A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. február 27-i, 8:30-kor tartott ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

192/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h

úgy dönt, hogy 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

193/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági összetétel megváltoztatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

194/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

2. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítására.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2013. (.....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

5. Javaslat bizottsági összetétel megváltoztatására.

6. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2013. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán.

7. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás racionalizálására.

8. Javaslat a Budapest XI. kerület, Orlay utca 11. szám alatti épületre vonatkozó 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kölcsönszerződés felmondására.

9. Javaslat a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

10. Javaslat a Budapest Főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

11. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

12. Javaslat a XXII. ker., Növény utcai 231727/1 hrsz.-ú közterületen történő gázvezeték-építéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.

13. Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre vonatkozó, Európai Beruházási Banki-hitelszerződés módosítására, és az ehhez kapcsolódó, négy oldalú megállapodás aláírására.

14. Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 6. számú módosítására.

15. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

16. Javaslat megállapodás megkötésére a 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlanon lévő épületegyüttes bővítése tárgyában.

17. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződésének megszüntetésére és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítására.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

19. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Király Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda energetikai felújítása érdekében.

21. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Rákóczi híd közvilágításának energiatakarékos megújítása, az óbudai Gázgyári lakótelepen meglévő, nagymértékben elavult közvilágítás korszerű technológia felhasználásával történő megújítására, valamint a 2001 után létesített, a Főváros tulajdonában lévő lámpatestek energiafelhasználásának csökkentésére kétfokozatú előtét beépítésével.

22. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Városháza épületének energetikai felújítása érdekében.

23. Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkái támogatására benyújtott pályázatok elbírálására.

24. Javaslat Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának megbízására.

25. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” alapító okiratának módosítására.

26. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási kérelem benyújtására.

27. Javaslat az új fővárosi sportkoncepció elfogadására.

28. Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

29. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. január-szeptemberi tevékenysége beszámolójának, 2013. évre szóló foglalkoztatási tervének, valamint a közszolgáltató 2013. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő pszichiátriai és értelmi fogyatékos otthonok és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átadás-átvételéről szóló, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyására.

32. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyveze-tőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

33. Javaslat a Budapest XXI., Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út-Posztógyár utca között) című projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán 10 ingatlant érintő, Budapest Főváros Önkormányzata javára szóló ajándékozás útján történő közös tulajdont megszüntető szerződés jóváhagyására.

34. Beszámoló az FKPT és az V. kerületi parkolás-üzemeltetés helyzetéről.

35. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. 5. szám 36002 hrsz. alatti ingatlan használatba vételére.

36. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. X. ker., 39210/182 hrsz.-ú ingatlanon épült intézmény felújítási munkáihoz kapcsolódó KEOP pályázaton történő részvételéhez.

37. Az MNV Zrt.-vel a Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 33. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítása.

38. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

39. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 14. számú módosítására.

40. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 10. számú módosítására.

41. M2 rekonstrukció PEA 3. sz. módosítása - Javaslat a kelet-nyugati metróvonal rekonstrukció-jához kapcsolódó végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 3. számú módosítására.

42. Javaslat a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására.

43. Javaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására.

44. Állásfoglalás az OTrT törvény felülvizsgálatával és módosítási javaslatával kapcsolatban.

45. Javaslat Puskás Öcsi tiszteletére szoborcsoport elhelyezésére a III. kerületben.

46. Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő, a többcélú, gyermekvédelmi feladatot is ellátó köznevelési intézmények gyermekvédelmi intézményegységeinek működtetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

47. Javaslat a 2012. október 31-ei hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény záró beszámolójának elfogadására.

48. Javaslat kulturális intézmény szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

49. Javaslat a 2013. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati felhívására.

50. Javaslat ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtására az MNV Zrt.-hez a „Fűtött utca” program keretében átvételre kerülő eszközök tekintetében (II. ütem).

51. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

52. Javaslat a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapításának, valamint az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésének koncepciójára.

53. Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgála-tára vonatkozó szerződés megkötésére.

54. Javaslat a Budapesti Műugró Szövetség 2012. évi sportcélú támogatásának visszavonására.

55. Javaslat a BMSZKI Hajléktalanokért Közalapítvány 2012-2013-KMR kódú pályázatára benyújtott anyag fenntartói támogatására.

56. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

57. Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

58. Beszámoló a Kulturális és Turisztikai Tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről.

59. Javaslat csatlakozása a székely szolidaritás mozgalmához.

Ebédszünet utáni első napirend: Javaslat fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

195/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h

nem fogadja el Horváth Csabának a határozati javaslat név szerinti szavazásra vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

196/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros 2013. évi költségvetésében a

költségvetési bevételeit 260 205 996 E Ft-ban,

költségvetési kiadásait 324 278 158 E Ft-ban,

költségvetési bevételek és költségvetési

kiadások egyenlegét -64 072 162 E Ft-ban,

bevételi főösszegét 331 773 458 E Ft-ban,

kiadási főösszegét 331 773 458 E Ft-ban

állapítja meg.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. mellékletének módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. rendeletét a 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2013. (....) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a főjegyzői kiegészítéssel megalkotja 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

A napirend 5. pontja: Javaslat bizottsági összetétel megváltoztatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

197/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

dr. Kaltenbach Jenőt a Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság elnöki tisztségéből 2013. február 27. napjával visszahívja, és 2013. február 27. napjától kezdődő hatállyal a Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság új tagjává és elnökévé Nagy Istvánt választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

198/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Somfai Ágnest a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság alelnöki tisztségéből - tagsági viszonyának fenntartása mellett - 2013. február 27. napjával visszahívja, és 2013. február 27. napjától kezdődő hatállyal a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság alelnökévé a Bizottság jelenlegi tagját, Orbán Gyöngyit választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

199/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Hanzély Ákost a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság alelnöki tisztségéből - tagsági viszonyának megszüntetésével együtt - 2013. február 27. napjával visszahívja. Ezzel egyidejűleg dr. Kaltenbach Jenőt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztja.

2013. február 27. napjával a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság alelnökévé a Bizottság jelenlegi tagját, Hutiray Gyulát választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2013. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

200/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét.

201/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a mellékelt megállapodás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére a III. kerület Óbudai-sziget közpark közterületi besorolású területei, a III. kerület, Jégtörő utca, III. kerület, gróf Esterházy János rakpart, I. kerület, Angelo Rotta rakpart, V. kerület, Jane Henning rakpart, XIII. kerület, Carl Lutz rakpart, valamint a „K” híd közterület-használatához 55 000 000 Ft + áfa közterület-használati díj megfizetésével.

202/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Sziget Fesztivál rendezvény lebonyolításával összefüggésben a közterület hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő használata megállapításra kerül, úgy az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletben foglalt egyéb szankciók és kötelezettségek érvényesítése mellett a közterület-használati díj tízszerese kerül megállapításra a rendezvény szervezőjével szemben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

203/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a befogadott módosítással az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Az együttműködési megállapodás 3.1 pontja a módosító indítványban foglalt tartalommal módosul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat Puskás Öcsi tiszteletére szoborcsoport elhelyezésére a III. kerületben.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

204/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbuda-Újlak Közösségi Egyesület a felállítási és karbantartási költségek vállalása mellett elhelyezze a Pauer Gyula és Tóth Dávid szobrászművészek által Puskás Öcsi tiszteletére készített kompozíciót az Óbudai promenád területén, a III. kerület Bécsi út-Dereglye utca találkozásánál (hrsz. 14772/2), a járófelületen a következő felirattal:

PUSKÁS ÖCSI EMLÉKÉRE / PUSKÁS FERENC LABDARÚGÓ 1927-2006 / PAUER GYULA SZOBRÁSZMŰVÉSZ 1941-2012 / ALKOTÓTÁRS TÓTH DÁVID SZOBRÁSZMŰVÉSZ / ÁLLÍTTATTA 2013. MÁRCIUS 28-ÁN / BUDAPEST III. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA / ÓBUDA-ÚJLAK KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET /

(valamint a támogató szervezetek neve kerül feltüntetésre).

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére és a feladatellátás racionalizálására.

Előterjesztők: Tarlós István, Sárádi Kálmánné dr.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

205/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

2013. március 1. napjával 38 álláshellyel, 2013. április 1. napjával további 49 álláshellyel, 2013. június 1. napjával további 103 álláshellyel, 2013. augusztus 1. napjával további 18 álláshellyel csökkenti a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala hivatali létszámát, és 2013. augusztus 1. napjával az engedélyezett álláshelyek számát 939 főben határozza meg.

Határidő: 2013. augusztus 1.

Felelős: Tarlós István

206/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt, hogy intézkedjen a szükséges munkaügyi intézkedések megtétele iránt, továbbá felkéri a főpolgármestert a megszűnő álláshelyek kiadásainak a költségvetési rendeletben történő biztosítása érdekében a rendeletmódosítási javaslat Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: 2013. augusztus 1.

Felelős: Tarlós István

207/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a BFVK Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. kibővült feladatellátását tartalmazó közszolgáltatási szerződést.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest XI. kerület, Orlay utca u. 11. szám alatti épületre vonatkozó 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás kölcsönszerződés felmondására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

208/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XI. kerület, Orlay utca 11. szám alatti épület leomlott kerítésszakaszának felújítására a 2010. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázat keretéből nyújtott kölcsön felhasználásá-ra Menyhárt Istvánnal 2011. február 16-án kötött, FPH059/851-2/2011. iktatószámú kölcsönszerző-dést és a 2012. február 28-án megkötött, FPH059/845-2/2012. iktatószámú kölcsönszerződés módosítást a támogatott szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti felmondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest Főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Javaslat a XXII. ker., Növény utcai (231727/1) hrsz.-ú közterületen történő gázvezeték-építéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

209/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 45. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Fővárosi Önkormányzat 231727/1 hrsz.-ú ingatlanán gázvezeték térítésmentes áthelyezéséhez, és ennek érdekében jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. közötti igénybevételi megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. április 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat az egészségügyi fejlesztésekre vonatkozó, Európai Beruházási Banki-hitelszerződés módosítására, és az ehhez kapcsolódó, négyoldalú megállapodás aláírására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

210/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletében benyújtott, ez Európai Beruházási Bankkal egészségügyi intézményfejlesztésekre 2006. március 31-én megkötött hitelszerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

211/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mellékletében benyújtott, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Államadósság Kezelő Központ Zrt., a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet és a Fővárosi Önkormányzat közötti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásáról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 6. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 16/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

212/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 6. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

213/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest VIII. kerületben a Bérkocsis utca (Gutenberg tér és József körút közötti szakasza) elnevezését Scheiber Sándor utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

214/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest VIII. kerületben a Vagon tér elnevezését Tbiliszi térre változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

215/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest VIII. kerületi, 35703/1 helyrajzi számú névtelen közterületet Asztana térnek nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

216/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XI. kerületben a Kollégium lépcső elnevezését Bartoniek Géza lépcsőre változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

217/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIII. kerületi, 26085/86 helyrajzi számú névtelen közterületet Radics Béla utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

218/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest XXIII. kerületben az Alsó-Duna part elnevezését Forster János Jakab utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlanon lévő épületegyüttes bővítése tárgyában.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

219/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskolával (székhely: 1125 Budapest, Mátyás király út 29.) és a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérekkel (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 43.) a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 9526/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlanon meglévő épületegyüttes új lakó-, és foglalkoztató funkciót betöltő épületegységgel történő bővítéséhez való tulajdonosi hozzájárulás feltételei tárgyában kötendő megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és a mellékletét képező alakszerű tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 7 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződésének megszüntetésére és a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

220/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Horváth Csaba ügyrendi indítványát, és a „Javaslat a FÁNK vidámparki terület projekt előkészítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyokirat elfogadására” című előterjesztést délelőtti ülésén 20. pontként tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

221/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapesti Vidámpark Zrt.-vel az „Üzemeltetési joggal vegyes földhasználati szerződést megszüntető megállapodást” az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

222/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert alapító okiratának módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint annak a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

223/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Annak érdekében, hogy a 2013. évi vidámparki szezonra (2013. szeptember 30-ig) a Budapesti Vidám Park Zrt. jogosult legyen a működéshez szükséges földterület használatára, hasznosítására, üzemszerű működtetésére, illetve a Társaság székhelyeként való megjelölésére

- utasítja a Budapesti Vidám Park Zrt. igazgatóságát, hogy az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt bérleti szerződést kösse meg a Fővárosi Állat- és Növénykerttel,

- felkéri a főpolgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt bérleti szerződést kösse meg a Budapesti Vidám Park Zrt.-vel.

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a FÁNK vidámparki terület projekt előkészítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyokirat elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

224/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Fővárosi Állat- és Növénykert vidám-parki terület projekt előkészítése” című, 006719 számú megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyokmányt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete és az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítés szerinti tartalommal.

A napirend 23. pontja: Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Király Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda energetikai felújítása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

225/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyását adja a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírásra a „Király Gyógyfürdő komplex energetikai korszerűsítése” (megvalósítás helyszíne: 1027 Budapest, Fő utca 82.; hrsz.: 13578) című pályázat benyújtásához, amelynek tervezett bekerülési költsége nettó 107,1 M Ft, az igényelt támogatás összege nettó 91 M Ft (önerő mértéke: nettó 16,1 M Ft). Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről a támogatási szerződés megkötésekor.

Határidő: 2013. március 31., a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó Közgyűlés

Felelős: Tarlós István

226/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. A projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső önerő (várhatóan nettó 16,1 M Ft) fedezetét a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. útján kívánja biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

227/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel a „Király Gyógyfürdő komplex energetikai korszerűsítése” projekt keretében létrehozott eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Tarlós István

228/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyását adja a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírásra a „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” (megvalósítás helyszíne: 1013 Budapest, Döbrentei tér 9.; hrsz.: 5539, 5540, 5541, 5542) című pályázat benyújtásához, amelynek tervezett bekerülési költsége nettó 147,2 M Ft, az igényelt támogatás összege nettó 125,1 M Ft (önerő mértéke: nettó 22,1 M Ft). Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről a támogatási szerződés megkötésekor.

Határidő: 2013. március 31., a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó Közgyűlés

Felelős: Tarlós István

229/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. A projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső önerő (várhatóan nettó 22,1 M Ft) fedezetét a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. útján kívánja biztosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

230/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel „Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” projekt keretében létrehozott eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Rákóczi híd közvilágításának energiatakarékos megújítása, az óbudai Gázgyári lakótelepen meglévő, nagymértékben elavult közvilágítás korszerű technológia felhasználásával történő megújítására, valamint a 2001 után létesített, a főváros tulajdonában lévő lámpatestek energiafelhasználásának csökkentésére kétfokozatú előtét beépítésével.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

231/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

utólagos jóváhagyását adja a KEOP-2012-5.5.0/B jelű pályázati kiírásra a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” (meg-valósítás helyszíne: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; hrsz.: 24357) című pályázat benyújtásához, amelynek tervezett bekerülési költsége bruttó 149,5 M Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 127,1 M Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről a soron következő rendes ülésre.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

232/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” projekt megvalósításához szükséges önerő és az el nem számolható költségek mértékéig (22,4 M Ft önrész, 1,422 M Ft maradványérték). Kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésben a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze” cím terhére elkülöníti.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

233/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. között kötendő, Budapest, Rákóczi híd jelenlegi közvilágítási hálózatának átadás-átvételéről szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, amelyben Budapest Főváros Önkormányzata kötelezettséget vállal az átruházott eszközök ellenértékének (bruttó 1,422 M Ft) megfizetésére abban az esetben, amennyiben a támogatást elnyeri és a támogatási szerződés megkötésére sor kerül. Ennek hiányában a megállapodás nem lép hatályba, és legkésőbb 2013. december 31. napján megszűnik. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá a megállapodást.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

234/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátumával eljárva „igen” szavazatával támogassa a Rákóczi híd jelenlegi közvilágítási hálózatának átruházására vonatkozó megállapodás taggyűlés általi jóváhagyását.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

235/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű, „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukcióban pályázat benyújtására a Városháza épületének energetikai felújítása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

236/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a KEOP-2012-5.5.0/A jelű pályázati kiírásra a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” (megvalósítás helyszíne: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; hrsz.: 24357) című pályázat benyújtását, amelynek teljes tervezett beruházási költsége bruttó 368,6 M Ft, az igényelt támogatás összege bruttó 313,3 M Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről a támogatási szerződés megkötésekor.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó Közgyűlés

Felelős: Tarlós István

237/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” projekt megvalósításához szükséges 55,3 M Ft önerő biztosítására, valamint a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.

A 2013. évi költségvetésben tervbe veszi a 9112 címkódon belül a Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása önrész feladatot 55,3 M Ft összköltséggel.

Az önrész biztosítása érdekben a 7403 címkódon belül a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladat 2013. évi ütemét 135,2 M Ft-ra csökkenti, így a feladat összköltsége 217,0 M Ft, (ebből felhasznált 36,793 M Ft, a 2014. évi ütem 45,0 M Ft), továbbá a „Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója” feladat 2013. évi ütemét 177,7 M Ft-ra csökkenti (a 2014. évi ütem 50,0 M Ft), így a feladat összköltsége 227,7 M Ft.

238/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges előirányzat változásokat a 2013. évi költségvetési rendelettervezeten vezesse át.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a 2012. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkái támogatására benyújtott pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

239/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” keretből a társasházak és lakásszövetkezetek számára meghirdetett pályázatra benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 4. számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővárosi támogatásokat megítéli.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

240/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a társasházak és lakásszövetkezetek részére megítélt 139 593 E Ft fővárosi támogatás 2013. évi költségvetésben történő biztosítására. Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésé-ben gondoskodjon a feladat forrásának, 139 593 E Ft kiadásnak a „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” feladat előirányzatának tervbevételéről.

Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Tarlós István

241/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő vissza nem térítendő támogatások pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását, és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatott társasházak és lakásszövetkezetek képviselőivel az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat kösse meg.

Határidő: a 2013. évi költségvetés hatálybalépését követően, a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek képviselői által aláírt megállapodások kézhezvételét követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

242/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó városrehabilitációs kiadások” keretből a társasházak és lakásszövetkezetek számára meghirdetett pályázatra benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő érvénytelen pályázatok támogatását elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat Budapest Főváros Levéltára főigazgatójának megbízására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

243/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza dr. Kenyeres Istvánt a Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.) magasabb vezetői - főigazgatói - feladatainak ellátásával 2013. május 16-tól 2018. május 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Kenyeres István fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. Illetményét az alábbiakban állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 219 390 Ft

Többletképesítéshez kapcsolódó 7%-os illetmény (Kjt. 66. § (2), (3) bekezdése alapján) 15 357 Ft

Garantált illetmény összesen: 234 747 Ft

Összesen kerekítve: 234 700 Ft

Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 308 400 Ft

Illetmény összesen: 543 100 Ft

Illetménypótlékok: Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. §, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19. § alapján (pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft

Tudom. pótlék az 1997. évi CXL. tv. 94. § (6) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft

Nyelvvizsga angol középfokú (Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft

Nyelvvizsga német középfokú (Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft

Nyelvvizsga spanyol középfokú (Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján (pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft

Illetmény mindösszesen: 643 100 Ft

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

244/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2013. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

245/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” alapító okiratának módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

246/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság végelszámolóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási kérelem benyújtására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

247/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési érdekeltségnövelő kérelmet nyújt be a Budapesti Művelődési Központ eszközfejlesztése érdekében az alábbiak szerint: kérelmezett támogatás összege 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint, önrész 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt űrlap aláírására.

Határidő: 2013. március 20.

Felelős: Tarlós István

248/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő kérelem benyújtásához szükséges 1 500 000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint önrészt a 2013. évi költségvetésben a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.

Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Tarlós István

249/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kérelem elbírálását követően, pozitív eredmény esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja át az érintett költségvetési szerv számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

250/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy elutasított kérelem esetén az intézmény működőképességének biztosítása érdekében intézkedjen a Budapesti Művelődési Központ 2013. évi támogatásából a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon elkülönített önrész összegének a költségvetési szerv részére történő biztosításáról.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat az új Fővárosi Sportkoncepció elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

251/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja - a befogadott módosító javaslattal kiegészített - az előterjesztés mellékletében foglalt új Fővárosi Sportkoncepciót.

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. január-szeptemberi tevékenysége beszámolójának, 2013. évre szóló foglalkoztatási tervének, valamint a Közszolgáltató 2013. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

252/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2012. janu-ár-szeptemberi tevékenységéről szóló beszámolót.

253/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2013. évi foglalkoztatási tervét. A Közszolgáltató a 2013. év során legalább 500 fővel köt közfoglalkoztatotti munkaviszonyt, a fővárosi szakfeladaton éves átlagos 170 fő foglalkoztatotti létszám mellett.

254/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel - az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal - a 2013. évre vonatkozó éves közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

255/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 2013. évi költségvetésében a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a 2013. évi közszolgáltatási szerződésének megfelelően 133 409 000 Ft biztosítására.

Határidő: a 2013. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

256/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a „Fővárosi Roma Integrációs Hálózat és Foglalkoztatáspolitikai Program” elnevezésű projekt megvalósítására a „810502 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre előirányzatán 12 000 E Ft-ot biztosít. Fenti cím 2013. évi eredeti előirányzata 145 409 E Ft.

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

257/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Migrációs Kerekasztal elnevezésű feladatra befolyó pályázati támogatás összegéből a megelőlegezett 8183 E Ft támogatás a „930001 Általános tartalék” címre kerül visszapótlásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő pszichiátriai és értelmi fogyatékos otthonok és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átadás-átvételéről szóló, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

258/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő pszichiátriai és értelmi fogyatékos otthonok és gyermekvédelmi szakellátási intézmények átadás-átvételi megállapodását. Felkéri a főpolgármestert az átadás-átvételi megállapodás és a megállapodás részét képező teljességi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest XXI., Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út-Posztógyár utca között) című projekt kapcsán elvégzendő területrendezési eljárás kapcsán 10 ingatlant érintő, Budapest Főváros Önkormányzata javára szóló ajándékozás útján történő közös tulajdont megszüntető szerződés jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

263/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § a) pontja alapján a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút I. ütem (Szabadkikötő út-Posztógyár utca között)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt vonatkozásában Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közös tulajdonainak - ajándékozás jogcímen történő - megszüntetésére vonatkozó szerződését az előterjesztés 3. számú melléklete szerint.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Beszámoló az FKPT és az V. kerületi parkolásüzemeltetés helyzetéről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

264/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás és az V. kerületi parkolásüzemeltetés helyzetéről szóló beszámolót.

265/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Ellenőrző Munkacsoport ügyrendjét.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. 5. szám 36002 hrsz. alatti ingatlan használatbavételére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

266/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. 5. szám alatti, 36002 hrsz.-ú ingatlanon található hulladékudvar ingyenes használatbavételéről szóló megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

267/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A hulladékudvar üzemeltetési feladatait annak költségei viselésével továbbra is a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. látja el a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

A napirend 39. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. X. ker., 39210/182 hrsz.-ú ingatlanon épült intézmény felújítási munkáihoz kapcsolódó KEOP pályázaton történő részvételéhez.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

268/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában foglaltak alapján megadja a tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Gyakorló utcai, az ingatlan-nyilvántartásban 39210/182 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot nyújthasson be a KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázatára az előterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt dokumentumok alapján.

A pályázat benyújtását és a tulajdonosi hozzájárulás érvényességét az alábbi feltételekhez köti:

a) a munkálatok elvégzése a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi vagy egyéb kötelezettséggel nem járhat.

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása kizárólag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázaton történő részvéte-léhez használható fel.

c) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. január 28-án kelt levelében foglalt nyilatkozat szerint „a tulajdonosi hozzájárulás semmilyen kötelezettséget és költséget nem jelent a Fővárosi Önkormányzat számára”, ennek megfelelően a pályázat útján történő beruházás megvalósítása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat javára a Fővárosi Önkormányzattal szemben tulajdonosi, megtérítési vagy egyéb igényeket nem keletkeztethet.

Fenti feltételekben foglaltak sérelme esetén a tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti.

Jelen hozzájárulás nem mentesíti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatát a munkálatok elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Az MNV Zrt.-vel a Budapest XIII. ker., Szabolcs utca 33. sz. alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

269/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2399/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

270/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a XIII. ker., Szabolcs u. 33-35. szám alatti volt OTKI Kórház 3. számú épületére vonatkozó 144/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott bérleti szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

271/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. ker., 24469 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. ker., József nádor tér 7. szám alatt található, 424 m2 alapterületű, kivett irodaház megnevezésű ingatlan, valamint a hozzá tartozó eszközök 2 600 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 14. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

272/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 14. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” c., KMOP-3.3.1/C-2009-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 10. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

273/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” című, KMOP-3.3.1/C-2009-0001 számú projekt támogatási szerződés véghatáridejének meghosszabbítása tárgyában az előterjesztés mellékletében szereplő támogatási szerződés 10. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: M2 rekonstrukció PEA 3. sz. módosítása - Javaslat a kelet-nyugati metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 3. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

274/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a kelet-nyugati metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

275/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Budapest Főváros Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályait, és annak alkalmazását elrendeli a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök készítése és módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Állásfoglalás az OTrT törvény felülvizsgálatával és módosítási javaslatával kapcsolatban.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

277/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete és a befogadott, szóban módosított módosító javaslat szerinti tartalommal az OTrT törvény felülvizsgálatával és módosítási javaslatával kapcsolatban megfogalmazott állásfoglalást.

278/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Belügyminisztériumot tájékoztassa.

Határidő: 2013. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő, a többcélú gyermekvédelmi feladatot is ellátó köznevelési intézmények gyermekvédelmi intézményegységeinek működtetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

279/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti, a fővárosi tulajdonban működő többcélú köznevelési intézmények gyermekvédelmi egységeinek működtetésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a 2012. október 31-ei hatállyal beolvadással megszűnt Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai intézmény záró beszámolójának elfogadására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

280/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 50. pontja: Javaslat kulturális intézmények szakmai pályázatainak benyújtásához hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

281/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapesti Művelődési Központ szakmai pályázatának benyújtásához az előterjesztés 1/a. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

282/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Művelődési Központ szakmai pályázatainak benyújtását az előterjesztés 1/b. és 1/c. sz. mellékletei szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

283/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára szakmai pályázatának benyújtását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2013. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati felhívására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

284/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a mellékelt 2013. évi „Élen a tanulásban, élen a sportban” fővárosi kitüntető cím pályázati felhívását.

285/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Gondoskodik a pályázati felhívás nyilvános közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

286/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat szakmai bíráló testületének létrehozásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igény benyújtására az MNV Zrt.-hez a „Fűtött utca” program keretében átvételre kerülő eszközök tekintetében II. ütem.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

287/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata nevében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújt be az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet által kezelt Állami Egészségügyi Tartalék készleteiből az alábbi ingóságokra:

Sorszám Megnevezés Mennyiség
(db)
1. Szekrény 1 ajtós 12
2. Gyógyszerszekrény fali 1
3. Szekrény fali 2 ajtós 2
4. Szekrény kartoték 1
5. Szennyesgyűjtő kocsi 2
6. Reflektor álló 1
7. Lámpa asztali 5
8. Betegtolókocsi ülő 4
9. Betegtolókocsi 4 kerekű hordággyal
belga típusú
2
10. Járókeret 8
11. Támbot 6
12. Fax készülék 1
13. Kerekes felmosó 1
14. Sarokülőgarnitúra 1
15. Fotel klf. 15
16. Asztal író 3
17. Írógépasztal 1
18. Szék támlás 14
19. Váladékszívó F60 1
20. Heverő 2
21. Irattartó polc 1
22. Számítógépasztal 1
23. Hordágy fémből összecsukható tábori
alumínium
2
24. Ágy extensios 902 típusú 80
25. Ágy kórtermi vaságy normál típusú 172
26. Műszerszekrény 2 ajtós fém végig üvegezett 2

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a

- felhasználási cél: a „Fűtött utca” program keretében a hajléktalanokat ellátó intézmények részére átadni, hogy támogassa a szociális ellátást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 18. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés j) pontja alapján;

- segítendő feladat: a közterületen élők számára szociális és egészségügyi szolgáltatások, elhelyezési lehetőségek biztosítása.

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet által kezelt Állami Egészségügyi Tartalék készleteiből igényelt ingóságok térítésmentes tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítését a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) vállalja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

288/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata nevében megkéri az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, mint vagyonkezelő, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint vagyonkezelő felügyeleti szerve hozzájáruló nyilatkozatait az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozóan.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

289/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 290-291/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

290/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A 102/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1431/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2092/2012. (X. 15.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2620/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2621/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

291/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1499/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2135/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 30-ra módosítja;

- a 112/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- a 642/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 145/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 146/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2332/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 4091/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a megkezdett beruházás tényleges befejezésétől számított 3 hónapra módosítja;

- a 118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 525/2012. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- az 1208/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét további 60 nappal meghosszabbítja;

- a 2395/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. január 31-re módosítja;

- a 2509/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 2725/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése elfogadása utáni Közgyűlésig meghosszabbítja.

A napirend 54. pontja: Javaslat a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Kft. megalapításának, valamint az ISMAC és a Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésének koncepciójára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

292/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elvi egyetértését adja ahhoz, hogy az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési szerveket 2013. április 30. napjával megszünteti.

293/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a BSSZ Budapesti Sportszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 1. napjával történő megalapításával, a gazdasági társaság törzstőkéjét 3000 E Ft-ban határozza meg.

294/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum és a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya költségvetési szervek megszüntetésére, a BSSZ Nonprofit Kft. gazdasági társaság alapítására, valamint a megszűnő költségvetési szervek által ellátott közfeladatnak a gazdasági társaság részére történő átadására vonatkozó döntések meghozatalához szükséges okirat-tervezeteket és határozati javaslatokat, valamint a törzstőke fedezetének biztosításáról szóló költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a fővárosi fenntartású szociális intézmények épületeinek energetikai felülvizsgálatára vonatkozó szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

295/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Magyar Mérnöki Kamarával az előterjesztés melléklete szerinti megbízási szerződést 4 819 500 Ft, azaz négymillió-nyolcszáztizenkilencezer-ötszáz forint bruttó összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Budapesti Műugró Szövetség 2012. évi sportcélú támogatásának visszavonására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

296/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1040/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatot akként, hogy a 30. pont szerinti, a Budapesti Műugró Szövetség részére jóváhagyott 60 E Ft összegű sportcélú támogatás visszavonásra kerül, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntéssel érintett szervezet tájékoztatásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a BMSZKI Hajléktalanokért Közalapítvány 2012-2013-KMR kódú pályázatára benyújtott anyag fenntartói támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

297/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a BMSZKI alábbi táblázat szerinti pályázatainak benyújtását, melyek fenntartói többlettámogatást nem igényelnek.

A BMSZKI által beadott pályázatok a Hajléktalanokért Közalapítvány által meghirdetett 2012-2013-as időszakban


Beadott pályázat címe
BMSZKI telephelyek,
amelyek pályáztak
Kért támogatás
(megvalósítás költsége)
(Ft)

Önerő (Ft)
1. Étkeztetés támogatása éjjeli
menedékhelyen és lábadozóban
a téli időszakban
BMSZKI Dózsa Éjjeli Menedékhely és Lábadozó,
BMSZKI Szabolcs Lábadozó,
BMSZKI Könyves Éjjeli Menedékhely,
BMSZKI Kőbányai Lábadozó,
BMSZKI Előd Éjjeli Menedékhely,
BMSZKI Váci Éjjeli Menedékhely,
BMSZKI Bánya Éjjeli Menedékhely
6 092 000 0
2. Nappali melegedők munkana-pokon túli nyitva tartásának támogatása a téli időszakban BMSZKI Könyves Nappali Melegedő 3 988 000 0
3. Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban BMSZKI - Utcai gondozó szolgálat I. 238 000 0
4. Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása BMSZKI Alföldi Átmeneti Szállás,
BMSZKI Kálvária Átmeneti Szállás,
BMSZKI Külső Mester Átmeneti Szállás,
BMSZKI Vaspálya Átmeneti Szállás
4 890 000 60 000
5. Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása BMSZKI Orvosi Krízis Szolgálat,
BMSZKI Alföldi utcai Átmeneti Szálló,
BMSZKI Kálvária Átmeneti Gondozóház
45 361 000 1 903 000
6. Intézményi beruházások támogatása: Intézmény korszerűsítés
támogatása
BMSZKI - Előd Éjjeli Menedékhely 15 778 969 3 204 701
7. Kis értékű tárgyi eszközök
beszerzésének támogatása
Dózsa Átmeneti Szállás,
Dózsa Éjjeli Menedékhely,
Krízis Anyaotthon,
Dózsa Lábadozó,
Külső Mester utcai Átmeneti Szállás,
Gyáli úti Átmeneti Szállás,
Vaspálya utcai Átmeneti Szállás,
Alföldi utcai Átmeneti Szállás,
Kálvária Átmeneti Gondozóház,
Kocsis utcai Átmeneti Szállás,
Könyves Éjjeli Menedékhely,
Könyves Nappali Melegedő,
Fehérköz Nappali Melegedő,
Dózsa Nappali Melegedő,
Családok Átmeneti Otthona
15 587 380 1 846 000
8. Kiegészítő programok
támogatása
Dózsa Nappali Centrum,
Dózsa Átmeneti szállás,
Dózsa Éjjeli Menedékhely,
Krízis Anyaotthon,
Dózsa Lábadozó,
Külső Mester utcai Átmeneti Szállás,
Táblás Átmeneti Szálló és Nappali Melegedő,
Bánya Átmeneti Szálló,
Aszódi Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely,
Gyáli úti Átmeneti Szállás,
Vaspálya utcai Átmeneti Szállás,
Alföldi utcai Átmeneti Szállás,
Kálvária Átmeneti Gondozóház,
Kocsis utcai Átmeneti Szállás,
Könyves Éjjeli Menedékhely,
Könyves Nappali Melegedő,
Fehérköz Nappali Melegedő,
Családok Átmeneti Otthona,
Kőrakás Park Átmeneti Szálló
4 192 000 397. 000
Összesen 96 127 349 7 410 701

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

298/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 299-300/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

299/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1024/2003. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 931/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 3289/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 3291/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1695-1697/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- az 1853/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

300/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

A 11/2004. (I. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 1775/2004. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 2115/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;

- a 82/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2268/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2291/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. augusztus 31-re módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. április 30-ra módosítja;

- a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 13/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;

- a 340/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;

- az 1026/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. június 30-ra módosítja;

- a 2007/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

- a 3567/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;

- a 94/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 97/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. július 31-re módosítja;

- a 463/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;

- a 630/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- a 632/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 787/2012. (V. 9.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- az 1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 1200/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1231/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. március 31-re módosítja;

- az 1251/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

- az 1562/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;

- az 1912/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja;

- a 2156/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. február 28-ra módosítja.

A napirend 59. pontja: Beszámoló az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

301/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bizottság 2012. II. félévben hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

A napirend 60. pontja: Beszámoló a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

302/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a kulturális és turisztikai tanácsnok éves (2012. évi) tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirend 61. pontja: Javaslat csatlakozásra a székely szolidaritás mozgalmához.

Előterjesztő: Czeglédi János

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

303/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

kifejezi szolidaritását a székelyföldi magyarokkal és támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló jogszerű törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését.

304/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tűzzék ki Budapest Főváros Városházára a székely lobogót, amely addig maradjon kitűzve, amíg nem kerülnek megszüntetésre mindazon romániai intézkedések, amelyek a magyarok székelyföldi jelképhasználatát gátolják.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. február 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére