Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

93/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)-(2) bekezdésében, 15. §, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. §, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. §, 35. § (2) bekezdésében kapott és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk a) és e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § A Rendelet 16. § (2) bekezdésében „a volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó” szövegrész helyébe „a jogcím nélküli lakáshasználó (volt bérlő)” szövegrész lép. * 

6-9. § * 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 93/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

„5. számú melléklet a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelethez

Nyilatkozat
a bérbeadási mód éves felülvizsgálatára vonatkozóan

I. Bérlő személyi adatai:

Név: ...................................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Születési hely, idő: .............................................................................................................................

Családi állapota: ................................................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: ...............................................................................................

Bejelentett lakóhelye: ........................................................................................................................

Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel: ..................................................................

Egyéb elérhetőségei (telefon, fax, e-mail): ........................................................................................

II. A bérlő jövedelmi viszonyára vonatkozó adatok:

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból, nyugdíjból vagy nyugdíjszerű ellátásból származó jövedelme: ............................................................................................................

Egyéb jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély stb.):

....................................................................................................................................................

III. A kérelmezővel együtt lakó személyek adatai:

1. Név: ...............................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Születési hely, idő: .............................................................................................................................

Hozzátartozói minősége: ...................................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: ...............................................................................................

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme:

............................................................................................................................................................

Egyéb rendszeres jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély stb.):

............................................................................................................................................................

2. Név: ...............................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Születési hely, idő: .............................................................................................................................

Hozzátartozói minősége: ...................................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: ...............................................................................................

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme:

............................................................................................................................................................

Egyéb rendszeres jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély stb.):

............................................................................................................................................................

3. Név: ...............................................................................................................................................

Születési név: .....................................................................................................................................

Anyja neve: ........................................................................................................................................

Születési hely, idő: .............................................................................................................................

Hozzátartozói minősége: ...................................................................................................................

Személyazonosító igazolvány száma: ...............................................................................................

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelme:

............................................................................................................................................................

Egyéb rendszeres jövedelme (pl. családi pótlék, GYES, GYED, segély stb.):

............................................................................................................................................................

IV. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege

Az egy főre jutó havi jövedelem összege: ............................,- Ft/fő/hó.

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok/hozzájárulunk a személyes adataim/adataink a kérelem elbírálásáig, illetve a lakásbérleti szerződés megszűnéséig Budapest Főváros Önkormányzata általi kezeléséhez.

Budapest, .....................................................................

............................................................
kérelmező/kérelmezők

A kérelemhez csatolni kell:

1. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó olyan igazolást, mely több havi jövedelem esetén a munkáltató által átlagolt jövedelem összegét foglalja magában.

2. Együttlakó személyek jövedelmi viszonyaira vonatkozó igazolást.

3. Munkanélküliség esetén a munkaügyi központ igazolását, tanulmányok folytatása esetén iskolalátogatási igazolást.”


  Vissza az oldal tetejére