A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

61/2013. (VI. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosításának célja, hogy a Fővárosi Közgyűlést megillető hitelezői jogok gyakorlását a Rác Fürdő beruházást bonyolító társaságok csődeljárására tekintettel, illetve e hatáskörrel szorosan összefüggő, a Fővárosi Önkormányzat által a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zrt.-től elvont hatáskört a Fővárosi Közgyűlés hatásköréből a Gazdasági Bizottságának hatáskörébe delegálja.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rác Fürdő beruházással kapcsolatosan a Fővárosi Törvényszék elrendelte 9. Cspk. 01-12-000036 ügyszámon a Rác Nosztalgia Kft. „cs. a.” (Cg.: 01-09-695525) csődeljárást, valamint 01-12-000040 ügyszámon a Rác Beruházó Kft. „cs. a.” (Cg.:01-09-724096) csődeljárását. A Fővárosi Önkormányzat igen jelentős hitelezője a Rác Nosztalgia Kft. „cs. a.”-nak, illetve a Rác Beruházó Kft. „cs. a.”-nak az általa vállalt kezesség miatt. A Fővárosi Önkormányzat mindkét társaság csődeljárásában biztosítotti kategóriába nyilvántartásba vett hitelező.

Az új 46/A. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottság jogosult a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló többször módosított 1991. évi XLIX. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzatot, mint a hitelezőt megillető jogokat gyakorolni. A vagyonrendelet felhatalmazása alapján a Gazdasági Bizottság jogosult dönteni a csődeljárásában az adós által előterjesztett egyezség jóváhagyásáról, az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről, átvállalásáról, a követelések fejében adós gazdálkodó szervezet tulajdonában álló vagyontárgy megszerzéséről, vagy az adós gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, a követelések megfizetéséért való kezességvállalásról és egyéb az egyezség érdekében kialakításra kerülő biztosítékokról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról, továbbá mindarról, amit az az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek tartanak, ideértve az egyezség időtartamát és végrehajtása ellenőrzésének módját is.

A csődeljárásban meghozandó hitelezői és tulajdonosi jogokat érintő döntések egyfelől az adott ügy részletekbe menő ismertét igénylik, másfelől gazdasági-pénzügyi felkészültséget, végül, de nem utolsó sorban - a szoros törvényi határidők miatt - gyors döntéshozatalt igényelnek. Mindezekre tekintettel célszerű e jogok gyakorlását a Gazdasági Bizottság hatáskörébe átruházni a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításával.

Az új 46/A. § (2) bekezdés alapján a Fővárosi Közgyűlés a csődeljáráshoz kapcsolódó hitelezői jogok gyakorlásának átruházásával párhuzamosan átruházza a Gazdasági Bizottságra a vagyonrendelet 57. § (2) bekezdésében rögzített, a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zrt.-től elvont hatáskör gyakorlás jogát is kifejezetten a Rác Fürdő beruházásával kapcsolatosan. Így a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. mindenkori alapító okiratának VI. fejezet zl) pontjában meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat által magához vont hatáskört - a vagyonrendelet 6. mellékletében szereplő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatosan - a Rác Fürdő beruházás tekintetében a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Igazgatóságának javaslatára a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

2. §-hoz

A vagyonrendelet 57. § (2) bekezdésének módosításával a Rác Fürdő beruházásához kapcsolódóan lehetséges a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratában az ingatlanokat, vagyoni értékű jogok elidegenítésére vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzat által elvont hatáskört a Gazdasági Bizottság részére átruházni. A hatáskör átruházás biztosítja, hogy a döntéshozatal komplex módon történjen meg, és legyen olyan döntéshozó fórum, amely az összes lényeges döntést meg-hozza.

3. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 9. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét, melynek második, Gazdasági Bizottságra vonatkozó alcímét szükséges kiegészíteni a hitelezői és tulajdonosi jogoknak a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó csődeljárásokban történő gyakorlásával, valamint a BVK HOLDING Városüzemeltetési Központ Zrt.-től elvont hatáskör gyakorlás rendjét, ezáltal megteremtve az összhangot a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § szerint módosított szövegével.

4. §-hoz

A javaslat e szakasza hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére