A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

36/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Országgyűlés elfogadta az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2012. évi CXC. törvényt módosító 2013. évi LXXXIV. törvényt. Ennek szellemében kerül módosításra Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet is, és kiegészítésre kerül a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe adott vagyonelemekre vonatkozó szabályozással.

A Rendelet módosításának további indoka, hogy a Fővárosi Közgyűlés ülései nyári szünetelésének időszakában is folyamatosan biztosítható legyen a döntéshozatal a Fővárosi Önkormányzatot bármilyen jogcímen megillető elővásárlási jog tekintetében, és arról értékhatártól függetlenül a Gazdasági Bizottság legyen jogosult dönteni.

Jogszabályváltozás miatt módosulnak a Rendelet vagyonleltárra vonatkozó rendelkezései és 2., valamint 4. melléklete, továbbá egyes önkormányzati társaságok tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások alapján a Rendelet 3. és 5. mellékletei is.

A Rendeletben eszközölt módosítások a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) vonatkozó rendelkezésein is átvezetésre kerülnek.

Részletes indokolás

Az 1. és 4. §-hoz

E rendelkezés indoka az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXC. törvényt módosító 2013. évi LXXIV. törvény 1. §-a, melynek értelmében Budapest közigazgatási területén a fővárosi kerületi önkormányzatok és az állam tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül határos budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra, továbbá a Duna partvonalával határos egyéb ingatlanok, valamint a nagyhajók fogadására alkalmas kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra 2013. július 1. napjával - az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében - a törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe kerültek. A Rendelet korábban kizárólag a Fővárosi Önkormányzat által vagyonkezelésbe adott vagyonra vonatkozóan tartalmazott rendelkezéseket, ezért a hivatkozott törvény hatályba lépésével szükségessé vált a Rendelet kiegészítése a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozó szabályozással, amelyre a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen vagyonra, valamint a közterület-használatra vonatkozó rendelkezések analógiája alapján kerül sor.

A 2-3. §-okhoz

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletet, így e módosítást a hivatkozott jogszabállyal bevezetett új számviteli és beszámolási szabályok indokolják, mivel megváltozott az éves költségvetési beszámoló részét képező mérleg tartalma és összetétele.

Az 5. §-hoz

A rendelkezés az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A módosítás szerint a Gazdasági Bizottság jogosult dönteni a Fővárosi Önkormányzatot bármilyen jogcímen megillető elővásárlási jog tekintetében, értékhatártól függetlenül. A rendelkezés indoka az elővásárlási jog gyakorlása tárgyában hozandó halaszthatatlan tulajdonosi döntések tekintetében a folyamatosság biztosítása.

A 6. §-hoz

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése miatti technikai javítást tartalmaz.

A 7. §-hoz

A Budapest 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükség van egyes ingatlanok tulajdonjogának elidegenítésére és megszerzésére, melynek során szükség lesz a Fővárosi Önkormányzat részéről tulajdonosi döntések meghozatalára a Fővárosi Közgyűlés nyári ülései szünetelésének időszakában is. A módosító rendelkezés alapján e tekintetben a tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

A 8. §-hoz

E rendelkezés indoka, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1-jével részben megváltozott a vagyonkimutatás tartalma is.

A 9. és 11. §-okhoz

A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.) Rendeletben történő feltüntetésének indoka, hogy a területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény hatálybalépésekor nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerültek. E társaságok közé tartozik a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. is, amely a hivatkozott törvény alapján Pest Megye Önkormányzata és a Budapest Főváros Önkormányzata 50-50%-os tulajdonába került.

A 10. §-hoz

E rendelkezést indokolja, hogy a Rendelet kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságokat felsoroló 4. mellékletében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hivatkozott rendelkezései a rendelet megalkotása óta eltelt időben hatályukat vesztették, így az egyes önkormányzati társaságok által kizárólagos joggal végzett önkormányzati feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseire hivatkozással szükséges megadni.

A 12. §-hoz

A BKSZT Kft.-nek a Rendelet 3. és 5. mellékletéből való törlésének indoka, hogy a Társaság már a Fővárosi Vízművek Zrt. 100%-os tulajdonában áll, míg a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással megszűnt, így e Társaságot is törölni szükséges a Rendelet önkormányzati Társaságokat felsoroló mellékleteiből.

A 13. §-hoz

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság hatáskörének bővítése miatt szükséges az SZMSZ 6. mellékletének módosítása.

A 14-18. §-okhoz

A Rendelet módosításával összhangban sor kerül az SZMSZ vonatkozó mellékleteinek módosítására is.

A 19. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére