A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2012. évi közhasznúsági jelentése * 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2012. évi Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

Név: Fővárosi Szociális Közalapítvány

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Nyilvántartási száma: 3063. ügyszámú végzés

Adószám: 18036338-1-41

Készült: Budapest, 2013. május 14.

A 2012 évi beszámolót készítette: Pozsonyi Mercedes, regisztrációs száma: 126147.

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS

1. Az Alapítvány bemutatása

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (telephelye: 1052 Budapest, V. ker., Váci u. 16. II. emelet.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével is számot adnak.

Tekintettel az azonos alapító okiratra, és bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.

2012. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078 Budapest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.

Az alapítvány beszámolója a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. mellékletben előírtak alapján készült.

Az alapítvány az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte, vállalkozási tevékenysége nem volt.

A Fővárosi Önkormányzat 2011. március 23-i döntése szerint, Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Szociális Közalapítvány között 1998. május 25-én Budapesten kelt és 2005. április 1-jén módosított a Fővárosi Közgyűlés éves rendeletében „8306 Szociális alapítvány” címen nyújtott támogatás tárgyában kötött közszolgáltatási szerződést, annak 12. sz. pontjában foglaltak szerint rendes felmondással, 2011. április 01-jével megszüntette. A felmondási idő 2011. november 30-án járt le, ezzel egyidejűleg a hivatkozott közszolgáltatási szerződés megszűnt.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2011-ben a felmondási időre 6 771 000 Ft költségvetési támogatásban részesült.

A 2011. évi támogatás 1/12-es része 2012. szeptember 17-én érkezett a Közalapítvány számlájára, a pályázat kiírását követően. Ezt az összeget (616 000 Ft-ot) a Közalapítvány nem költötte el, hanem visszautalta a Fővárosi Önkormányzat bankszámlájára.

2. Az Alapítvány 2012. évi tevékenysége, gazdálkodása

A Közalapítvány a 2011. évi támogatás összegét a rendelkezésre álló működési tartalékkal együtt összesen 15 M Ft-ot nyílt pályázatra írt ki, 1/2012. (02. 08.) Szoc. Köza. határozatával a fővárosi székhellyel rendelkező, fővárosi illetékességű szociális célú civil szervezetek között.

A pályázat célja volt:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó - roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott - budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatása. Ezen belül:

1) Az e csoportokhoz tartozó érintettek részére jogsegélyszolgálat működtetése.

2) Az e csoportokhoz tartozó érintettek és az őket segítők részére készített tájékoztató honlap, vagy kiadvány elkészítésének a kiegészítő támogatása.

3) Az e csoportok tagjaira irányuló előítéletek csökkentését, illetve érdekérvényesítésük megerősítését szolgáló rendezvények, nyilvános fórumok, illetve elektronikus és hagyományos formátumú alkotások költségeinek a kiegészítő finanszírozása.

4) Az e csoportok tagjai által működtetett önsegítő, sorstárssegítő, kortárssegítő csoportok működési költségeinek a kiegészítő finanszírozása.

Pályázni legfeljebb egy éves programokkal lehet. A benyújtott pályázatok tartalmazzák a megvalósítás és a finanszírozás pontos ütemtervét. A Kuratórium ennek megfelelő részletes támogatási szerződést köt a támogatásban részesülőkkel.

A kuratórium a 2012. március 28-i ülésén a 6/2012. (03. 28.) Szoc. Köza. határozatával döntött a beérkezett pályázatok elbírálásáról.

A 15 M Ft pályázati keretösszegre 118 pályázótól közel 45 M Ft igény jelentkezett.

1 pályázó maximálisan 400 000 Ft-ra pályázhatott.

A Kuratórium 46 pályázót nyilvánított nyertesnek, akikkel támogatási szerződést kötött.

A programok végrehajtása folyamatban van, a nyertes szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolóikban ismertetik a támogatási összeg felhasználását.

22 nyertes szervezet projektje van folyamatban, a befejezési határidő legkésőbb 2013. december 30.

A 2010-ben nyertes pályázók elszámoltatása, 2012-ben is folyamatosan történt. Az 1 éves programok befejeződtek, a pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtása megtörtént.

A 2 éves programok alapján, a támogatási összegek második részletének átutalása részben megtörtént, a pályázók egy részénél folyamatban van az elszámoltatás. A támogatási összegek második részletére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók folyamatosan érkeztek 2012-ben. A támogatási összegek további harmadik részletének utalására, csak az előzőleg már átutalt támogatási összegre benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után kerülhet sor.

A 2010. évi pályázat 3 évre szóló programjai 2013. december 30-ával befejeződnek.

Még 2008-ban a Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 90 M Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani, a pályázati program lebonyolítására.

A projekt a fővárosban élő legveszélyeztetettebb csoportokat célozta meg:

- roma kisebbséghez tartozók,

- hajléktalan emberek,

- lakhatási támogatásra szorulók, díjhátralékosok, munkanélküliek, egyedül élő idősek vagy a lakásmaffia által veszélyeztetettek,

- pszichiátriai ellátásban részesülők,

- fiatal droghasználók,

- fogyatékkal élők,

- homoszexuálisok,

- börtönből szabadulók.

A 8 db nyertes alprojektre a Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem keretprogramra, és a 24 nyertes alprojektre a Jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten keretprogramra a pályázókkal a támogatási szerződéseket 2009. július 1-jével megkötöttük.

A projektek végrehajtása 2010. december 31-ével befejeződött, de a végbeszámolókra, a végső kifizetésekre 2011-ben került sor.

A végső kedvezményezettek a jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten szakmai programban vállalták, hogy tájékoztatást, tanácsadást, jogi segítségnyújtást, jogi képviseletet nyújtanak Budapesten, ingyenesen, az arra rászoruló, a pályázatban megjelölt A vagy B vagy C csoportba tartozó embereknek.

A végső kedvezményezettek a diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem szakmai programban vállalták, hogy a pályázati kiírásban lévő célcsoport valamely részére olyan projektet dolgoznak ki, amely csökkenti az előítéleteket, elősegíti a célcsoport tagjainak elfogadását, és jogvédelmet nyújt a hátrányos megkülönböztetések ellen.

A pályázat teljes elszámolása, a végelszámoló benyújtása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé 2012. január hónapban megtörtént. Hiánypótlás kéréséről nem kaptunk értesítést. A végelszámolásunk elfogadásáról 2013. március 22-én került sor, amelyről a 2013. április 4-én keltezett értesítésben, arról tájékoztattak minket, hogy e naptól kezdődik a fenntartási időszak, amelyről évente jelentést kell benyújtani a Végrehajtó Ügynökség felé.

3. Kapcsolt vállalkozások

Nem értelmezhető az Alapítványnál.

4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

2012. évi járandóságok

adatok E Ft-ban
Megnevezés Bér és tiszteletdíj Személyi jell. kifizetések Összesen
Kuratórium tagjai 0 0 0
Összesen 0 0 0

Folyósított előlegek és kölcsönök összege

2012. évben nem került sor ilyenre.

Vállalt garanciák

2012. évben nem vállalt garanciát az Alapítvány.

A Budapesti Szociális Forrásközpont közalapítvány képviseletére jogosult személyek neve és lakóhelye

Név Beosztás Lakcím
Győri Péter a Kuratórium elnöke Budapest, Szentkirályi u.

A könyvvizsgálat

Az Alapítvány mérlege könyvvizsgálattal alátámasztott, a könyvvizsgálatot a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235) végzi.

5. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

Alapítványunk a beszámoló összeállításánál a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott alapelvek figyelembevételével a 2012. gazdasági évről 2012. december 31-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ában előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredménykimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Az Alapítvány működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük

- az eszközök és források értékelési szabályzatát,

- pénzkezelési szabályzatot,

- számlarendet és számlatükröt.

6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

2012. Vagyonváltozás 2011. záró 2012. záró
Arányszám
ESZKÖZÖK 2011. 12. 31. 2012. 12. 31. Változás 2011. 2012.
A) Befektetett eszközök 54 365 311 0,10 1,34
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 54 365 311 0,10 1,34
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B) FORGÓESZKÖZÖK 52 826 20 591 -46 923 99,64 75,42
I. Készletek
II. Követelések 1 197 484 -713 2,26 1,77
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 51 639 20 107 -31 532 97,38 73,65
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 140 6 343 6 203 0,26 23,24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 53 030 27 299 -25 731 100 100
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE 44 067 15 254 -28 813 83,09 55,88
I. INDULÓ TŐKE 5 300 5 300 0 9,99 19,41
II. TŐKEVÁLTOZÁS 16 310 38 767 22 457 30,76 142,01
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL 22 457 -28 813 -51 270 42,34 -105,54
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK 8 963 6 960 -2 003 16,92 25,49
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 8 963 6 960 -2 003 16,91 25,49
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5 085 5 085 18,63
FORRÁSOK ÖSSZESEN 53 030 27 299 -25 731 100 100

7. A tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezés mutató számítás mérleg hivatkozás 2011. 2012.
Saját tőke aránya saját tőke/összes forrás D/D+E+F+G 83,09% 55,87%
Saját tőke aránya I. kötelezettségek/saját tőke F/D 20,34% 45,62%
Tőkeszerkezeti mutató rövid lejáratú köt./saját tőke FII./D 20,34% 45,62%

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

E Ft-ban
Immateriális javak bruttó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 211 0 0 211
Immateriális javak értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 211 0 0 211
Immateriális javak nettó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0
E Ft-ban
Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések 7648 399 0 8047
Összesen 7648 399 0 8047
Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések 7594 88 0 7682
Összesen 7594 88 0 7682
Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések 453 0 88 365
Összesen 453 0 88 365

2012. évben elszámolt értékcsökkenési leírás folyamatos (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás: 88 E Ft.

2012. évben megvalósult beruházások bemutatása: 33%-os mértékű értékcsökkenésként elszámolva az egész év folyamán.

2012. évben értéknövelő felújítás saját forrásból az Alapítványnál nem történt.

Elszámolt értékvesztés, illetve visszaírt értékvesztés az Alapítványunknál nem volt.

Aktív időbeli elhatárolás 2012. évben 6343 E Ft volt.

2012. évben a beszámoló követelések sora az alábbi tételekből állt:

24 E Ft - FSZKA NAV SZJA-t túlfizetésből

248 E Ft - BSZF belföldi követelések (forintban)

137 E Ft - BSZF kaució-fizetés miatt

75 E Ft - BSZF munkavállalókkal szembeni követelések (kiküldetés miatt)

484 E Ft Mindösszesen

2. FORRÁSOK

2.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása
Megnevezés 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 38 767 16 310
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből - 28 813 22 457
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Összesen 15 254 44 067
2.2. Lekötött tartalék

2012. évben Alapítványunknak lekötött tartaléka nem volt.

2.3. Céltartalék képzése és felhasználása

Alapítványunk 2012. évben céltartalékot nem képzett.

3. Kötelezettségek

Megnevezés 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 6960 8963
Összesen 6960 8963
3.1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

2012. évben Alapítványunknak hátrasorolt kötelezettsége nem volt.

3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2012. évben Alapítványunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

3.3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek

2012. évben Alapítványunk öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget nem vállalt.

3.4. Zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Alapítványunknak 2012. évben zálogjoggal biztosított kötelezettsége nem volt.

3.5. Rövid lejáratú kötelezettségek
Megnevezés 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
Vevőktől kapott előleg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 6960 8963
Összesen 6960 8963
3.6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
Megnevezés 2012. 12. 31. 2011. 12. 31.
FSZKA TB kötelezettség 37 37
BSZF kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból 0 289
FSZKA még elszámolatlan támogatások 6395 0
BSZF szja fizetési kötelezettség 528 563
BSZF NAV járulékfizetési kötelezettség 0 1679
Összesen 6960 8963

A rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a NAV felé fennálló kötelezettségeinket.

3.7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

Alapítványunknál ez nem értelmezhető.

4. Passzív időbeli elhatárolások

2012. évben Alapítványuknál 4828 E Ft bevételt és 257 E Ft költséget határoltunk el passzívaként.

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Bevételek alakulás cél szerinti bontásban

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2012-ben 0 Ft költségvetési támogatásban részesült.

Budapesti Szociális Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
Fővárosi Önkormányzat közhasznú tevékenység 1 289
TÁMOP 8 733
Norvég Alap 6 187
Web2See 3 845
G4G projekt 17 779
HUSK 6 318
Mindösszesen: 44 151

2. Bevételek és ráfordítások alakulása

Összes bevétel: 45 863 E Ft

Összes ráfordítás: 74 676 E Ft

Tárgyévi eredmény: -28 813 E Ft

3. Aktivált saját teljesítmények értéke

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

4. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A Közalapítványnál 2012. évben kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.

5. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek

A Fővárosi Önkormányzattól még 2011-ben kapott, valamint a rendelkezésre álló tartalékkal együtt, összesen 15 M Ft-ot a Közalapítvány Kuratóriuma kiírta 2012-ben pályázatra az alábbi célokra:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó - roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott - budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatása.

A 2 éves programok alapján, a támogatási összegek második részletének átutalása részben megtörtént, a pályázók egy részénél folyamatban van az elszámoltatás. A támogatási összegek második részletére vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolók egy részének benyújtására 2012-ben kell számítani. A támogatási összegek további részletének utalására, csak az előzőleg már átutalt támogatási összegre benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után kerülhet sor.

6. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

A Közalapítvány 2012. évben nem számolt el ilyen címen összeget a bevételei között.

7. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése

Egyéb bevételekként számoltuk el a banktól kapott kamatokat.

Egyéb ráfordítást nem számoltunk el az év folyamán.

8. Pénzügyi bevételek részletezése

A Közalapítvány a 2012. év folyamán betétlekötésekből érte el a 786 E Ft-nyi bevételét.

9. Pénzügyi ráfordítások részletezése

2012. évben a Közalapítvány pénzügyi ráfordítást nem számolt el.

10. Kapcsolt vállalkozástól kapott 2011. évi osztalékbevétel

A Közalapítványnál ez nem értelmezhető.

11. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

2012-ben rendkívüli bevételt, illetve rendkívüli ráfordítást a Közalapítvány nem realizált.

12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Közalapítványi adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Nem értelmezhető a 2012-es év folyamán a Közalapítványnál.

13. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

A Közalapítványnál 2012-es évben nem voltak halasztott ráfordítások, illetve bevételek.

14. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

Ez a Közalapítványnál nem értelmezhető.

IV. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése: közalapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utaltunk.

Immateriális javak: értékelésünk a törvény 47-51. § előírásai szerint történik, leltározásuk 2012. december 31-i határidővel megtörtént.

Tárgyi eszközök: értékelésük a törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük, leltározásuk 2012. december 31-i határidővel megtörtént.

Beruházások: a közalapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzését mutatjuk ki, aktiválásuk beszerzésük napjával megtörtént.

Befektetett pénzügyi eszközök: nem rendelkezünk ilyen eszközzel.

Forgóeszközök értékelése:

Készletek értékelése: nem rendelkezünk készletekkel.

Követelések értékelése: közalapítványunk nem tart nyilván követelést.

Pénzeszközök: forintban történő bankszámlavezetés mellett külön értékelés nem szükséges. A bankkivonatokkal, a pénztárjelentésekkel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.

Aktív időbeli elhatárolás:

Költségek, fizetendő kamatok ráfordításait számoltuk el ezen tételben.

2. Források értékelése

Saját tőke: saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában szereplő előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként tartjuk nyilván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.

Céltartalék: 2012. évben céltartalékot nem képeztünk.

Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettség: nem vállaltunk hosszú lejáratú kötelezettséget.

Rövid lejáratú kötelezettség: ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki. Itt mutatjuk ki az adóhatóság felé fennálló kötelezettségeinket, valamint a pályázaton nyertes, szerződött, de a tárgyévben a szervezeteknek még át nem utalt összegeket.

Passzív időbeli elhatárolások: a számviteli törvény által előírt bevételeket és költségeket számoltuk el ezen a mérlegsoron.

3. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

Az értékcsökkenést a számviteli politikánkban meghatározott módon, lineáris kulcsokkal számoltuk el. Az 50 ezer Ft beszerzési ár alatti tárgyi eszközök esetében alkalmaztuk a használatbavételkor egyösszegű értékcsökkenés módszerét.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései

2012. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 6 fő, akik a Forrásközpont alkalmazottai, a Közalapítvány minden feladatot vállalkozói szerződéssel foglalkoztat.

A foglalkoztatottak bérköltsége: 16 260 E Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 1772 E Ft

Járulékok: 4170 E Ft

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

A Közalapítványnál az ellenőrzés során nem történt jelentős összegű hiba feltárása.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete - a Közalapítványnál nem volt.

A trv. 41. § (1)-(2), valamint a 93. § (3) bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

A környezetvédelemmel kapcsolatban a Közalapítvány nem számolt el költségek a 2012-es év folyamán.

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2012. december 31-i fordulónapra elkészített 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 27 299 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -28 813 E Ft veszteség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Az Alapítvány 2011. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról a 2012. március 12. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2013. május 14.

Friss László
hites könyvvizsgáló
MKVK 003235

________

A jelentés négy példányban készült. Pdf formátumban is kiadva!

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2
Beküldő adatai
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Pozsonyi Mercedes
Születési név: Pozsonyi Mercedes
Anyja neve: Czibulka Irén
Születési ország neve: Magyarorsazág
Születési település neve: Szőny
Születési ideje: 1 9 6 0 - 0 9 - 0 6
Szervezet neve:
Fővárosi Szociális Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 1 . P K . 6 8 1 1 0 / 1 9 9 2 /
Nyilvántartási szám: 0 1 / / 3 0 6 3
Szervezet adószáma: 1 8 0 3 6 3 3 8 - 1 - 4 1
Képviselő neve: Dr. Győri Péter
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 3 - 0 5 - 1 4
Kitöltő verzió: 2.52.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 22.07.33
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve;
Fővárosi Szociális Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök 54 365
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 54 365
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 52 836 20 591
I. Készletek
II. Követelések 1 197 484
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 51 639 20 107
C. Aktív időbeli elhatárolások 140 6 343
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 53 030 27 299
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 44 067 15 254
I. Induló tőke/jegyzett tőke 5 300 5 300
II. Tőkeváltozás/eredmény 16 310 38 767
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 22 457 -28 813
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 8 963 6 960
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 96 6 960
G. Passzív időbeli elhatárolások 5 085
FORRÁSOK ÖSSZESEN 53 03 27 299
Kitöltő verzió: 2.52.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 22.07.33
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Fővárosi Szociális Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 479 479
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 129 514 44 798 129 514 44 798
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés 20 952 1 418 20 952 1 418
- támogatások 108 562 42 861 108 562 42 861
- adományok 200 200
4. Pénzügyi műveletek bevételei 786 786
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 129 514 46 063 129 514 46 063
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 129 514 45 863 129 514 45 863
6. Anyagjellegű ráfordítások 27 682 27 739 27 682 27 739
7. Személyi jellegű ráfordítások 28 344 22 202 28 344 22 202
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás 456 272 456 272
9. Egyéb ráfordítások 50 575 24 663 50 575 24 663
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
Kitöltő verzió: 2.52.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 22.07.33
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Fővárosi Szociális Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 107 057 74 876 107 057 74 876
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 107 057 74 676 107 057 74 676
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
22 457 -28 813 22 457 -28 813
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12) 22 457 -28 813 22 457 -28 813
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13) 22 457 -28 813 22 457 -28 813
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 20 952 1 290 20 952 1 290
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatást bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
Kitöltő verzió: 2.52.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2013.05.29 22.07.34

  Vissza az oldal tetejére