0,00
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (VII.) 0 0 60 310 079 60 310 079 8 033 492 0 72 341 386 80 374 878 7 359 768 0 60 635 536 67 995 304 84,60
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (felhalmozási célra) 0 0 0
IX. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei (felhalmozási célra) 36 422 700 36 422 700 36 422 700 36 422 700 12 069 240 12 069 240 33,14
C Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen
(VIII + IX )
0 0 36 422 700 36 422 700 0 0 36 422 700 36 422 700 0 0 12 069 240 12 069 240 33,14
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeinek (C) és kiadásainak (E) egyenlege (C-E) 0 0 36 422 700 36 422 700 0 0 36 422 700 36 422 700 0 0 12 069 240 12 069 240
0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
78 530 202 12 389 602 378 951 824 396 815 096 92 739 718 14 657 187 425 017 571 457 268 038 92 145 444 10 516 745 343 393 130 373 977 647 81,79

1/a. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2012. évi alakulása

ezer Ft-ban
Megnevezés Összeg
Önkormányzat
BVK Holding Zrt. 8 928 000
Fővárosi Gázművek Zrt. 4 115 158
Fővárosi Vízművek Zrt. 1 805 920
Budapesti Nagybani Piac Zrt. 293 724
Magyar Építő Zrt. 64 257
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 350 000
Budapesti Városfejlesztési Zrt. 156 000
Pátria Nyomda 3 358
Összesen 15 716 417
Intézményei
Csarnok és Piac Igazgatóság 145 683
Összesen 145 683
Osztalékok és hozamok bevételei összesen 15 862 100

1/b. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított
előirányzat
Tény Index % (5/4)
1 2 3 4 5 6
I. Támogatásértékű működési bevétel
Főpolgármesteri Hivatal
Fővárosi Önkormányzat Az Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal szétválása miatti előző évi pénzmaradvány 2 129 543 915 764 43,0
Főpolgármesteri Hivatal összesen: 0 2 129 543 915 764 43,0
Önkormányzat
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás 518 518 0,0
Nemzetiségi Önkormányzatok Pályázati támogatás rendezése 205
Belügyminisztérium Migrációs Kerekasztal létrehozásának támogatása 5 046 5 046 100,0
Budapest III. kerületi Önkormányzat Főpolgármesteri keret terhére 2011. évi támogatás elszámolása 6 6 100,0
Budapesti Rendőr-főkapitányság 2011. évben utalt fel nem használt támogatás 72 72 100,0
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 4 723 4 723 4 723 100,0
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Pénzmaradvány terhére előírt befizetési kötelezettség 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100,0
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Fővárosi Közgyűlés által előírt egyszeri befizetési kötelezettség 150 000 150 000 100,0
Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Megszüntetés miatti befizetés 4 726 4 726 100,0
ESZA pályázat Pályázaton elnyert támogatás-Zrínyi TÁMOP 3.1.5-09/a/1 4 000 4 000 100,0
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 205 130 205 130 265 489 129,4
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program 275 275 100,0
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Területfejlesztési feladatok támogatása 10 000 10 000 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 32 200 000
Nemzetgazdasági Minisztérium A szociális foglalkoztatás támogatása 473 687 473 687 100,0
Rehabilitációs Központ és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása 9 610 9 610 100,0
Nemzeti Erőforrás Minisztérium „Fűtött utca” program megvalósításához biztosított támogatás 176 000 176 000 100,0
Magyar Államkincstár 2010. évi központi támogatások elszámolása utáni többlettámogatás 34 768 34 768 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Az Országgyűlési és Önkormányzati képviselő választás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás 932 932 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 5 000 5 000 5 000 100,0
Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetei 2009. évi szakmai és informatikai feladatok támogatásának felülvizsgálatát követően keletkezett visszafizetési kötelezettség 3 195 3 280 102,7
Oktatási Intézmények Gazdasági Szervezetei Bankszámla megszüntetések 932 769 932 769 100,0
Önkormányzat összesen: 33 415 371 3 020 457 3 080 588 102,0
Támogatásértékű működési bevételek összesen: 33 415 371 5 150 000 3 996 352 77,6
II. Működési célú pénzeszközátvétel
Főpolgármesteri Hivatal
Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kártérítés fedezete 31 436 31 436 100,0
Projekt vezető partner SMART-CIBER projekt Budapestre jutó teljes költségvetésének 70 %-a 4 427 4 427 100,0
ERFA támogatás URBACT II. Roma-Net projekt 48 152 48 153 100,0
ERFA támogatás INTERREG IVC-CLUSNET projekt 3 615 1 442 39,9
ERFA támogatás INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően beérkezett támogatás 4 851 4 861 100,2
Főpolgármesteri Hivatal összesen: 0 92 481 90 319 97,7
Önkormányzat
Antall József Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 300 300 100,0
Angyalföldi Szociális Egyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 18 18 100,0
Anyahajó Kulturális Egyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 12 12 100,0
Anyaoltalmazó Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 13 13 100,0
Bentlakásos szociális intézmények az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés 4 000 4 000 0,0
Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 31 100 31 100 100,0
Budapest Film Zrt. Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 1 899 1 899 100,0
Budapest Mozi Közalapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 2 172 2 172 100,0
Budapesti Városvédő Egyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 300 300 100,0
Budapesti Városvédő Egyesület Pályázati támogatás visszafiz. kapcsolódó kamatbevétel 13 13 100,0
BKK Zrt. Fővárosi Közterület-felügyelet részére a tehergépkocsi-behajtás ellenőrzésének fedezete 90 000 90 000 0,0
Fővárosi Közterület
Hasznosítási Társulás
BTDM által Karácsonyi Vásár kapcsán befizetett közterület használati díj 40 000 40 000 0,0
Fővárosi Szociális Közalapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 616 616 100,0
Horizont Szociális Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 58 58 100,0
Emberbarát Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 37 37 100,0
ERFA támogatás INTERREG IV C program keretében megvalósuló CATCH MR elnevezésű projekttel kapcsolatos elszámolást követően beérkezett támogatás 4 851 0 0
Ezüst Delfin Sportegyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 26 26 100,0
Jézus Társasága Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 31 31 100,0
Kaszap István Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 6 6 100,0
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 4 4 100,0
Laktóz Érzékenyek Társasága Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 52 52 100,0
Léthatáron Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 582 582 100,0
Tresorerie Du Grand Lyon INTERREG IVC-CLUSNET projekt 3 615 0
FKF Zrt. adósságszolgálat 368 600 368 600 353 159 95,8
FKF Zrt. 2011. évi túlfinanszírozás visszautalása 450 160 0,0
Hajléktalanokért Közalapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 223 223 100,0
József Attila Színház Nonprofit Kft. Adósságrendezés 13 268 13 268 100,0
József Attila Színház Nonprofit Kft. Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 19 570 19 570 100,0
Fiatalok az Összefogásért Egyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 105 105 100,0
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás közterület használati díj 135 000 135 000 273 829 202,8
Nemzeti Sportszövetség Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 5 427 5 427 100,0
Otthonunk Európában Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 5 5 100,0
Ökoszolgálat Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 2 2 100,0
Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 16 308 16 308 100,0
Perbál Község Tűzoltó Egyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 72 72 100,0
Pontus Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 47 47 100,0
Rákoskeresztúri Tekézők Baráti Köre Egyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 13 13 100,0
Reménysugár az Idősekért Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 120 120 100,0
Szabad Tér Színház Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 106 106 100,0
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatására átvett összeg 1 000 1 000 100,0
Szebben Szeretnék Járni Egyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 6 7 116,7
Szent Ágoston Kápolnaigazgatóság Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 80 80 100,0
Szigony Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 6 6 100,0
Önkormányzat összesen: 646 066 1 181 357 720 586 61,0
Működési célú pénzeszközátvétel összesen: 646 066 1 273 838 810 905 63,7

1/c. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése

Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel
Kohéziós Alap Budapesti központi szennyvíztisztító telep 15 671,912 14 257,678 7 662,260 53,7
KÖZOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 40 159,700 38 768,600 22 813,450 58,8
KMOP Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. akadálymentesítése 30,000 30,000 30,000 100,0
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 1 443,694 1 612,984 561,854 34,8
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 159,242 53,544 53,545 100,0
Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése 110,209 154,709 154,055 99,6
Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése 86,631 192,829 192,020 99,6
Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem 55,600 55,600 0,0
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem 404,614 404,614 0,0
Uzsoki u-i Kórház onkológiai fejlesztése 29,295 29,295 29,295 100,0
Rákoskeresztúri buszkorridor 501,426 500,350 365,246 73,0
XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása 175,748 23,500 0,0
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) 56,825 56,825 56,825 100,0
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 40,027 40,027 31,336 78,3
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) 216,772 217,019 225,563 103,9
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 167,305 167,305 167,305 100,0
IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút 111,867 113,420 0,0
XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz 51,481 51,115 51,115 100,0
XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút 63,700 63,329 63,329 100,0
III. ker., Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 39,525 40,126 0,0
XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv 57,191 56,062 37,957 67,7
X. ker., Fehér út menti kerékpárút 56,657 55,690 55,691 100,0
XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút II. szakasz 85,309 85,111 75,890 89,2
Dél-budapesti régió vízrendezése 1 052,800 849,444 527,166 62,1
GYEMSZI Egészségügyi beruházások önrésze 128,400 128,400 0,0
Norvég Alap Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fővárosi szakasz zajvédelme 74,378 74,378 73,481 98,8
KEOP előkészítésre Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása 107,135 107,135 38,237 35,7
KEOP Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 83,300 0,0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU-s projekt előkészítése)
É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció 53,200 53,200 0,0
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapesti központi szennyvíztisztító telep 4 822,127 4 386,978 2 357,618 53,7
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2,040 2,040 0,0
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 30,225 30,225 4,800 15,9
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 0,260 0,260 0,0
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 66 045,295 62 745,092 35 628,038 56,8
I. b) Támogatás értékű felújítási bevétel
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Margit híd rekonstrukció 1 333,134 1 333,134 1 333,134 100,0
GYEMSZI Egészségügyi felújítások önrésze 706,188 706,188 0,0
X. kerület Kőbánya Önkormányzata X., Gergely utca-Kőér utcai csomópont korszerűsítése 13,954 13,954 100,0
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Fűtött utca program 324,000 324,000 100,0
BM Országos Katasztófavédelmi Igazgatóság Tűzoltó lakanya felújítása 53,300 0,000
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen 2 092,622 2 377,276 1 671,088 70,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 68 137,917 65 122,368 37 299,126 57,3
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
BVV Zrt. Óbudai Gázgyár elszámolása 1 000,000 1 000,000 1 000,000 100,0
FKF Zrt. Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása, önrész 29,448 0,0
BKK Zrt. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012. 75,200 75,200 100,0
BKK Zrt. Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások elszámolása 198,724 0,0
II. kerület, Ady Endre utca 17. társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 1,280 1,280 100,0
XIII. Visegrádi u. 54/a Társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 1,056 1,056 100,0
VIII. József krt. 35. Társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 0,100 0,100 100,0
VIII. Mária u. 39. Társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 1,085 1,085 100,0
Budapesti Zsidó Hitközség Támogatással kapcsolatos elszámolás 0,566 0,566 100,0
International House Kft. Támogatással kapcsolatos elszámolás 0,033 0,033 100,0
MTA Csillagászati Kutatóintézet Támogatással kapcsolatos elszámolás 0,003 0,003 100,0
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 1 000,000 1 307,495 1 079,323 82,5

1/d. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal és az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele 2012. évben

Millió Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index %
(5/3*100)
Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési célú támogatási kölcsön
Önkormányzat
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 15,000 15,000 15,000 100,0 100,0
Esély Nonprofit Kft Éven belüli tulajdonosi kölcsön nyújtása 0,000 29,900 29,900 100,0
BKV Zrt. A BKV Zrt. likviditásának fenntartásához nyújtott tulajdonosi kölcsön törlesztése 9 000,000 14 000,000 14 000,000 155,6 100,0
Budapesti Vidám Park Zrt. Működési célú tagi kölcsön törlesztése 0,000 250,000 250,000 100,0
Működési célú támogatási kölcsön összesen: 9 015,000 14 294,900 14 294,900 158,6 100,0
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön
Főpolgármesteri Hivatal
Alkalmazottak Lakásépítés, - vásárlás támogatási kölcsön törlesztése 21,000 21,000 19,214 91,5 91,5
Főpolgármesteri Hivatal összesen: 21,000 21,000 19,214 91,5 91,5
Önkormányzat
Kerületi önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 100,000 110,921 110,921 110,9 100,0
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 20,000 20,000 13,391 67,0 67,0
Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése 65,000 65,000 65,000 100,0 100,0
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű) 80,900 80,900 80,901 100,0 100,0
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57,636 62,039 38,864 67,4 62,6
Fővárosi Vízművek Tulajdonosi kölcsön - részvényvásárlás 0,000 12 094,000 0,000 0,0
BKK Zrt. Fővárosi kerékpározási kutlúra fejlesztése
2006-2012 - Tagi kölcsön visszafizetés
0,000 18,800 18,800 100,0
BKK Zrt. Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése 210,380 110,380 0,000 0,0 0,0
Önkormányzat összesen: 533,916 12 562,040 327,877 61,4 2,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsön összesen: 554,916 12 583,040 347,091 62,5 2,8

2. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft
2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés
Címrend Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Teljesítés (%) (13/9*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Működési kiadások 75 641 269 10 561 571 94 211 782 180 414 622 87 168 830 13 048 761 119 963 406 220 180 997 82 651 124 9 559 499 111 618 363 203 828 986 92,57
a) személyi juttatások 43 368 926 6 234 011 0 49 602 937 45 095 429 6 079 131 2 805 51 177 365 42 744 369 4 925 220 0 47 669 589 93,15
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 393 641 1 539 102 0 12 932 743 11 718 472 1 632 997 774 13 352 243 11 172 925 1 303 865 12 12 476 802 93,44
c) dologi kiadások 20 295 719 2 771 567 38 110 748 61 178 034 28 086 866 4 130 898 35 779 289 67 997 053 25 924 875 2 170 027 29 188 118 57 283 020 84,24
- felvett hitelek kamata 4 469 500 4 469 500 4 469 500 4 469 500 3 086 722 3 086 722 69,06
- többi dologi kiadás 20 295 719 2 771 567 33 641 248 56 708 534 28 086 866 4 130 898 31 309 789 63 527 553 25 924 875 2 170 027 26 101 396 54 196 298 85,31
d) egyéb működési kiadások 16 331 16 891 56 101 034 56 134 256 1 612 926 1 205 735 84 180 538 86 999 199 2 227 569 1 160 387 82 430 233 85 818 189 98,64
ebből: támogatásértékű működési kiadás 500 317 221 270 222 087 1 594 239 0 343 326 1 937 565 2 220 194 281 807 2 502 001 129,13
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre, és egyéb juttatások 15 831 16 574 55 879 764 55 912 169 18 687 1 205 735 83 837 212 85 061 634 7 375 1 160 387 82 148 426 83 316 188 97,95
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 566 652 0 0 566 652 655 137 0 655 137 581 386 0 581 386 88,74
II. Felhalmozási kiadások 2 881 808 1 398 140 172 777 612 177 057 560 4 985 589 1 567 936 167 338 808 173 892 333 4 431 832 809 719 80 795 753 86 037 304 49,48
1. Beruházási kiadások 2 372 233 1 001 720 62 721 720 66 095 673 4 025 321 1 163 024 59 533 230 64 721 575 3 604 501 768 483 29 648 302 34 021 286 52,57
a) intézményi beruházások 1 973 603 63 739 437 493 2 474 835 3 508 871 122 997 675 033 4 306 901 3 145 501 45 163 2 540 3 193 204 74,14
b) fővárosi nemzetiségi önkorm. int. beruházása 0 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 398 630 937 981 1 336 611 516 450 1 040 027 1 556 477 459 000 723 320 1 182 320 75,96
d) önkormányzati beruházások* 62 284 227 62 284 227 58 858 197 58 858 197 29 645 762 29 645 762 50,37
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 502 200 502 200 502 200 502 200 286 630 286 630 57,07
pénzügyi befektetések 0 2 806 000 2 806 000 2 794 557 2 794 557 99,59
2. Felújítási kiadások 509 575 396 420 20 149 096 21 055 091 960 212 404 912 20 905 943 22 271 067 824 675 41 236 4 915 431 5 781 342 25,96
a) intézményi felújítások 108 869 0 554 173 663 042 483 616 1 696 067 2 179 683 387 735 635 900 1 023 635 46,96
b) út-, hídfelújítás 18 689 868 18 689 868 18 442 422 18 442 422 4 230 785 4 230 785 22,94
c) önkormányzati lakások felújítása 109 967 109 967 0 0
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 400 706 396 420 795 088 1 592 214 476 596 404 912 767 454 1 648 962 436 940 41 236 48 746 526 922 31,95
3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 89 906 796 89 906 796 56 0 86 899 635 86 899 691 2 656 0 46 232 020 46 234 676 53,20
a) támogatásértékű beruházási kiadás 0 0 9 600 096 9 600 096 56 10 187 354 10 187 410 2 656 1 143 487 1 146 143 11,25
b) támogatásértékű felújítási kiadás 0 0 67 625 67 625 21 486 21 486 7 161 7 161 33,33
c) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 76 528 531 76 528 531 73 877 222 73 877 222 42 661 032 42 661 032 57,75
d) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 3 710 544 3 710 544 2 813 573 2 813 573 2 420 340 2 420 340 86,02
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 7 125 21 000 9 230 930 9 259 055 585 299 40 490 26 411 330 27 037 119 150 506 22 100 26 352 355 26 524 961 98,11
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 0 0 9 014 200 9 014 200 15 000 14 204 900 14 219 900 51 623 14 179 900 14 231 523 100,08
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 7 125 21 000 216 730 244 855 570 299 40 490 12 206 430 12 817 219 98 883 22 100 12 172 455 12 293 438 95,91
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 408 891 19 028 768 19 437 659 0 0 25 511 389 25 511 389 0 0 0 0 0,00
1. Céltartalékok 0 408 891 15 078 768 15 487 659 0 0 24 615 129 24 615 129 0 0 0 0 0,00
a) működési 10 214 629 10 214 629 10 414 210 10 414 210
b) beruházási 130 800 4 611 364 4 742 164 14 004 479 14 004 479
c) felújítási 278 091 230 775 508 866 174 440 174 440
d) fővárosi nemzetiségi önkormányzatok céltartaléka 22 000 22 000 22 000 22 000
2. Általános tartalék 3 950 000 3 950 000 896 260 896 260 0 0,00
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás 73 056 532 73 056 532 75 146 438 75 146 438 72 077 672 72 077 672 95,92
VI. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek, Főpolgármesteri Hivatalnak folyósított támogatás miatti korrekció -73 056 532 -75 146 438 -72 077 672
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+ VI) 78 530 202 12 389 602 368 305 624 386 168 896 92 739 718 14 657 187 414 371 371 446 621 838 87 233 462 10 391 318 290 844 143 316 391 251 70,84
VII. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 1 920 119 1 920 119
VIII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 10 646 200 10 646 200 10 646 200 10 646 200 10 516 895 10 516 895 98,79
E Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (VII+VIII) 0 0 10 646 200 10 646 200 0 0 10 646 200 10 646 200 0 0 12 437 014 12 437 014 116,82
0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 78 530 202 12 389 602 378 951 824 396 815 096 92 739 718 14 657 187 425 017 571 457 268 038 87 233 462 10 391 318 303 281 157 328 828 265 71,91

2/a. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban
2012. évi
Megnevezés eredeti módosított teljesítés
előirányzat
Működési célú bevételek
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfája) 31 516 721 33 360 619 29 653 619
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (szja nélkül) 94 393 474 94 848 914 95 083 764
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 38 524 737 78 158 344 78 159 056
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 285 508 3 138 549 2 724 303
5. Támogatásértékű működési bevétel 33 894 919 6 519 248 5 486 772
6. Államháztartáson belüli továbbadási célú működési bevétel nemzetiségi önkormányzatok részére 4 723 4 723 4 723
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 9 015 000 14 294 900 14 294 900
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 092 500 24 983 927 23 610 649
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8) 217 727 582 255 309 224 249 017 786
Működési célú kiadások
10. Személyi juttatások 49 602 937 51 177 365 47 669 589
11. Munkaadókat terhelő járulékok 12 932 743 13 352 243 12 476 802
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és a dologiak között lévő hitelkamat) 56 573 460 63 526 669 54 196 076
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 55 912 169 85 061 634 83 316 188
14. Támogatásértékű működési kiadás 222 087 1 937 565 2 502 001
15. Ellátottak pénzbeli juttatása 566 652 655 137 581 386
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése 9 014 200 14 219 900 14 231 523
17. Tartalékok 14 186 629 11 332 470 0
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17) 199 010 877 241 262 983 214 973 565
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 14 387 143 20 889 363 20 275 327
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 5 803 918 5 803 918 5 720 035
21. Fejlesztési célú támogatások 0 2 000 000 2 000 000
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 024 600 1 339 489 1 089 677
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 69 002 190 66 659 492 38 767 642
24. Felhalmozási áfa visszatérülése 527 855 711 714 233 616
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 135 074 141 783 3 368
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 566 455 12 599 403 416 301
27. Hosszú lejáratú hitel 36 422 700 36 422 700 12 069 240
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 51 217 579 55 390 951 44 384 655
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28) 179 087 514 201 958 813 124 959 861
Felhalmozási célú kiadások
30. Felhalmozási kiadások (áfával együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül) 65 593 473 64 219 375 33 734 656
31. Felújítási kiadások (áfával együtt) 21 055 091 22 271 067 5 781 342
32. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 135 074 884 222
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 80 239 075 76 690 795 45 081 372
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 667 721 10 208 896 1 153 304
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 244 855 12 817 219 12 293 438
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) 10 646 200 10 646 200 10 516 895
37. Hosszú lejáratú hitel kamata(beruházásra elszámolható kamattal együtt) 4 971 700 4 971 700 3 373 352
38. Tartalékok 5 251 030 14 178 919 0
39. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0 1 920 119
40. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) 197 804 219 216 005 055 113 854 700
41. Önkormányzat bevételei összesen (9+29) 396 815 096 457 268 038 373 977 647
42. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39) 396 815 096 457 268 038 328 828 265

2/b. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör
Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) 01 5 557 663 0 48 933 013 54 490 676
- Devizabetét számlák egyenlege 02 184 804 0 41 492 215 41 677 019
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 34 610 0 7 387 41 997
- Valutapénztárak egyenlege 04 913 0 5 674 6 587
- Összesen (01+02+03+04) 05 5 777 990 0 90 438 289 96 216 279
Bevételek (+) 06 85 733 809 10 841 078 284 091 845 369 825 654
Kiadások (-) 07 87 385 086 10 674 654 306 942 618 394 327 704
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) 08 4 005 213 117 460 52 240 517 56 245 730
- Devizabetét számlák egyenlege 09 71 304 38 144 15 346 229 15 417 533
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 48 694 4 192 770 49 464
- Valutapénztárak egyenlege 11 1 502 6 628 0 1 502
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11=05+06-07) 12 4 126 713 166 424 67 587 516 71 714 229

3. számú táblázat a 35/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
1001 1002 1001-1002 2102
Budapest Főváros Fővárosi Önkormányzat Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Közterület-felügyelete Csarnok és Piac Igazgatósága összesen Otthona, Baross utca
(CSAPI)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 952 960 1 057 428 1 027 367 572 462 549 070 485 844 1 525 422 1 606 498 1 513 211 208 111 209 049 198 947
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 237 984 273 353 265 574 142 670 183 678 124 064 380 654 457 031 389 638 56 978 57 144 53 898
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 966 966 939
4 Dologi kiadások (áfával) 353 755 327 733 300 530 2 045 280 2 045 280 2 032 553 2 399 035 2 373 013 2 333 083 140 800 142 834 136 239
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 6 000 6 000 6 000 6 000 0
6 Támogatás értékű működési kiadás 1 150 000 1 150 000 0 1 150 000 1 150 000
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 1 550 699 1 664 514 1 593 471 2 760 412 3 928 028 3 792 461 4 311 111 5 592 542 5 385 932 406 855 409 993 390 023
10 Intézményi beruházások (áfával) 32 525 9 197 103 000 230 000 211 360 103 000 262 525 220 557
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával) 37 801 55 601 53 701 37 801 55 601 53 701
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. 0 0 0
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 1 750 0 1 750 0 3 549
16 Felhalmozási kiadások összesen 37 801 89 876 62 898 103 000 230 000 211 360 140 801 319 876 274 258 0 3 549 0
17 Intézményi felújítások (áfával) 11 000 9 097 37 880 243 880 264 477 37 880 254 880 273 574
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 0
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 100 000 100 000 95 340 100 000 100 000 95 340 4 000 4 000 4 000
21 Felújítási kiadások összesen 100 000 111 000 104 437 37 880 243 880 264 477 137 880 354 880 368 914 4 000 4 000 4 000
22 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
23 Egyéb kiadások 0 0 0
24 Kiadások összesen 1 688 500 1 865 390 1 760 806 2 901 292 4 401 908 4 268 298 4 589 792 6 267 298 6 029 104 410 855 417 542 394 023
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 76 161 76 161 105 846 2 871 027 2 971 027 3 125 859 2 947 188 3 047 188 3 231 705 123 105 124 368 124 368
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 0 0
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 127 801 1 175 165 1 154 066 18 120 18 121 1 127 801 1 193 285 1 172 187 287 750 274 204 274 205
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2 245 29 950 176 781 286 323 29 950 176 781 288 568
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 73 338 68 818 69 061 73 338 68 818 69 061
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból 0 0 0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 0
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 410 600 437 661 435 994 410 600 437 661 435 994 780 780
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 6 216 6 216 0 6 216 6 216
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 600 600 718 315 315 220 915 915 938 100 100
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 100 769 99 399 1 235 665 1 235 190 0 1 336 434 1 334 589 18 090 14 641
38 Bevételek összesen 1 688 500 1 865 390 1 873 545 2 901 292 4 401 908 4 665 713 4 589 792 6 267 298 6 539 258 410 855 417 542 414 094
39 Létszámkeret (fő) 360 343 347 152 152 141 512 495 488 105 105 95
ezer Ft
2103 2104 2106 2107
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Dózsa György út Vilmos Idősek Otthona Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 205 774 247 834 245 169 177 327 180 067 179 328 351 483 338 563 330 163 574 243 575 786 566 138
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 55 789 67 182 66 102 49 012 49 405 48 731 96 899 89 974 87 700 145 931 147 848 145 206
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 501 2 501 1 031 700 700 520 300 300 85 1 193 893 893
4 Dologi kiadások (áfával) 132 714 195 786 194 363 139 555 156 662 126 495 215 353 287 503 274 278 602 962 741 694 718 162
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás 14 142 6 600 6 600
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 395 778 527 445 506 665 366 594 386 834 355 074 664 035 722 940 698 826 1 324 329 1 466 221 1 430 399
10 Intézményi beruházások (áfával) 1 000 4 700 4 595 1 500 4 079 2 906 1 500 1 484 1 484 6 000 5 371 5 371
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 1 506 500 500 500
16 Felhalmozási kiadások összesen 1 000 4 700 4 595 1 500 5 585 2 906 2 000 1 984 1 984 6 000 5 371 5 371
17 Intézményi felújítások (áfával) 121 11 000 6 984 6 693
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 19 381 19 381 18 802 3 500 13 500 3 499 5 499
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 19 381 19 502 18 802 3 500 13 500 3 499 11 000 12 483 6 693
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 396 778 532 145 511 260 387 475 411 921 376 782 669 535 738 424 704 309 1 341 329 1 484 075 1 442 463
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 126 643 135 773 132 616 140 556 142 835 142 853 314 668 314 665 310 454 646 184 664 965 664 965
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 270 135 379 694 379 694 246 919 230 260 230 120 354 407 395 528 385 526 694 545 769 584 764 085
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 85 85
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 200 200
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 1 340 1 340
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 77 77 460 463 463 600 429 429
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 15 338 1 196 38 749 33 574 27 768 27 768 48 812 48 812
38 Bevételek összesen 396 778 532 145 514 846 387 475 411 921 406 624 669 535 738 424 724 211 1 341 329 1 484 075 1 478 576
39 Létszámkeret (fő) 97 121 121 104 104 87 176 176 150 278 278 270
ezer Ft
2108 2109 2110 2111
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek és Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok
Címrend Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út Pszichiátriai Betegek Otthona, és Pszichiátriai Betegek Otthona,
Virág Benedek utca Búcsúszentlászló
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 397 750 391 684 375 520 474 357 531 564 478 252 375 590 407 100 392 359 293 932 328 712 323 847
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 107 341 105 415 100 994 130 288 143 891 123 264 94 913 108 199 104 207 78 668 84 149 82 177
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 288 288 240 1 951 1 971 1 964 1 500 253 253 955 1 315 1 292
4 Dologi kiadások (áfával) 208 883 252 690 230 033 404 152 488 260 383 924 255 093 268 508 254 350 201 050 276 042 261 001
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 20
6 Támogatás értékű működési kiadás 9 248 330 330
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 714 262 750 077 706 787 1 010 768 1 165 686 987 404 727 096 784 060 760 417 574 605 690 548 668 647
10 Intézményi beruházások (áfával) 1 524 5 100 36 252 26 143 1 000 1 000 985
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával) 199 325 199 325 199 325
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 585 585 4 4 5 245
16 Felhalmozási kiadások összesen 2 109 585 0 5 100 36 256 26 147 0 5 245 0 200 325 200 325 200 310
17 Intézményi felújítások (áfával) 4 125 45 298 7 517
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 4 125 45 298 7 517 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 716 371 750 662 706 787 1 019 993 1 247 240 1 021 068 727 096 789 305 760 417 774 930 890 873 868 957
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 325 133 323 017 313 276 465 000 495 801 495 801 289 763 291 378 291 378 206 442 250 342 238 918
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 391 184 390 772 390 771 553 993 542 488 542 489 437 283 473 203 473 202 568 288 618 479 618 479
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 1 372 1 372
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 12 134 12 134
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 2 116 2 116 10 072 10 072
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 54 54 54 1 000 1 000 402 50 50 47 200 200 146
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 34 703 34 703 184 373 144 981 24 674 19 429 21 852 21 852
38 Bevételek összesen 716 371 750 662 740 920 1 019 993 1 247 240 1 207 251 727 096 789 305 784 056 774 930 890 873 879 395
39 Létszámkeret (fő) 186 186 166 246 246 200 204 204 181 176 184 153
ezer Ft
2112 2113 2114 2115
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Fogyatékosok Otthona, Foglalkoztató Intézete, Otthona, Gödöllő Otthona, Gyula
Csákánydoroszló (Darvastó)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 295 527 371 004 366 273 292 774 383 181 377 855 305 486 318 220 309 604 381 379 373 216 371 917
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 79 323 89 172 88 271 75 648 95 834 94 396 77 753 81 485 81 159 100 487 97 561 97 210
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 6 6 2 000 500 430 1 035 1 035 1 035 1 992 1 100 1 100
4 Dologi kiadások (áfával) 126 420 146 258 143 062 172 877 201 930 187 593 213 864 216 024 203 052 282 334 280 728 274 739
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 500
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. 4 775
9 Működési kiadások összesen 501 370 606 440 597 612 543 799 681 445 660 274 598 138 616 764 594 850 766 192 752 605 749 741
10 Intézményi beruházások (áfával) 5 000 229 229 2 500 2 369 1 200 1 200
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 600 1 000 500 500 500 1 200 1 030 1 030
16 Felhalmozási kiadások összesen 600 0 0 6 000 229 229 3 000 500 500 3 569 2 230 2 230
17 Intézményi felújítások (áfával) 15 000 3 500 3 500 5 080 10 149 10 049
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 15 000 0 0 0 3 500 3 500 0 0 0 5 080 10 149 10 049
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 516 970 606 440 597 612 549 799 685 174 664 003 601 138 617 264 595 350 774 841 764 984 762 020
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 193 834 206 442 206 442 224 000 235 477 235 477 248 170 250 170 245 544 323 971 327 235 327 235
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 322 276 381 015 381 017 319 349 414 815 414 816 352 428 341 037 341 037 449 970 415 195 415 196
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 600 600
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 5 000 5 000 5 000 501 502
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 150 388 388 5 649 5 649
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 860 913 913 1 300 1 462 1 462 540 598 598 900 884 884
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 18 070 18 070 27 432 27 432 25 459 25 459 15 520 20 542
38 Bevételek összesen 516 970 606 440 606 442 549 799 685 174 685 175 601 138 617 264 612 638 774 841 764 984 770 008
39 Létszámkeret (fő) 174 174 152 170 170 150 162 162 146 200 200 166
ezer Ft
2116 2118 2119 2120
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Fogyatékosok Otthona, Kéthely Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Pszichiátriai Betegek Otthona, Otthona, Szombathely
Szentgotthárd
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 251 719 302 577 300 874 188 525 180 131 176 774 669 481 672 690 664 370 144 197 147 132 142 861
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 69 676 69 543 69 270 50 229 47 834 47 329 174 676 167 228 165 129 39 254 37 128 35 975
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 274 274 274 780 780 712 3 500 4 533 4 533 725 729 729
4 Dologi kiadások (áfával) 104 749 127 961 122 900 130 730 143 603 137 946 420 656 443 990 435 473 74 493 87 030 80 883
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 10 10
6 Támogatás értékű működési kiadás 2 600 2 585
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 426 418 500 355 493 318 370 264 372 348 362 761 1 268 313 1 291 041 1 272 090 258 679 272 029 260 448
10 Intézményi beruházások (áfával) 7 649 239 239 850 1 337 539 6 000 13 720 13 698 3 849 1 328 1 328
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 200 200 650
16 Felhalmozási kiadások összesen 7 649 239 239 1 050 1 537 539 6 650 13 720 13 698 3 849 1 328 1 328
17 Intézményi felújítások (áfával) 500 5 940 5 440
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 8 000 8 000 8 000
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 500 13 940 13 440
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 434 067 500 594 493 557 371 314 373 885 363 300 1 274 963 1 304 761 1 285 788 271 028 287 297 275 216
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 170 000 169 863 184 399 136 386 146 302 146 302 512 650 516 650 516 577 106 192 106 192 102 426
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 263 687 284 967 284 964 234 373 216 170 216 170 761 663 724 549 724 549 164 596 153 154 153 153
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 14 536 157 157
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 5 614 5 614
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 380 517 517 555 555 466 650 1 696 1 696 240 241 241
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 30 711 30 711 10 858 10 858 61 709 61 709 22 096 22 038
38 Bevételek összesen 434 067 500 594 500 591 371 314 373 885 373 796 1 274 963 1 304 761 1 304 688 271 028 287 297 283 472
39 Létszámkeret (fő) 145 145 125 91 91 78 371 371 329 80 80 66
ezer Ft
2121 2122 2123
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Pszichiátriai Betegek Fogyatékosok Otthona, Tordas Otthona, Vámosmikola
Otthona, Tompa
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 169 273 183 669 175 689 341 664 375 848 370 479 264 865 275 438 267 301
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 44 573 45 682 44 516 91 621 90 218 89 732 67 615 70 647 67 414
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 712 2 045 2 045 259 1 025 1 025 1 522 1 522 1 225
4 Dologi kiadások (áfával) 94 369 97 420 97 420 181 636 220 820 218 539 127 033 172 861 158 360
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 66 30 30
6 Támogatás értékű működési kiadás 4 107 1 369 468 468
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 310 927 332 923 321 039 615 246 688 409 680 273 461 035 520 468 494 300
10 Intézményi beruházások (áfával) 5 000 1 498 1 498 6 300 6 300 4 946
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 48 19 600 828 470
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 48 19 5 600 2 326 1 968 6 300 6 300 4 946
17 Intézményi felújítások (áfával) 985 266 266
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 2 695 2 695 2 695 2 470 2 470
21 Felújítási kiadások összesen 985 0 0 2 695 2 961 2 961 0 2 470 2 470
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 311 912 332 971 321 058 623 541 693 696 685 202 467 335 529 238 501 716
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 101 530 102 300 100 248 242 600 252 294 252 294 206 000 215 119 215 119
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 209 937 205 466 205 466 380 241 430 345 430 344 261 235 252 307 252 306
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 4
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 9 248
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 410 410 290
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 35 35 34 700 779 779 100 100 28
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 24 760 24 731 10 274 10 274 61 712 61 712
38 Bevételek összesen 311 912 332 971 330 769 623 541 693 696 702 943 467 335 529 238 529 165
39 Létszámkeret (fő) 104 104 84 175 175 159 136 136 133
ezer Ft
2126 2127 2000
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend Fogyatékosok Otthona, Zsira Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 71 72 73 74 75 76 77 78 79
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 343 688 369 161 366 790 1 104 509 1 140 015 901 513 7 811 654 8 302 641 7 882 023
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 93 659 92 609 92 070 298 591 253 477 232 844 2 078 924 2 091 625 2 017 594
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 469 313 285 24 722 23 049 20 616
4 Dologi kiadások (áfával) 123 175 178 004 171 978 957 972 1 326 461 1 325 317 5 310 870 6 453 069 6 136 107
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 596 40 30
6 Támogatás értékű működési kiadás 2 409 2 409 49 116 0 79 772 23 009
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. 595 0 0 5 370
9 Működési kiadások összesen 560 991 642 496 633 532 2 361 072 2 769 069 2 460 269 15 226 766 16 950 196 16 084 749
10 Intézményi beruházások (áfával) 2 000 2 074 2 074 21 529 21 529 15 656 80 670 102 340 82 891
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával) 199 325 199 325 199 325
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. 0 0 0
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 750 500 500 5 835 15 245 3 023
16 Felhalmozási kiadások összesen 2 000 2 824 2 074 21 529 22 029 16 156 285 830 316 910 285 239
17 Intézményi felújítások (áfával) 2 000 2 179 2 179 38 690 74 437 35 644
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 0
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 456 456 456 38 032 56 001 39 922
21 Felújítási kiadások összesen 2 456 2 635 2 635 0 0 0 76 722 130 438 75 566
22 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
23 Egyéb kiadások 0 0 0
24 Kiadások összesen 565 447 647 955 638 241 2 382 601 2 791 098 2 476 425 15 589 318 17 397 544 16 445 554
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 194 480 213 272 213 272 332 786 414 976 414 976 5 630 093 5 899 436 5 874 940
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 0 0
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 370 967 423 802 423 804 1 794 815 1 757 457 1 757 456 9 690 041 10 074 491 10 058 849
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 20 20 0 16 774 2 238
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 9 230 000 339 442 339 443 235 000 362 891 372 150
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból 0 0 0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 0
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 130 130 25 000 101 869 101 869 25 560 122 754 122 634
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 423 423 1 644 1 644 8 624 12 220 11 403
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 10 308 10 308 175 710 127 189 908 978 797 989
38 Bevételek összesen 565 447 647 955 647 966 2 382 601 2 791 098 2 742 577 15 589 318 17 397 544 17 240 203
39 Létszámkeret (fő) 196 196 159 517 547 322 4 093 4 155 3 492
ezer Ft
3124 3127 3100 3302
Általános Iskola, Speciális Szakiskola Óvoda, Általános Iskola, Diákotthoni és kollégiumi Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű
Címrend és Gyermekotthon és Gyermekotthon (Pilis) ellátás összesen Óvoda,Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 141 254 143 552 142 563 227 587 221 924 221 133 368 841 365 476 363 696 195 607 211 336 208 361
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 37 479 38 356 37 655 62 461 58 088 57 874 99 940 96 444 95 529 52 033 56 277 56 154
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 137 4 137 2 905 4 277 4 277 3 790 8 414 8 414 6 695 300 300 150
4 Dologi kiadások (áfával) 64 732 70 925 65 740 61 841 73 618 65 257 126 573 144 543 130 997 56 548 96 419 104 005
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 0 0 0 150 150
6 Támogatás értékű működési kiadás 0 0 0 580
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 247 602 256 970 248 863 356 166 357 907 348 054 603 768 614 877 596 917 304 638 364 482 369 250
10 Intézményi beruházások (áfával) 4 064 4 064 3 237 1 490 1 490 399 5 554 5 554 3 636 497 497
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. 0 0 0
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 0 0 0
16 Felhalmozási kiadások összesen 4 064 4 064 3 237 1 490 1 490 399 5 554 5 554 3 636 0 497 497
17 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 0
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 0 0 0
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
23 Egyéb kiadások 0 0 0
24 Kiadások összesen 251 666 261 034 252 100 357 656 359 397 348 453 609 322 620 431 600 553 304 638 364 979 369 747
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 8 000 8 000 8 546 4 280 5 209 5 203 12 280 13 209 13 749 29 985 35 298 35 298
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 0 0
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 243 666 241 538 241 538 353 376 349 276 351 276 597 042 590 814 592 814 273 153 317 429 317 328
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 31 0 0 31
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 499 499 0 499 499 1 500 3 233 3 233
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból 0 0 0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 0
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 0 0 0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 10 997 10 997 4 912 4 912 0 15 909 15 909 9 019 9 019
38 Bevételek összesen 251 666 261 034 261 611 357 656 359 397 361 391 609 322 620 431 623 002 304 638 364 979 364 878
39 Létszámkeret (fő) 83 88 88 116 117 117 199 205 205 103 109 103
ezer Ft
3305 3306 3310
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Horvát Óvoda, Német Nemzetiségi Gimnázium
Címrend Általános Iskola, Gimnázium, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Szakközépiskola és Diákotthon és Diákotthon
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 93 94 95 96 97 98 99 100 101
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 162 661 178 460 171 489 200 509 224 359 200 395 138 928 158 781 158 470
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 43 726 48 658 45 038 52 024 58 717 53 726 37 944 41 352 41 264
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 3 961 3 961 896 896 1 145 1 141
4 Dologi kiadások (áfával) 66 443 88 606 84 426 54 095 93 535 93 535 54 078 63 386 56 332
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás 15 789 4 428
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 272 930 319 685 320 703 306 628 377 507 348 552 230 950 264 664 261 635
10 Intézményi beruházások (áfával) 259 259 1 500 6 828 6 828
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 259 259 1 500 6 828 6 828 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával) 57 57
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 57 57 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 272 930 319 944 320 962 308 128 384 392 355 437 230 950 264 664 261 635
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 25 000 29 881 29 947 34 720 37 766 37 766 14 000 14 000 11 720
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 247 930 272 755 272 755 273 408 303 867 303 867 216 950 234 629 234 629
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4 4
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 82 82 1 578 1 578 8 744 8 744
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 17 226 17 226 41 177 41 177 7 291 7 291
38 Bevételek összesen 272 930 319 944 320 010 308 128 384 392 384 392 230 950 264 664 262 384
39 Létszámkeret (fő) 90 91 77 98 95 87 72 75 63
ezer Ft
3300 3586 3500
Iskolai oktatás összesen Puskás Tivadar Szakképesítés megszerzésére
Címrend Távközlési Technikum felkészítő iskolai oktatás összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 102 103 104 105 106 107 108 109 110
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 697 705 772 936 738 715 179 170 203 548 193 437 179 170 203 548 193 437
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 185 727 205 004 196 182 48 380 54 655 50 541 48 380 54 655 50 541
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 6 302 6 148 2 001 9 238 9 238 2 001 9 238 9 238
4 Dologi kiadások (áfával) 231 164 341 946 338 298 96 119 148 031 119 162 96 119 148 031 119 162
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 150 150 0 0 0 0
6 Támogatás értékű működési kiadás 0 0 20 797 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0 0 0 0
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. 0 0 0 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 1 115 146 1 326 338 1 300 140 325 670 415 472 372 378 325 670 415 472 372 378
10 Intézményi beruházások (áfával) 1 500 7 584 7 584 24 600 65 359 65 359 24 600 65 359 65 359
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával) 0 0 0 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0 0 0 0
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0 0 0 0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. 0 0 0 0 0 0
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 0 0 0 0 0 0
16 Felhalmozási kiadások összesen 1 500 7 584 7 584 24 600 65 359 65 359 24 600 65 359 65 359
17 Intézményi felújítások (áfával) 0 57 57 0 0 0
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0 0 0 0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 0 0 0 0
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 0 0 0 0 0 0
21 Felújítási kiadások összesen 0 57 57 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0 0 0 0
23 Egyéb kiadások 0 0 0 0 0 0
24 Kiadások összesen 1 116 646 1 333 979 1 307 781 350 270 480 831 437 737 350 270 480 831 437 737
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 103 705 116 945 114 731 18 364 21 259 21 259 18 364 21 259 21 259
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 0 0 0 0 0
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 011 441 1 128 680 1 128 579 300 106 313 198 313 198 300 106 313 198 313 198
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 4 4 1 000 4 672 4 672 1 000 4 672 4 672
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 1 500 13 637 13 637 0 0 0
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból 0 0 0 0 0 0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 0 0 0 0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 0 0 0 0
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0 6 200 6 200 681 6 200 6 200 681
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0 24 600 24 600 2 960 24 600 24 600 2 960
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0 0 0 0
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 0 0 0 1 651 1 651 0 1 651 1 651
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 0 74 713 74 713 109 251 109 251 0 109 251 109 251
38 Bevételek összesen 1 116 646 1 333 979 1 331 664 350 270 480 831 453 672 350 270 480 831 453 672
39 Létszámkeret (fő) 363 370 330 74 73 46 74 73 46
ezer Ft
3701 3701 01 3701 02 3701 03
Gimnáziumok Eötvös József Gimnázium Fazekas Mihály Fővárosi Fővárosi Gyakorló Óvoda
Címrend Gazdasági Szervezete Gyakorló Általános Iskola és és Továbbképzési Intézmény
Gimnázium
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 800 822 428 221 381 946 205 682 230 966 230 966 304 829 362 788 362 788 49 428 56 634 56 634
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 189 634 110 762 98 279 55 534 61 353 61 353 82 304 96 801 96 801 13 345 14 840 14 840
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 183 22 183 8 252
4 Dologi kiadások (áfával) 908 848 1 355 894 1 100 858
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás 14 068 14 723
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 1 921 487 1 931 128 1 604 058 261 216 292 319 292 319 387 133 459 589 459 589 62 773 71 474 71 474
10 Intézményi beruházások (áfával) 26 654 95 908 39 232
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. 1 753
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 26 654 95 908 40 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával) 9 236 5 307 5 307
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 50 50
21 Felújítási kiadások összesen 9 236 5 357 5 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 1 957 377 2 032 393 1 650 400 261 216 292 319 292 319 387 133 459 589 459 589 62 773 71 474 71 474
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 251 638 251 638 223 684
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 702 989 1 440 253 1 440 154 261 216 292 319 292 319 387 133 459 589 459 589 62 773 71 474 71 474
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 819 33 278
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 2 750 2 750 4 086
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 336 933 336 883
38 Bevételek összesen 1 957 377 2 032 393 2 038 085 261 216 292 319 292 319 387 133 459 589 459 589 62 773 71 474 71 474
39 Létszámkeret (fő) 223 223 212 76 74 74 116 113 111 23 21 21
ezer Ft
3701 04 3701 05 3701 06 3701 07
Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Kossuth Lajos Gimnázium Kölcsey Ferenc Gimnázium
Címrend Tannyelvű Gimnázium Általános Iskola, Gimnázium, Alap-
fokú Művészetokt. Int. és Szki.
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 121 625 139 452 139 452 149 962 164 280 164 280 93 576 122 770 122 770 190 904 211 878 211 878
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 32 839 36 760 36 760 40 490 43 425 43 425 25 265 32 281 32 281 51 544 56 402 56 402
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 154 464 176 212 176 212 190 452 207 705 207 705 118 841 155 051 155 051 242 448 268 280 268 280
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával)
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 154 464 176 212 176 212 190 452 207 705 207 705 118 841 155 051 155 051 242 448 268 280 268 280
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 154 464 176 212 176 212 190 452 204 186 204 186 118 841 153 498 153 498 242 448 266 648 266 648
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 3 519 3 519 1 553 1 553 1 632 1 632
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele
38 Bevételek összesen 154 464 176 212 176 212 190 452 207 705 207 705 118 841 155 051 155 051 242 448 268 280 268 280
39 Létszámkeret (fő) 55 53 51 67 67 64 44 40 30 76 73 66
ezer Ft
3701 08 3701 09 3701 10 3701 11
Madách Imre Gimnázium Nagy László Általános Iskola Petőfi Sándor Gimnázium Széchenyi István Gimnázium
Címrend és Gimnázium
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 136 195 154 932 154 932 189 334 223 109 223 109 115 201 129 393 129 393 131 943 150 775 150 775
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 36 772 41 063 41 063 51 120 58 946 58 946 31 104 34 103 34 103 35 625 40 033 40 033
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 172 967 195 995 195 995 240 454 282 055 282 055 146 305 163 496 163 496 167 568 190 808 190 808
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával)
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 172 967 195 995 195 995 240 454 282 055 282 055 146 305 163 496 163 496 167 568 190 808 190 808
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 172 967 195 995 195 995 240 454 281 463 281 463 146 305 160 724 160 724 167 568 190 808 190 808
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 592 592 2 772 2 772
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele
38 Bevételek összesen 172 967 195 995 195 995 240 454 282 055 282 055 146 305 163 496 163 496 167 568 190 808 190 808
39 Létszámkeret (fő) 51 50 49 97 89 82 48 47 42 58 49 40
ezer Ft
3701 12 3701 13 3701 14 3701 00-3701 14
Veres Pálné Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium Zrínyi Miklós Gimnázium Gimnáziumok
Címrend összesen
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 179 527 205 912 205 912 121 738 149 162 149 162 112 437 132 332 132 332 2 903 203 2 862 604 2 816 329
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 48 472 54 239 54 239 32 869 39 285 39 285 30 358 34 838 34 838 757 275 755 131 742 648
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 183 22 183 8 252
4 Dologi kiadások (áfával) 908 848 1 355 894 1 100 858
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 0 0 0
6 Támogatás értékű működési kiadás 0 14 068 14 723
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 227 999 260 151 260 151 154 607 188 447 188 447 142 795 167 170 167 170 4 591 509 5 009 880 4 682 810
10 Intézményi beruházások (áfával) 26 654 95 908 39 232
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. 0 0 1 753
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 0 0 0
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 654 95 908 40 985
17 Intézményi felújítások (áfával) 9 236 5 307 5 307
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 0
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 0 50 50
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 236 5 357 5 357
22 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
23 Egyéb kiadások 0 0 0
24 Kiadások összesen 227 999 260 151 260 151 154 607 188 447 188 447 142 795 167 170 167 170 4 627 399 5 111 145 4 729 152
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 251 638 251 638 223 684
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 0 0
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 227 999 260 151 260 151 154 607 188 447 188 447 142 795 167 170 167 170 4 373 011 4 508 937 4 508 838
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 0 0
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 0 10 887 43 346
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból 0 0 0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel 0 0 0
32 Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 0
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 2 750 2 750 4 086
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 0 0 0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 0 336 933 336 883
38 Bevételek összesen 227 999 260 151 260 151 154 607 188 447 188 447 142 795 167 170 167 170 4 627 399 5 111 145 5 116 837
39 Létszámkeret (fő) 70 62 56 57 51 47 51 51 51 1 112 1 063 996
ezer Ft
3702 00 3702 01 3702 02 3702 03
Kollégiumok Ady Endre Fővárosi Gárdonyi Géza Kollégium Deák Ferenc Középiskolai
Címrend Gazdasági Szervezete Gyakorló Kollégium Kollégium
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 539 425 512 029 474 116 26 198 21 143 21 143 39 892 27 791 27 791 84 582 85 610 85 610
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 140 204 135 445 125 183 7 073 5 652 5 652 10 771 7 579 7 579 22 837 22 747 22 747
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 492 121
4 Dologi kiadások (áfával) 833 717 1 145 443 1 081 951
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 142 142
6 Támogatás értékű működési kiadás 25 534 25 534
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 1 513 346 1 819 085 1 707 047 33 271 26 795 26 795 50 663 35 370 35 370 107 419 108 357 108 357
10 Intézményi beruházások (áfával) 26 638 20 598
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 26 638 20 598 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával) 7 035 6 132
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 10 000 10 000 10 000
21 Felújítási kiadások összesen 10 000 17 035 16 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 1 523 346 1 862 758 1 743 777 33 271 26 795 26 795 50 663 35 370 35 370 107 419 108 357 108 357
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 477 000 477 000 459 163
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 046 346 1 241 361 1 206 710 33 271 26 795 26 795 50 663 35 370 35 370 107 419 107 909 108 357
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 118 118
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 11 758 39 917 448
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel 1 000 1 000
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 32 32
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 131 489 121 625
38 Bevételek összesen 1 523 346 1 862 758 1 828 565 33 271 26 795 26 795 50 663 35 370 35 370 107 419 108 357 108 357
39 Létszámkeret (fő) 307 307 290 11 0 0 17 0 0 38 35 30
ezer Ft
3702 04 3702 05 3702 06 3702 07
Fábry Zoltán Középiskolás Ferenczy Noémi Középiskolai József Attila Középiskolai Káldor Miklós
Címrend Leánykollégium Kollégium Kollégium Kollégium
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 20 230 20 867 20 867 19 860 22 990 22 990 36 339 31 679 31 679 60 752 66 875 66 875
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 5 462 5 523 5 523 5 362 6 014 6 014 9 812 8 509 8 509 16 403 17 455 17 455
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 25 692 26 390 26 390 25 222 29 004 29 004 46 151 40 188 40 188 77 155 84 330 84 330
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával)
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 25 692 26 390 26 390 25 222 29 004 29 004 46 151 40 188 40 188 77 155 84 330 84 330
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 25 692 26 128 26 390 25 222 25 182 29 004 46 151 38 213 40 188 77 155 77 520 84 330
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 262 3 822 1 975 6 810
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele
38 Bevételek összesen 25 692 26 390 26 390 25 222 29 004 29 004 46 151 40 188 40 188 77 155 84 330 84 330
39 Létszámkeret (fő) 8 9 5 10 9 7 18 16 13 28 27 27
ezer Ft
3702 08 3702 09 3702 10 3702 11
Kisfaludy Károly Középiskolai Kós Károly Kollégium Középiskolai Leánykollégium Pannónia Középiskolás
Címrend Kollégium Kollégium
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 30 808 30 595 30 595 91 034 61 542 61 542 22 719 22 372 22 372 71 336 74 337 74 337
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 8 318 8 035 8 035 24 579 16 949 16 949 6 134 6 022 6 022 19 261 19 771 19 771
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 39 126 38 630 38 630 115 613 78 491 78 491 28 853 28 394 28 394 90 597 94 108 94 108
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával)
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 39 126 38 630 38 630 115 613 78 491 78 491 28 853 28 394 28 394 90 597 94 108 94 108
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 39 126 38 053 38 630 115 613 78 491 78 491 28 853 27 629 28 394 90 597 93 091 94 108
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 577 765 1 017
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele
38 Bevételek összesen 39 126 38 630 38 630 115 613 78 491 78 491 28 853 28 394 28 394 90 597 94 108 94 108
39 Létszámkeret (fő) 13 13 13 43 0 0 9 10 8 28 27 25
ezer Ft
3702 12 3702 13 3702 14 3702 15
Táncsics Mihály Terézvárosi Középfokú Kollégium Váci Mihály Kollégium Varga Katalin Középiskolai
Címrend Tehetséggondozó Kollégium Kollégium
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 112 558 113 169 113 169 31 534 21 269 21 269 111 514 122 250 122 250 21 698 11 664 11 664
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 30 391 30 206 30 206 8 514 5 390 5 390 30 109 33 016 33 016 5 858 2 908 2 908
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 142 949 143 375 143 375 40 048 26 659 26 659 141 623 155 266 155 266 27 556 14 572 14 572
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával)
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 142 949 143 375 143 375 40 048 26 659 26 659 141 623 155 266 155 266 27 556 14 572 14 572
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 142 949 143 375 143 375 40 048 26 659 26 659 141 623 152 473 155 266 27 556 14 572 14 572
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 2 793
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele
38 Bevételek összesen 142 949 143 375 143 375 40 048 26 659 26 659 141 623 155 266 155 266 27 556 14 572 14 572
39 Létszámkeret (fő) 51 44 31 17 0 0 50 45 37 11 0 0
ezer Ft
3702 16 370217 3702 00-3702 17 3703 00
Vécsey János Kollégium Várna Térségi Kollégiumok Gyógypedagógiai
Címrend Középiskolai Kollégium összesen Intézmények Gazdasági
Szervezete
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 39 165 42 663 42 663 50 425 50 425 1 359 644 1 339 270 1 301 357 774 217 984 950 733 540
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 10 575 11 397 11 397 13 664 13 664 361 663 356 282 346 020 227 830 260 988 190 888
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 492 121 21 791 23 790 14 392
4 Dologi kiadások (áfával) 833 717 1 145 443 1 081 951 1 506 374 1 653 616 1 582 542
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 0 142 142 2 530 2 530
6 Támogatás értékű működési kiadás 0 25 534 25 534 68 590 68 590
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 49 740 54 060 54 060 0 64 089 64 089 2 555 024 2 867 163 2 755 125 2 532 742 2 994 464 2 589 952
10 Intézményi beruházások (áfával) 0 26 638 20 598 35 153 85 174 85 174
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával) 0 0 0 40 400 40 000
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám. 0 0 0
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék 0 0 0
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 26 638 20 598 35 153 125 574 125 174
17 Intézményi felújítások (áfával) 0 7 035 6 132 3 450 7 429 7 430
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre 0 0 0
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék 0 0 0
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával 10 000 10 000 10 000 82 637 125 637 124 675
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 10 000 17 035 16 132 86 087 133 066 132 105
22 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
23 Egyéb kiadások 0 0 0
24 Kiadások összesen 49 740 54 060 54 060 0 64 089 64 089 2 565 024 2 910 836 2 791 855 2 653 982 3 253 104 2 847 231
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek 477 000 477 000 459 163 196 207 232 047 232 047
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele 0 0 0
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 49 740 51 572 54 060 56 887 64 089 2 088 024 2 261 280 2 254 788 2 453 855 2 548 519 2 546 808
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 0 118 118 3 920 3 920 28
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 2 488 7 202 0 39 917 39 917 25 698 52 926
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból 0 0 0
31 Támogatásértékű beruházási bevétel 0 1 000 1 000
32 Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 0
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 32 32 5 776 15 201
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről 0 0 0
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel 0 0 0
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele 0 131 489 121 625 437 144 437 144
38 Bevételek összesen 49 740 54 060 54 060 0 64 089 64 089 2 565 024 2 910 836 2 876 643 2 653 982 3 253 104 3 284 154
39 Létszámkeret (fő) 18 16 15 0 76 44 677 634 545 440 442 413
ezer Ft
3703 01 3703 02 3703 03 3703 04
1. sz. Tanulási Kép. Vizsgáló 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló 4. sz. főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Általános Iskola, Egységes
Címrend Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ Diákotthon és Gyermekotthon
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 40 324 52 366 52 366 52 952 55 193 55 193 43 905 51 272 51 272 193 700 199 183 199 183
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 10 888 13 730 13 730 14 048 14 204 14 204 11 855 13 368 13 368 52 299 53 020 53 020
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 51 212 66 096 66 096 67 000 69 397 69 397 55 760 64 640 64 640 245 999 252 203 252 203
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával)
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 51 212 66 096 66 096 67 000 69 397 69 397 55 760 64 640 64 640 245 999 252 203 252 203
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 51 212 62 805 62 805 67 000 68 549 68 549 55 760 62 896 62 896 245 999 252 203 252 203
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 3 291 3 291 848 848 1 744 1 744
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele
38 Bevételek összesen 51 212 66 096 66 096 67 000 69 397 69 397 55 760 64 640 64 640 245 999 252 203 252 203
39 Létszámkeret (fő) 13 14 13 20 20 20 20 13 13 102 105 96
ezer Ft
3703 05 3703 06 3703 07 3703 08
Gennaro Verolino Általános Iskola, Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Re-
Címrend Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Kézségfejlesztő Speciális Szakiskola Speciális Szakiskola és Egységes habilitációs Bizottság és Gyógy-
és Gyermekotthon Gyógyped-i Módszertani Intézmény pedagógiai Szolgáltató Központ
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 131 538 127 757 127 757 193 789 213 552 213 552 229 097 237 446 237 446 50 899 49 785 49 785
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 35 343 33 657 33 657 49 942 56 800 56 800 59 954 63 414 63 414 13 458 13 155 13 155
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. c. tám. kölcs nyúj., visszafiz., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 166 881 161 414 161 414 243 731 270 352 270 352 289 051 300 860 300 860 64 357 62 940 62 940
10 Intézményi beruházások (áfával)
11 Céljell.tám.int.beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruh. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
14 Támogatásértékű beruházási kiadás, költségvetési szerveknek foly. felhalm. tám.
15 Felhalm. c. tám. kölcs. nyújt., visszafiz, felhalm. tartalék
16 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Intézményi felújítások (áfával)
18 Felúj. célú pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre
19 Támogatásértékű felújítási kiadás, felújítási céltartalék
20 Céljelleggel tám. int. felújítások áfával
21 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Felvett hitelek tőketörlesztése
23 Egyéb kiadások
24 Kiadások összesen 166 881 161 414 161 414 243 731 270 352 270 352 289 051 300 860 300 860 64 357 62 940 62 940
BEVÉTELEK
25 Intézményi működési bevételek
26 Önkormányzat sajátos működési bevétele
27 Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 166 881 161 414 161 414 243 731 268 515 268 515 289 051 299 356 299 356 64 357 62 940 62 940
28 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
29 Tám.értékű működési bev. tb-alap nélkül 1 837 1 837 1 504 1 504
30 Támogatásért.működ.bevétel tb-alapból
31 Támogatásértékű beruházási bevétel
32 Támogatásértékű felújítási bevétel
33 Működ. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
34 Beruh. célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
35 Felújítási célú pénzeszk.átv. Áht.-n kívülről
36 Támogatási kölcsön, értékpapír-kibocsájtás, hitel
37 Pénzforgalom nélküli bevétel, pénzmaradvány igénybevétele
38 Bevételek összesen 166 881 161 414 161 414 243 731 270 352 270 352 289 051 300 860 300 860 64 357 62 940 62 940
39 Létszámkeret (fő) 62 61 54 104 106 99 109 112 98 19 19 15
ezer Ft
3703 09 3703 10 3703 11 3703 12
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Éltes Mátyás Általános Iskola, Fővárosi Beszédjavító Intézet Fővárosi Iskolaszanatórium,
Címrend Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Diákotthon és Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Általános Iskola
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Módszertani Intézmény
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 420 825 432 804 432 804 123 026 116 199 116 199 82 885 85 054 85 054 66 205 69 334 69 334
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 110 908 113 538 113 538 33 218 29 266 29 266 21 635 22 407 22 407 17 876 18 524 18 524
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai
4 Dologi kiadások (áfával)
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht.-n kívülre, egyéb jutt.
6 Támogatás értékű működési kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás