A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

74/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosításának célja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a Rác Fürdő és Hotel beruházás (a továbbiakban: Rác Fürdő beruházás) megvalósulásával összefüggésben a Vagyonrendelet hatálya alá tartozó valamennyi ügy tekintetében - kivéve a követelésről történő lemondást - a döntéshozatalt értékhatártól függetlenül a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának hatáskörébe delegálja.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Budapest Főváros Közgyűlése a 61/2013. (VI. 14.) Főv. Kgy. rendeletével a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalta a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó, a Fővárosi Közgyűlést megillető hitelezői jogok gyakorlását, a rendelet indoklásából levezethetően a Rác Nosztalgia Kft. „cs. a.”-val és a Rác Beruházó Kft. „cs. a.”-val történő csődegyezség megkötését és az ahhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlását.

A jelen rendeletmódosítás célja, hogy a Rác Fürdő beruházást bonyolító társaságokkal történő csődegyezség megkötését követően is a Gazdasági Bizottság dönthessen átruházott hatáskörben a Rác Fürdő beruházás megvalósulásával (ideértve a Fürdő és Hotel létesítmények megvalósításával, működtetésével, fejlesztésével, az ehhez kapcsolódó jogviszonyok rendezésével) kapcsolatos valamennyi, a rendelet hatálya alá tartozó fővárosi vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás kérdéskörében.

A tulajdonosi joggyakorlással összefüggésben szükséges kiemelni azt a tényt, hogy a Rác Fürdő beruházás rendezése érdekében a Fővárosi Önkormányzat megvásárolta a beruházást bonyolító társaságokkal szemben fennálló követelés jelentős részét. A Fővárosi Önkormányzatot megillető - szerződésen alapuló, vagyoni értékkel rendelkező - követelés Budapest Főváros Önkormányzat várományi vagyonának részét képezi, melyből következően a hitelezői minőségben való döntések, a követeléssel való vagy azt érintő rendelkezések, a beruházás rendezését szolgáló, így a csődegyezség végrehajtásával, felülvizsgálatával kapcsolatos döntések is a tulajdonosi joggyakorlás részét képezik, melyet a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben gyakorol.

A hatáskör átruházása során azonban kivételt képez a követelésről történő lemondás kérdésköre, mely tekintetében változatlanul a Vagyonrendelet 47. §-a alkalmazandó.

2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét, amelynek a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 2.34. pontját szükséges módosítani a tulajdonosi jogoknak a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó gyakorlásával, ezáltal megteremtve az összhangot a jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezéssel.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére