A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

40/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 26/2014. (II. 7.) Korm. rendelet a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésre, valamint az ezzel közvetlenül összefüggő közmű- és útépítési tevékenységekre irányuló, a Budapest XIII. kerület 25879, 25997/3 és 25666/2 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.

A fenti kormányrendelethez kapcsolódóan a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó- és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztéshez kapcsolódó feladatokról szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért azzal, hogy a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés 2013-2016. közötti I. üteme (a továbbiakban: Program) a Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon, és az infrastrukturális fejlesztések tekintetében annak környezetében valósuljon meg.

A Program előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy szükséges a Budapest Településszerkezeti Tervéről szóló 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) módosítása.

A módosításra a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek esetében a településrendezési eszközök módosításakor a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott tárgyalásos eljárás alkalmazandó.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező térképeknek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét képező térkép módosítása a Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utca-25833 hrsz.-ú közterület-Árpád híd-Duna folyam-Rákos-patak által határolt területre vonatkozó hatástanulmányban foglaltak alapján a mellékleteknek megfelelően módosul. A módosítást a Nemzeti Sportközpontok megbízott főigazgatója, Vígh László kezdeményezte, amely módosítás országos érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján a módosítás az elfogadást követő napon hatályba léptethető.


  Vissza az oldal tetejére