A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

64/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezzen az átruházott hatásköreinek felsorolásáról. E törvényi előírásnak tesz eleget a javaslat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy az SZMSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása a gyakorlatban felmerült tapasztalatok és a vonatkozó jogszabályok változásai miatt szükséges változtatásokat tartalmazza annak érdekében, hogy az önkormányzati rendelet összhangban legyen a vonatkozó jogszabályokkal. Amennyiben a szükséges módosító rendelet nem kerülne megalkotásra, úgy ellentétes lenne olyan jogszabállyal, amellyel az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-okhoz

Pontosítja a Főpolgármesteri Hivatal megnevezését.

A 3. §-hoz

A családok átmeneti otthonával kiegészíti a rendelettervezet azon intézményeket, melyekkel kapcsolatban a hatáskör gyakorlása történik. A Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság helyett a módosítás elfogadásával a földhivatali bejegyzésekkel kapcsolatos hatásköröket a főjegyzőre ruházza át a Fővárosi Közgyűlés.

A 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz, ezzel megszüntetve a párhuzamos szabályokat, illetve figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi változásokat.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére