A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladatrendszere 2013-ban a főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény, valamint a főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet hatálybalépését követően jelentősen átalakult, kiegészült. A Fővárosi Önkormányzat ugyanis 2013. július 20-án közvetlenül igazgatott területként megkapta a Margitszigetet, és így olyan feladatok ellátására is köteles lett, amelyeket eddig a fővárosban a kerületek láttak el.

A szociális jellegű feladatok teljesítése érdekében a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a térítési díjakról szóló 103/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét (továbbiakban: Rendelet).

2014 végén a Rendelet jogi alapjait meghatározó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) előírásaiban jelentős módosításokat vezetett át egyrészt a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, másrészt a 2014. évi CI. törvény.

Jelentősen megváltoztak a különböző juttatásokat, ellátásokat nyújtó és megállapító szervek, módosultak az ellátások feltételei, jogcímei, amelyek mind megkövetelik, hogy a Fővárosi Közgyűlés módosítsa és a hatályos törvényi szabályozáshoz igazítsa Rendeletét.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a Rendelet személyi hatályát, azon személyek körét, akik a Fővárosi Önkormányzat által a Rendelet alapján nyújtott szociális ellátásokban részesülhetnek.

2. §

Kimondja, hogy az önkormányzati segélyek helyébe lépő települési támogatások odaítéléséről a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörben a főjegyző dönt, és rögzíti azt is, hogy a személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátásokat a kijelölt fővárosi intézmény nyújtja.

3. §

Az önkormányzati segélyek helyébe lépő települési támogatások, valamint az új ellátási formaként létrehozott egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás miatti pontosításokat tartalmazza.

4. §

Meghatározza az új települési támogatások elnevezéseit, feltételeit és a juttatható támogatások összegét.

5. §

Meghatározza a pénzbeli szociális ellátások iránti kérelem benyújtásának módját (formanyomtatványon), mellékleteit és a benyújtás helyét. Meghatározza, hogy a szociális szolgáltatások igénylése iránt a Főpolgármesteri Hivatalhoz benyújtott kérelmet nyolc napon belül továbbítani kell az ellátás nyújtására kijelölt intézmény részére.

6. §

Módosítja a Rendelet 2. mellékletének címét.

7. §

Meghatározza a Rendeletből hatályát vesztő rendelkezéseket.

8. §

A főjegyző által történő feladatellátás érdekében módosítja az SZMSZ-t.

9. §

Meghatározza a rendelet hatálybalépésének időpontját.


  Vissza az oldal tetejére