A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Városligeti építési szabályzatról

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (7) bekezdésének 5. pontja felhatalmazást ad a Fővárosi Önkormányzat számára a Városligeti építési szabályzatot rendeletben állapítsa meg.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény (továbbiakban: Városliget törvény) alapján a Városligetben megvalósításra kerülő építési beruházások kiemelt állami feladatnak minősülnek. A Városliget törvény 16. §-ában foglaltak szerint a Városligeti építési szabályzat megállapítására vonatkozó határidő 2014. június 30.

A Városliget törvény 7. §-ában foglaltak alapján a Városligeti építési szabályzat készítése és jóváhagyása során Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepcióját, a fővárosi integrált településfejlesztési stratégiát, valamint a mindenkori hatályos fővárosi településrendezési eszközök szabályait nem kell figyelembe venni.

Továbbá nem kell alkalmazni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott, zöldterületre vonatkozó előírásokat.

A Városliget törvény rögzíti azt is, hogy a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 5. § (7) bekezdésében foglaltakat a városligeti ingatlan területére vonatkozóan azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egységek köréből olyan terület jelölhető ki, amelyen a (3) bekezdés szerinti rendeltetések elhelyezhetők.

A Városliget törvény fenti rendelkezéseire tekintettel az építési szabályzat megalkotásakor különös gondot kellett fordítani arra, hogy a Liget Budapest program keretében megvalósuló fejlesztéseket megalapozó szabályok mellett, a tervezési terület épített örökségének, városképének védelmére, a zöldfelület megújítására, ökológiai egyensúlyának megtartására, valamint a terület közlekedési kiszolgálásának biztosítására is garanciát nyújtson.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek, így a Városligeti Építési Szabályzat készítése és megalkotása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás alkalmazandó.

A Városligeti Építési Szabályzat rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképeknek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Megállapítja a Városliget törvényben meghatározott a Városligeti Építési Szabályzat területi hatályát, valamint a jogszabály megalkotása során alkalmazandó jogszabályokat.

A 2. §-hoz

A rendeletben a későbbiekben használt fogalmak magyarázatát tartalmazza.

A 3. §-hoz

A tervezési területen belül elhelyezhető pavilonok és egyéb építmények elhelyezésére vonatkozó szabályokat fogalmazza meg.

A 4. §-hoz

A tervezési területen található műemléki védelem alatt álló épületek védelmét a hatályos jogszabályok garantálják. E rendelkezés a műemléki védett dodzsem tetőszerkezetének áthelyezéséről rendelkezik, valamint kötelező építészeti tervpályázat lebonyolítását írja elő a területen megvalósuló múzeumépületek tervezéséhez.

Az 5. §-hoz

A Városliget kiemelten védett közpark természeti környezetének, értékes növényállományának védelmére vonatkozó külön rendelkezéseket tartalmaz.

A 6. §-hoz

A tervezési terület telekalakítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 7. §-hoz

A közterület egységes megjelenésének biztosítása érdekében előírja a közterület-alakítási terv készítését.

A 8. §-hoz

A tervezési terület vízi- és energiaközmű-ellátását, azok elhelyezését, kezelését szabályozza.

A 9. §-hoz

A városképi szempontok érvényesítése érdekében az elektronikus hírközlés berendezéseinek elhelyezésére vonatkozó szabályokat rögzít.

A 10. §-hoz

A reklámok, hirdetések elhelyezésére vonatkozó korlátozó rendelkezéseket tartalmazza.

A 11. §-hoz

A tervezési területre vonatkozó kerítés létesítésének szabályait rögzíti.

A 12. §-hoz

A tervezési területen kijelölt, beépítésre szánt építési övezetek, intézményterületek funkciójára, rendeltetésére és kialakítására vonatkozó általános szabályokat rögzíti.

A 13. §-hoz

Az intézményterületeken elhelyezhető melléképítményekre vonatkozó korlátozásokat rögzíti.

A 14. §-hoz

Különleges területfelhasználási egység körébe tartozó Állat- és növénykert országos jelentőségű védett természeti területére egyedi előírások vonatkoznak. E rendelkezés szabályozza a területen elhelyezhető funkciók körét, melléképítményekre vonatkozó szabályokat. Az új beépítésre vonatkozó egyedi előírások mellett a beépítési paramétereket a 2. melléklet határozza meg.

A 15. §-hoz

A Városliget, mint beépítésre nem szánt park terület általános előírásait fogalmazza meg, amely alapvetően az itt elhelyezhető funkciókra, melléképítmények szabályozására vonatkozik. Az övezetre vonatkozó határértékeket a 2. melléklet határozza meg.

A 16. §-hoz

A Városliget közpark területének beépítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket fogalmazza meg. Az 1. mellékleten az ABC betűjeleivel jelölt egyes építési helyekre vonatkozó részletszabályok, amelyek az ott elhelyezhető funkciókat, párkánymagassági értékeket és egyéb korlátozásokat tartalmazzák.

A 17. §-hoz

A városligeti park zöldfelületének különböző rendeltetésű parkterületeit, azokra vonatkozó korlátozásokat tartalmazza.

A 18. §-hoz

A park terület funkciójára, használatára vonatkozó rendelkezések.

A 19. §-hoz

A Városligeti-tó vízfelületének kialakítására, partrendezésére, használatára vonatkozó rendelkezések.

A 20. §-hoz

A Városliget parkterületének növényállománya különlegesen értékes, ezért annak védelme kiemelt szerepet kapott a szabályzat elkészítése során. E rendelkezés a növényállomány karakterének megőrzését, az értékes fák védelmét, a fakivágás esetén azok pótlására vonatkozó részletes szabályokat foglalja össze.

A 21. §-hoz

A park terület zöldfelületének megőrzése, biztosítása érdekében a térszín alatti beépítések feletti zöldtető, valamint a lapostetős épületek esetében kötelező zöldtető kialakításáról rendelkezik.

A 22. §-hoz

A park területén a burkolt felületek kialakításáról rendelkezik.

A 23. §-hoz

A Városliget környezeti állapotának javítását szolgálja a Kós Károly sétány lezárása, főúthálózati szerepének megszűnése, amelynek magvalósításához e rendelkezésben rögzített feltételek megvalósítása szükséges.

A 24. §-hoz

A Dózsa György út mentén megvalósuló új beépítések közlekedésszervezési, építési és parkolási feltételeinek meghatározása.

A 25. §-hoz

A Hermina út menti új beépítés közlekedési és parkolási feltételeit határozza meg.

A 26. §-hoz

A Városliget területére tervezett új beépítések esetében alapvető elvárás, hogy az újonnan létesülő felépítmények közel nulla energiaigényű épületek legyenek.

A 27. §-hoz

A tervezési területen burkolt köztérként került kijelölésre a Hősök tere, mint Nemzeti Emlékhely. E rendelkezés külön szabályokat tartalmaz annak használatára, kialakítására vonatkozóan.

A 28. §-hoz

A tervezési területet határoló főutak egyes létesítmények kiszolgálásához szükséges kialakítására vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A 29. §-hoz

A tervezési területen belüli gyűjtőutak egyes létesítmények kiszolgálásához szükséges kialakítására vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A 30. §-hoz

A tervezési területen megvalósuló új beépítések, valamint meglévő önálló rendeltetési egység használatához szükséges parkolási igényt a területen belül ki kell elégíteni. Mivel a terület közösségi közlekedéssel jól ellátott, és a cél a gépjárművek park területéről lehetőség szerinti kiszorítása, ezért e rendelkezés az egyes létesítmények parkolási kedvezményére vonatkozó szabályokat írja elő.

A 31. §-hoz

A tervezési területen belüli egyes építési helyekhez kapcsolódóan a parkoló kialakításának részletes szabályait, korlátozásait tartalmazza.

A 32. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elfogadást követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére