A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése és a 62. § (7) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja a helyi építészeti örökségnek a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) rendelete szerinti védelmét.

A törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a Közgyűlés a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely részletesen meghatározza a helyi védettséggel kapcsolatos szabályokat, melynek 4. § (1) bekezdése értelmében a helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Közgyűlés rendelettel dönt.

A Rendelet 1. mellékletének, Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti öröksége jegyzéke módosításának szükségességét alátámasztó társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, valamint a szabályozás várható hatásai:

A Jegyzékben szereplő korszerűtlen, téves adatok módosítását a helyrajzi számok vonatkozásában jelentős számban a 2013 óta történt telekrendezések teszik szükségessé, de a sajtóhibákból adódó pontatlanságokat is javítani kell ahhoz, hogy a Jegyzék a továbbiakban megfelelő információkat nyújthasson.

Az Étv. és a Rendelet szabályainak megfelelően az országos egyedi műemléki védelem alá helyezett fővárosi helyi egyedi védettségű építmények védelme megszüntetésre kerül. Ennek eredményeként a módosított jegyzékben már nem szerepelnek műemlékké nyilvánított építmények.

Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: BVKSZ) helyébe a főváros településszerkezeti terve és a főváros rendezési szabályzata került, amelyekben már nincs helye a BVKSZ 2. számú mellékletében szereplő, a városkép szempontjából kiemelt területeknek (településrészeknek és útvonalaknak). A BVKSZ-ben meghatározott kiemelt területek építészeti örökségként kiemelkedő értékű, és más jogszabályokkal még nem védett részeivel ezért a Budapest főváros helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékét ki kell egészíteni, hogy azok megfelelő szabályozók közé kerülhessenek.

A Rendelet fő célja a Budapest főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. Védelem alá helyezéssel megakadályozható az építészeti értékek bontása és azok a beavatkozások, amelyek az építészeti értékek érvényesülését zavarnák. A védetté nyilvánításra javasolt épületek megőrzése a városkép alakulására kedvező hatással lehet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza Budapest fővárosi helyi védettségű építészeti örökségének jegyzékének (a továbbiakban: Jegyzék) azokat a pontjait, amelyekben módosítás vált szükségessé.

(1) A Rendelet 1. melléklet 2. II. kerület

a)-b) 1. Építmények 2.1.94. és 2.1.98. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (11607/4 helyett 11607/7 és 11607/5 helyett 11607/9; 11607/10), miatt módosítás vált szükségessé.

c) 2. Épületegyüttesek 2.2.1. pontjában téves adat (145010/1 helyett 14510/1), a 2.2.2. pontjában utcanév pontosítása (Lipthay helyett Kisrókus) miatt módosítás vált szükségessé.

(2) A Rendelet 1. melléklet 3. III. kerület 2. Épületegyüttesek 3.2.7. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (64369 helyett 64371) és téves adat pontosítása (65514/1 helyett 64514/1) miatt módosítás vált szükségessé.

(3) A Rendelet 1. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények 5.1.115. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (25027 helyett 25027/1; 25027/2) miatt módosítás vált szükségessé.

(4) A Rendelet 1. mellékletének 6. VI. kerület 1. Építmények

a) 6.1.41.; 6.1.42.;

b) 6.1.86.;

c) 6.1.122.; 6.1.123. pontjában téves házszámok pontosítása (Teréz körút 54. helyett Teréz körút 52.; és Teréz körút 56. helyett Teréz körút 54.) miatt módosítás vált szükségessé.

(5) A Rendelet 1. melléklet 7. VII. kerület 2. Épületegyüttesek 7.2.2. pontjában módosítás vált szükségessé, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlanokat a belügyminiszter a 42/2013. (VIII. 9.) BM rendeletének 15. és 16. §-a műemléki védettség alá helyezte. A Rendelet a 6. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján ezért az ingatlanok fennálló helyi védettségét ezért meg kell szüntetni.

Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 17-21. számú, 33501 helyrajzi számú ingatlan

Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 33. számú, 33489/1 helyrajzi számú ingatlan

A fentieken túl helyrajzi szám pontosítás miatt (33484/3 helyett 33488/3) és telkek összevonásából adódóan (33485/1; 33485/2 helyrajzi számok megszűntek) is szükséges a módosítás.

(6) A Rendelet 1. melléklet 8. VIII. kerület 8.1.58. 1. Építmények pontjának kiegészítése szükséges, mivel a tervező neve (Gyalus Zoltán) ismertté vált.

(7) A Rendelet 1. melléklet 9. IX. kerület 1. Építmények 9.1.17. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (38025/2 helyett 38025/8) miatt módosítás vált szükségessé.

(8) A Rendelet 1. melléklet 11. XI. kerület 1. Építmények 11.1.34. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (43903 helyett 43903/1) miatt módosítás vált szükségessé.

(9) A Rendelet 1. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.3. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (8204/11 helyett 8204/15) miatt módosítás vált szükségessé.

(10) A Rendelet 1. melléklet 14. XIV. kerület 2. Épületegyüttesek 14.2.2. pontjában módosítás vált szükségessé, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant az emberi erőforrás miniszter a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletének 12. §-a műemléki védettség alá helyezte. A Rendelet a 6. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján ezért az ingatlan fennálló helyi védettségét meg kell szüntetni.

Budapest XIV. kerület, Thököly út 66. számú, 32767 helyrajzi számú ingatlan

A fentieken túl telekrendezésből adódó helyrajzi szám változás miatt (32774/2 helyett 32774) is szükséges a módosítás.

(11) A Rendelet 1. melléklet 18. XVIII. kerület 1. Építmények 18.1.5. pontjában házszám eltérés (Gyöngyvirág utca 7-9. helyett Gyöngyvirág utca 5.) miatt módosítás vált szükségessé.

(12) A Rendelet 1. melléklet 20. XX. kerület 1. Építmények 20.1.2. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (171190/30 helyett 171190/31) miatt módosítás vált szükségessé.

(13) A Rendelet 1. melléklet 21. XXI. kerület

a) 1. Építmények 21.1.3. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (210146/98 helyett 210146/219) miatt módosítás vált szükségessé.

b) 2. Épületegyüttesek 21.2.1. pontjában téves helyrajzi szám (2210594 helyett 210594) miatt módosítás vált szükségessé.

(14) A Rendelet 1. melléklet 22. XXII. kerület 1. Építmények 22.1.22. pontjában telekalakításból adódó helyrajzi szám változás (223588 helyett 223588/2) miatt módosítás vált szükségessé.

(15) A Rendelet 1. melléklet 23. XXIII. kerület 2. Épületegyüttesek 23.2.1. pontjában téves helyrajzi szám (185133 helyett 185132; 158153 helyett 185153; 185829 helyett 185828; 186066 helyett 186068) miatt módosítás vált szükségessé.

A 2. §-hoz

Tartalmazza az (1)-(6) bekezdésekben azokat a pontokat, amelyekkel a Jegyzéket ki kell egészíteni, mivel azok a BVKSZ-ben meghatározott kiemelt területek építészeti örökségként kiemelkedő értékű, védelemre érdemes elemei. A pontok egy része az ingatlanok másodlagos címét tartalmazza.

A 3. §-hoz

Tartalmazza a Jegyzéknek azokat a pontjait, amelyek műemléki védelem alá helyezés miatt a hatályukat vesztik. A Rendelet 6. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján az ingatlanok fennálló helyi védettségét meg kell szüntetni.

a) A Rendelet 1. melléklet 2. II. kerület 1. Építmények 2.1.9.; 2.1.41.; 2.1.103. pontjait törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlanokat az emberi erőforrások minisztere a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletének 4. és 6. §-a műemléki védettség alá helyezte.

2.1.41. Cimbalom utca 13. 15356 lakóépület
Rácz György, 1942-1943.
2.1.9. Áfonya utca 10.
= Józsefhegyi utca 26.
15344 lakóépület
Rácz György,
1941-1942.
2.1.103. Józsefhegyi utca 26.
lásd: Áfonya utca 10. M 2012

b) A Rendelet 1. melléklet 5. V. kerület 1. Építmények 5.1.25.; 5.1.73. pontjait törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant a belügyminiszter a 70/2013. (XII. 16.) BM rendeletének 4. §-a műemléki védettség alá helyezte.

5.1.25. Bihari János utca 9.
lásd: Markó utca 22-24.
5.1.73. Markó utca 22-24.
= Bihari János utca 9.
24978
24979
Országos
Mentőszolgálat épülete
Vágfalvi Quittner Zsigmond, 1879.

c) A Rendelet 1. melléklet 8. VIII. kerület 1. Építmények 8.1.35.; 8.1.50. pontjait törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant az emberi erőforrások minisztere a 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletének 8. §-a műemléki védettség alá helyezte.

8.1.35. Horváth Mihály tér 17-18.
= Német utca 20.
35197 egykori József Telefonközpont
ifj. Ray Rezső, 1910-1916.
8.1.50. Német utca 20.
lásd: Horváth Mihály tér 17-18.

d) A Rendelet 1. melléklet 12. XII. kerület 1. Építmények 12.1.61. pontját törölni kell, mivel az alábbi helyi védettségű ingatlant a belügyminiszter a 70/2013. (XII. 16.) BM rendeletének 11. §-a műemléki védettség alá helyezte.

12.1.61. Zugligeti út 73. 10825 villa
1887.

A 4. §-hoz

Ez a paragrafus a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére