A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

3/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezzen az átruházott hatásköreinek felsorolásáról. E törvényi előírásnak tesz eleget a javaslat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy az SZMSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása a gyakorlatban felmerült tapasztalatok és a vonatkozó jogszabályok változásai miatt szükséges változtatásokat tartalmazza annak érdekében, hogy az önkormányzati rendelet összhangban legyen a vonatkozó jogszabályokkal.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Mötv. lehetővé teszi, hogy a főpolgármester a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellet döntsön két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. A gyakorlati munka során felmerült, hogy a fővárosi önkormányzat számára megítélt céltámogatások igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések megkötéséről és a fővárosi önkormányzat részvételéről egyes hazai partnerségi, szakmai segítségnyújtást, tapasztalatcserét célzó együttműködések megkötéséről a főpolgármester döntsön. A javaslat indoka, hogy rendszeresen kap az önkormányzat céltámogatást állami forrásokból (pl. idegenforgalmi adó kiegészítő állami támogatás), melyek igénybevételének feltétele támogatási szerződés aláírása, amelyre jellemzően igen rövid határidő áll rendelkezésre.

A 2. §-hoz

A több szakaszból álló közbeszerzési eljárásokban, az értékhatár miatt, jellemzően a Fővárosi Közgyűlés a döntéshozó. A közbeszerzési eljárások gyorsítása érdekében a köztes döntéseket a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásokban a Fővárosi Közgyűlés helyett a Közbeszerzési Bizottság hozza meg.

Pontosításra kerülnek továbbá a közgyűjteményi és közművelődési intézményekkel kapcsolatos, az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörök.

A 3. §-hoz

2013. július 20-ától a Margitsziget vonatkozásában a kerületi önkormányzat helyett a Fővárosi Önkormányzat a feladat- és hatáskör gyakorlója. Így a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a Közgyűlésnek véleményezési joga van, mely hatáskört indokolt a főpolgármesterre átruházni.

A 4. §-hoz

Az egyes egészségügyi, szociális és oktatási feladatok állami átvételével kapcsolatban áttekintésre került a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti felépítése. A jelenlegi feladat és létszám adat ismeretében vált szükségessé az érintett főosztályok összevonása a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztállyal.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére