A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

2013. évi beszámolója * 

1 9 6 6 7 7 9 9 9 4 9 9 3 3 7 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója
2013
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P. H.
1 9 6 6 7 7 9 9 9 4 9 9 3 3 7 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2013. ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 3 066 6 198
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 066 6 198
10 C. Aktív időbeli elhatárolások 1
11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) 3 067 6 198
12 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 2 837 5 911
13 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 10 10
14 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 3 464 2 827
15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -637 3 074
18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
19 E. Céltartalékok 0 0
20 F. Kötelezettségek (21.-23. sorok) 0 250
21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 250
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 230 37
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 3 067 6 198

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
1 9 6 6 7 7 9 9 9 4 9 9 3 3 7 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV

adatok E Ft-ban
sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
szám Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes
1 1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0
2 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3 3. Egyéb bevételek 0 0 5 001 5 001
4 Ebből: - támogatások 0 0 0
5 - adomány 0 0 5 000 5 000
5 - tagdíj 0 0 0
6 - alapítótól kapott befizetés 0 0 0
7 - elkülönített pénzügyi alap 0 0 0
8 - egyéb 0 0 0
9 4. Pénzügyi műveletek bevételei 3 3 0 3 3
10 5. Rendkívüli bevételek 0 0 0
11 Ebből: - alapítótól kapott befizetés 0 0 0
12 - támogatások 0 0 0
11 A. Összes bevétel (1.+-2.+3.+4.+5.) 3 0 3 0 0 0 5 004 0 5 004
12 Ebből: közhasznú tevékenység bevételei 0 0 0
13 6. Anyagjellegű ráfordítások 828 828 0 437 437
14 7. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 292 292
15 Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0
16 8. Értékcsökkenési leírás 0 0 0
17 9. Egyéb ráfordítások -188 -188 0 1 201 1 201
18 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0
19 11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0
20 B. Összes ráfordítás (6.+7.+8.+9.+10.+11.) 640 0 640 0 0 0 1 930 0 1 930
21 Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai -188 -188 0 1 492 1 492
22 C. Adózás előtti eredmény (A-B) -637 0 -637 0 0 0 3 074 0 3 074
23 12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
24 D. Adózott eredmény (C-12.) -637 0 -637 0 0 0 3 074 0 3 074
25 13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0
26 E. Tárgyévi eredmény (D-13.) -637 0 -637 0 0 0 3 074 0 3 074

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1 9 6 6 7 7 9 9 9 4 9 9 3 3 7 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

ezer Ft
Előző év Tárgyév Helyesbítés
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
2013
1. Szervezet azonosító adatai
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
1.2. Székhely 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
1.3. Bejegyző határozat száma: 9 . P K 6 6 1 0 7 / 1 9 9 1 / 2
1.4. Nyilvántartási szám: 9 / 0 3 / 6 6 1 0 7
1.5. Szervezet adószáma: 1 9 6 6 7 7 9 9 - 1 - 4 1
1.6. Képviselő neve: Szentmártoni János, Csomós Miklós
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Közalapítvány célja a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése. „A Pro Cultura Urbis” díj évenkénti, ünnepélyes

eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése, egyedi támogatás, ösztöndíj adományozása által. A Budapest Fotográfiai Ösztöndíj a korábbi Sajtófotó pályázattal együtt került kiírásra Az Ösztöndíjra pályázók a kiállításra beküldött képek mellé munkatervet, szinopszist mellékeltek, amelyben kifejtették, milyen elképzelés megvalósítására szeretnék az ösztöndíjat felhasználni. A zsűri a legszínvonalasabb fényképek s a mellékelt szinopszisok összevetése alapján tett javaslatot, és döntött a Budapest Fotográfiai Ösztöndíj odaítéléséről.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. tv.
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: A budapesti kulturális élet szereplői.
3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat a hazai fotóművészet kimagasló képviselői nyerte el, képeikből a Magyar Fotográfusok Háza évente
kiállítást rendezett, munkájuk fotóalbumban is megjelent. A Pro Cultura Urbis díjat a hazai kulturális-művészeti élet elismert tagjai kapták.
A támogatott műhelyek jelentős szerepet töltöttek be a főváros kulturális életében, hiánypótló feladatokat láttak el.

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
2013
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Elszámolási betétszámla 1 492 Ösztöndíj és járulékai
4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenysége érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

1 492


Ösztöndíj
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Ösztöndíj és járulékai 300 1 492
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)
300

1 492
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
0

0

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
Az egyéb szervezet
vezetője képviselője
P. H.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
2013
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 3 5 004
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 3 5 004
H. Összes ráfordítás 640 1 930
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 0 292
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai -188 1 492
K. Adózott eredmény -637 3 074
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)>=0,25]
X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő] X

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P. H.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2013 év
Támogatási összeg: 5 000 000 Ft
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5 000 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 5 000 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 5 000 000 Ft
Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 0 Ft
Dologi 0 Ft
Felhalmozási 0 Ft
Összesen: 0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Keltezés:

Budapest, 2014. március 31.
Szentmártoni János s. k.
Csomós Miklós s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
képviselője
P. H.

  Vissza az oldal tetejére