A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. szeptember 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1159/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a 2024-es nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésével kapcsolatos, a pályázási eljárásról szóló nyilatkozat elfogadására

2. Javaslat barátsági és együttműködési megállapodás létrehozására Budapest Főváros Önkormányzata és Ho Si Minh Város Népi Bizottsága között

3. Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására Mongólia fővárosa Ulánbátor és Magyarország fővárosa Budapest között

4. Javaslat a BKK Zrt. nem kijelölt közlekedésszervezői és közútkezelői státuszához tartozó feladatainak racionalizálására és átszervezésére

5. Javaslat az utcabútor szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására

7. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalt érintő 2015. évi beruházási engedélyokiratok módosítására és új feladatok jóváhagyására

8. Javaslat a Magyar Állam részére átadandó Dagály fürdő és egyéb ingatlanokra

9. Javaslat 2016. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására

10. Javaslat a Bp. XI., Kérő u. 3/b. sz. alatti helyiség megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához közfeladat ellátásához kapcsolódó ingyenes használatba adására a Rehab Force Nonprofit Kft. részére

11. Javaslat a BKK Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására

12. Javaslat a BKV Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására

13. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. által ellátandó közfeladatok szabályozására

14. Javaslat a REK Kft. törzstőke emelésére és kapcsolódó alapító okirat módosítására

15. Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására

16. Javaslat a 2015. augusztus 17-i viharkárhoz kapcsolódó vis maior támogatás igénylésére

17. Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 1. sz. módosításának megkötésére

18. Javaslat tag delegálására a 2014-2020-as uniós programozási időszak Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságába

19. Javaslat a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/ A/12-2013-0036 jelű projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására

20. Javaslat megállapodás megkötésére a Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira és a projekt engedélyokiratának 1. sz. módosítására

21. Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének és a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. és 5. sz. módosításainak jóváhagyására

22. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. elszámolási megállapodásának elfogadására

23. Javaslat a Budapesti Mozi Közalapítvánnyal kapcsolatos tulajdonosi döntésre

24. Javaslat szociális és kulturális intézmények feladatainak támogatására

25. Javaslat a hajléktalanellátó szervezetek támogatási szerződéseinek módosítására

26. Javaslat a 100 fő alatti intézmények előirányzat rendezésére

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi intézmény záró beszámolójának elfogadására

28. Javaslat kulturális célú támogatásokra

29. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. Mikroszkóp Színpad rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos döntésekre

30. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

31. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Lajos utcai kiállítóházának helyreállításához szükséges előirányzatok rendezésére

32. Javaslat a városligeti Konrad Adenauer úton a névadó tiszteletére állítandó mellszobor jóváhagyására

33. Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a III. kerületi Önkormányzattal

34. Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a XIII. kerülettel

35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

36. Döntés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról

37. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek megválasztására

38. Javaslat bírósági ülnökök soron kívüli választására

39. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

40. G. K. M-né fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1317-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

41. M-né B. G. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főpolgármestere FPH079/878-8/2015. számú I. fokú határozata ellen

42. Javaslat a BKV Zrt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok értékesítéséhez, valamint hasznosításához történő hozzájárulásra

43. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kisebbségi részvényesei közötti részvényátruházáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára

44. Javaslat az FCSM Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

45. Javaslat a BKK Zrt. negyedéves tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó döntések meghozatalára

46. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

47. Javaslat a Városligeti építési szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés tartalmának elfogadására

48. Javaslat a BKK Zrt. bérleti szerződésének megszüntetésére, a bérelt eszközök egy részének megvásárlására és a visszaadásra kerülő eszközökhöz kapcsolódó egyéb döntésekre

49. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között megkötött távhő-szolgáltatási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítására

50. Javaslat a Kormány 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozata alapján módosított Budapest Integrált Területi Programjának elfogadására

51. Javaslat az ECOSMART c. pályázat 2. fordulóba történő benyújtására a Horizont 2020 keretprogram „Klaszterek által nyújtott támogatás az új értékláncokhoz” című kiírására

52. Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

53. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

54. Balázs Mór síremlékének felújítása

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1160/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az utcabútor szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2024-es nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésével kapcsolatos, a pályázási eljárásról szóló nyilatkozat elfogadására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1161/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékokra való pályázásával összefüggésben jóváhagyja, elfogadja az előterjesztés mellékletében található nyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon az aláírt nyilatkozat Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Határidő: 2015. október 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat barátsági és együttműködési megállapodás létrehozására Budapest Főváros Önkormányzata és Ho Si Minh Város Népi Bizottsága között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1162/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Ho Si Minh Város Népi Bizottsága között 2015. szeptember 7. napján megkötött barátsági és együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására Mongólia fővárosa Ulánbátor és Magyarország fővárosa Budapest között

Előterjesztők: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1163/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Mongólia fővárosa, Ulánbátor és Magyarország fővárosa, Budapest közötti együttműködési szándéknyilatkozatot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a BKK Zrt. nem kijelölt közlekedésszervezői és közútkezelői státuszához tartozó feladatainak racionalizálására és átszervezésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1164/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól - mint a BKK Közút Zrt. egyszemélyes tulajdonosától - magához vont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a BKK Zrt. alapszabályának 9.3.25. a) pontja szerint a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva úgy módosítja a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát, hogy a Társaság neve Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Budapest Közút Zrt. legyen.

Határidő: 2015. október 30.

Felelős: Tarlós István

1165/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKK Közút Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1166/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a BKK Zrt. feladatainak és Budapest Közút Zrt. feletti tulajdonosi szerepének racionalizálására és átszervezésére vonatkozó koncepcióval az előterjesztésben bemutatottak szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a koncepció megvalósíthatóságához szükséges vizsgálatok, külső egyeztetések lefolytatása, annak eredményeként a jogi, tulajdonosi és finanszírozási rendszer kidolgozása iránt, majd ennek alapján készítsen konkrét döntési javaslatot a Fővárosi Közgyűlés részére annak érdekében, hogy 2016. január 1-jétől már a megváltozott feladatstruktúrával működjön a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt., az EBRD és szükség esetén az Európai Bizottság jóváhagyásainak függvényében.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat az utcabútor szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Kocsis Máté, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1167/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az utcabútor szerződések teljesítésével kapcsolatosan lefolytatott ellenőrzések eredményétm és egyetért az előterjesztésben megfogalmazott megállapításokkal.

1168/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a MAHIR Cityposter Kft.-vel 2006. szeptember 28. napján megkötött szerződést rendkívüli felmondással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 321. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés c) és d) pontjai alapján 2015. október 31. napjával felmondja, és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 14. számú mellékletében szereplő értesítés aláírására.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

1169/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felszólítja a MAHIR Cityposter Kft.-t, hogy a rendkívüli felmondást tartalmazó értesítésben megjelölt időponttól számított 60 napon belül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a szerződés keretében telepített hirdetőoszlopokat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló közterületekről kártalanítási igény nélkül bontsa el és az eredeti állapotot állítsa helyre.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1170/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2014. évben - FPH015/312-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 8000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térintendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1171/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a T-Rádió Alapítvány részére 2014. évben - FPH015/308-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 7000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térintendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1172/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által az Állatmentő Liga részére 2014. évben - FPH015/313-4/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 2000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térintendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalt érintő 2015. évi beruházási engedélyokiratok módosítására és új feladat jóváhagyására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. távollétében: Bárdonné dr. Benda Mónika

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1173/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatot csökkentett, 56 797 E Ft-os összköltséggel, a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladatot változatlan összköltséggel és módosuló műszaki és pénzügyi ütemezéssel kívánja megvalósítani.

Továbbá meg kívánja valósítani a „Főpolgármesteri Hivatal III. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladatot 35 000 E Ft összköltséggel, és ehhez a szükséges forrást biztosítja.

1174/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladatot 47 714 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 37 570 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 144 E Ft);

- ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladatot 1778 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1400 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 378 E Ft);

- továbbá 45 936 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Ezzel a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladat 2015. évi előirányzata 2286 E Ft-ra, (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1800 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 486 E Ft), 2016. évi üteme 12 714 E Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 011 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2703 E Ft), összköltsége 56 797 E Ft-ra változik.

A „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladat 2015. évi előirányzata 1778 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1400 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 378 E Ft), 2016. évi üteme 33 222 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 26 159 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7063 E Ft), összköltsége 35 000 E Ft.

Továbbá a feladatok műszaki és pénzügyi átütemezése érdekében csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladatot 95 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 74 803 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 197 E Ft), ezzel egyidejűleg 95 000 E Ft-tal megemeli a „841801 Év közben indított beruházások kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán ugyanezen feladatot.

Ezzel a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladat összköltsége és 2017. évi üteme változatlanul hagyása mellett a 2015. évi előirányzata 15 000 E Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3189 E Ft), 2016. évi üteme 225 000 E Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 177 165 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 47 835 E Ft) változik.

1175/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése” feladat 5925 sz. engedélyokirat 6. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1176/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Főpolgármesteri Hivatal III. sz. udvar csapadékvíz elvezető rendszerének rekonstrukciója” feladat 7119 sz. engedélyokiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1177/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Főpolgármesteri Hivatal vagyonvédelmi koncepciójának végrehajtása” feladat 7068 sz. engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Magyar Állam részére átadandó Dagály fürdő és egyéb ingatlanokra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1178/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 782/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatnak a BGYH Zrt., valamint a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alaptőkéje leszállításának elrendelésére vonatkozó 2. és 3. bekezdését. A hatályon kívül helyezés a határozat egyéb részeit nem érinti.

1179/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1. zm.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: BGYH) alapítójaként úgy dönt, hogy a budapesti XIII. kerület 25879 hrsz.-ú, a BGYH tulajdonát képező ingatlant (Dagály Strandfürdő, a továbbiakban: Ingatlan) térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába kívánja adni azzal, hogy az Ingatlan átadása a 2015. évi XXXIII. törvény szerinti közérdekű beruházás céljára szolgál, ezért az Ingatlan átadása a jogszabály végrehajtása érdekében történik.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert az Ingatlan átruházására vonatkozó megállapodás előkészítésére és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére történő beterjesztésére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt., valamint a BGYH Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

1180/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Elviekben támogatja, hogy a BKV adósságállományának átvállalásával, a fővárosi közösségi közlekedés működési forráshiányának, illetve a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozásának biztosításával összefüggésben a Magyar Állam részéről közfeladat ellátásának elősegítése céljából átadni kért, az előterjesztés 3. számú mellékletében szereplő ingatlanok térítésmentesen átadásra kerüljenek a Magyar Állam részére a közterhek megtérítése mellett. Az ingatlanok átadásával összefüggően felmerülő költségek megtérítéséről a felek a megkötésre kerülő egyes megállapodásokban rendelkeznek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a vonatkozó megállapodások megkötésére.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat 2016. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1181/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfeljebb 25 000 M Ft folyószámlahitelt vesz igénybe.

1182/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2016. évi folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak költségeit a 2016. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat-módosítások során figyelembe veszi.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezésekor, illetve folyamatosan a 2016. év során

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Bp. XI., Kérő u. 3/B sz. alatti helyiség megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához közfeladat ellátásához kapcsolódó kedvezményes használatba adására a Rehab Force Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1183/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy bérbe adja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 853/24/B/2 hrsz.-ú, Budapest XI., Kérő u. 3/B fszt. 6. szám alatti, 175 m2 alapterületű raktár helyiséget a Rehab Force Nonprofit Kft. (székhelye: 1061 Budapest, Vasvári Pál u. 3. I. em. 3.) részére az alábbi feltételekkel:

a) A bérleti jogviszony a hatálybalépés napjától 5 év határozott időtartamra jön létre, közfeladat ellátásában való közreműködés elősegítésére. A közfeladat ellátásában való közreműködés elősegítése keretében kizárólag pékség/cukrászüzem hozható létre és üzemeltethető a helyiségben hajléktalanok, munkanélküliek és megváltozott munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatása céljából.

b) A kedvezményes bérleti díj összege 19 570 + közös költség Ft/hó + áfa, mely a szerződés aláírásának napjától számítva 12 havonta a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

c) Az óvadék háromhavi bruttó piaci bérleti díjnak megfelelő összeg, azaz 745 617 Ft.

d) A bérlő a kedvezményes bérleti díjon felül köteles viselni a saját nevében megkötött szolgáltatói szerződések alapján a bérlemény használatával együtt járó rezsiköltséget, illetve a bérlemény üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségeket (víz, elektromos energia, gáz, csatorna, szemétszállítás, takarítás, karbantartás stb...).

e) A Fővárosi Önkormányzat, mint bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a bérleményt a bérbevevő a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása érdekében rehabilitációs akkreditált telephelyként bejelentse.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. számú mellékletét képező bérleti szerződést, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKK Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1184/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól - mint a BKK Közút Zrt. egyszemélyes tulajdonosától - magához vont hatáskörben eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően a BKK Közút Zrt. alapszabályának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1185/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKK Közút Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1186/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól - mint a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosától - magához vont hatáskörben eljárva jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1187/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a BKV Zrt. egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1188/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól - mint a BKV Járműjavító Kft. egyszemélyes tulajdonosától - magához vont hatáskörben eljárva jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően a BKV Járműjavító Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1189/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Járműjavító Kft. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1190/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól - mint a BKV Panoráma Kft. egyszemélyes tulajdonosától - magához vont hatáskörben eljárva jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően a BKV Panoráma Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1191/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Panoráma Kft. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. által ellátandó közfeladatok szabályozására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sidó Szabolcs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1192/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva

- Jóváhagyja a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának módosítását az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapszabályt módosító okirat aláírására, valamint az előterjesztés 2/b. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapszabály kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1193/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. közötti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Közfeladat-ellátás és társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának feltételeiről szóló megállapodás” című szerződést az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városigazgatóság Zrt. feladatfinanszírozására irányulóan gondoskodjon a feltételesadó-megállapításra irányuló soron kívüli eljárás megindításáról, a Városigazgatóság Zrt. szakmai közreműködésének és eljárásának bevonásával.

Határidő: 2015. október 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a REK Kft. törzstőkeemelésére és kapcsolódó alapító okirat módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1194/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága 755/2014. (IX. 23.), valamint a 756/2014. (IX. 23.) számú határozatait, és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva megemeli a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének (törzstőkéjének) összegét névértéken, 80 000 000 Ft pénzbeli hozzájárulással 2 403 270 000 Ft összegre emeli fel. A törzstőkeemelés összegét a Társaság kizárólagos tulajdonos tagja, Budapest Főváros Önkormányzata teljesíti. Budapest Főváros Önkormányzata a törzstőkeemelés összegét legkésőbb a cégváltozás bejelentéséig a Társaság számlavezető bankjába történő bankátutalás útján fizeti meg, amelynek végrehajtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a főpolgármestert. A tőkeemeléssel összefüggésben a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1195/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A REK Kft. tőkeemelésével kapcsolatban csökkenti a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatot 80 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847902 REK Kft. szakmai feladatai” kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatot.

1196/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 8 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat informatikai feladatok fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1197/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Hivatal költséghatékonyabban üzemeltethető informatikai eszközparkjának kialakítása érdekében nagyteljesítményű multifunkcionális készülékeket kíván beszerezni 4500 E Ft összköltséggel 2015-ben. A feladat pénzügyi fedezetét a tárgyévi költségvetésében „Digitális hálózati fénymásolók cseréje 2015.” feladat keretén belül biztosítja.

1198/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.” tárgyú feladat keretén belül fejleszteni kívánja a Beszerzés Tervező (BESZT) rendszert. A feladatot módosított műszaki tartalommal és 13 500 E Ft többletforrás biztosításával kívánja megvalósítani.

1199/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A 205/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján a beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz előzetes kötelezettséget vállal, hogy a Hivatalban működő informatikai rendszerek, eszközök 2016. évi üzemeltetéséhez Budapest Főváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében, a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím dologi kiadásai között 427 400 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1200/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A hivatali informatikai beruházási feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 954 E Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalék előirányzatát 6046 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „740302 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül az új:

- „Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.” feladatot 4500 E Ft-tal (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3490 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 943 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások 67 E Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 53 E Ft, dologi kiadások áfája 14 E Ft). A feladat összköltsége 4500 E Ft;

továbbá címen belül megemeli a

- „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.” feladatot 13 500 E Ft-tal (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 10 139 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2828 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások: 533 E Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 413 E Ft, dologi kiadások áfája: 120 E Ft).

A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 61 000 E Ft-ra változik (ebből: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 47 584 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 848 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó bruttó dologi kiadások 902 E Ft (ebből: fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások: 782 E Ft, dologi kiadások áfája: 120 E Ft).

1201/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a főpolgármestertől az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét. Jóváhagyja a „Digitális hálózati fénymásolók beszerzése 2015.” tárgyú beruházási engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1202/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Költségvetési Bizottságtól és a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét. Jóváhagyja a „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015.” tárgyú beruházási engedélyokirat módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1203/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Megvizsgálja, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban, valamint a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságoknál miként van lehetőség a díj ellenében megvásárolható, illetve üzemeltethető szoftverek díjmentesen használható és szabadon terjeszthető (ún. freeware) alkalmazásokkal történő kiváltására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a 2015. augusztus 17-i viharkárhoz kapcsolódó vis maior támogatás igénylésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1204/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a 2015. augusztus 17-i fővárosi viharkárokkal kapcsolatban a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szerinti vis maior támogatási igény bejelentésre került a Belügyminisztériumhoz, és felkéri a főpolgármestert, hogy a „vis maior” pályázatot az ahhoz szükséges - az előterjesztői kiegészítés mellékletében módosított nyilatkozatot figyelembe véve - valamennyi nyilatkozattal együtt nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1205/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A vis maior pályázathoz szükséges, várhatóan 2015-ben felmerülő saját költségvetési forrást 50 000 E Ft összegben biztosítja az általános tartalék terhére.

1206/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „843001 2015. év augusztusi esőzés kár” cím kiadási, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzaton.

1207/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázathoz kapcsolódóan fennmaradó, maximum 274 598 E Ft önrész pontos összegét a 2016. évi költségvetés tervezésekor felülvizsgálja, és a szakmailag indokolt, ténylegesen szükséges önrészt a 2016. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1208/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Sportszolgáltató Központ részére a 2015. augusztus 17-i esőzés okozta károk helyreállítása érdekében - utólagos elszámolási kötelezettség mellett - 40 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére azzal, hogy a biztosítótársaság által térített összegből a támogatást az általános tartalékra vissza kell pótolni.

1209/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében 40 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1210/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 40 000 E Ft megelőlegezett támogatás azonnali átutalásra kerüljön a Budapesti Sportszolgáltató Központ részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1211/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a helyreállítás pénzügyi forrásösszetétele szerinti költségvetési saját forrás összegét külön közgyűlési döntés alapján abban az esetben biztosítja a 2015. augusztus 17-i viharkárral kapcsolatban, ha a „vis maior” pályázat sikeres, és ha a közszolgáltató társaságok részére a biztosítási kár nem térül meg.

A 2015. július 8-i viharkárral kapcsolatban benyújtott vis maior támogatási kérelemre a helyreállítás pénzügyi forrásösszetétele szerinti költségvetési saját forrás összegét abban az esetben biztosítja, ha a „vis maior” pályázat sikeres, és ha a közszolgáltató társaságok részére a biztosítási kár nem térül meg.

1212/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy sikertelen BM pályázat esetén az önrészt az általános tartalékba vissza kell pótolni.

A napirend 17. pontja: Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 1. sz. módosításának megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1213/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a 615/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a Fővárosi Önkormányzat meg kívánja valósítani az „M3 metróvonal járműfelújítás” tárgyú projektet, és ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy módosított összköltséggel a vállalkozási szerződés szerinti 219 199 524 euró alapulvételével a 2015. évi tervezési árfolyamon legfeljebb 67 973 772 392 Ft vállalkozási díj figyelembevételével, az éves költségvetésben rendelkezésre álló előirányzaton szereplő összeget tőketartalékba helyezési kötelezettséggel a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a forrásbiztosítás során az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a Fővárosi Önkormányzat viseli.

1214/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 7 955 940 E Ft-tal, valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladatot 2 079 170 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 10 035 110 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladat 2015. évi előirányzata törlésre kerül, a 2016. évi üteme 298 000 E Ft-ra, 2017. évi üteme 39 596 400 E Ft-ra, 2018. évi üteme 28 079 400 E Ft-ra, teljes költsége 67 973 800 E Ft-ra változik.

1215/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007080 azonosító számú, az „M3 metróvonal járműfelújítás” c. engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

1216/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás 1. sz. módosítása, valamint az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat tag delegálására a 2014-2020-as uniós programozási időszak Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságába

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1217/2015.(IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottságába dr. Szeneczey Balázst delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését Kókai Dóra Anna látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0036 jelű projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1218/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok)” uniós társfinanszírozású feladatot módosított (csökkentett) 134 947 E Ft összköltséggel, csökkentett összegű 114 705 E Ft KEOP támogatás igénybevétele mellett kívánja megvalósítani a megvalósítandó projektelemek csökkenése miatt.

1219/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok)” feladatot 235 452 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 179 746 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 49 638 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 6068 E Ft).

Ezzel egyidejűleg csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az „Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről” előirányzatát 200 134 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 35 318 E Ft-tal.

Ezzel a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok)” feladat 2015. évi üteme és összköltsége 134 947 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházás 104 646 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 27 148 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 3153 E Ft (nettó 3036 E Ft és dologi áfa 117 E Ft).

A feladatra jutó EU-támogatás összege 114 705 E Ft-ra változik, 2015. évi előirányzata összesen 134 947 E Ft (ebből: KEOP támogatás: 114 705 E Ft, saját forrás: 20 242 E Ft).

1220/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok)” tárgyú beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat-módosítás aláírásáról.

Határidő: a támogatásiszerződés-módosítás aláírását követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

1221/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Fővárosi Önkormányzat Városháza épületenergetikai felújítása” című projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés - előterjesztő által módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira és a projekt engedélyokiratának 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1222/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladatot változatlan, 100 000 E Ft összköltség mellett módosított költségszerkezettel és ütemezéssel kívánja megvalósítani 2015-2016-ban.

1223/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladathoz kapcsolódóan 75 616 E Ft-tal, a kiadásból:

- önkormányzati beruházások 58 887 E Ft;

- beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 729 E Ft,

továbbá a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (7) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörét, és csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladathoz kapcsolódóan 3073 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 3073 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát, melyből nettó dologi kiadás 1610 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfája 1463 E Ft.

Ezzel egyidejűleg 75 616 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az Önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat 2015. évi üteme 24 384 E Ft-ra (ebből: nettó 13 780 E Ft, áfa 3721 E Ft, nettó dologi kiadás: 5420 E Ft, dologi kiadások áfája: 1463 E Ft), 2016. évi üteme 75 616 E Ft-ra változik (ebből: nettó 55 120 E Ft, áfa 14 883 E Ft, nettó dologi kiadás: 4420 E Ft, dologi kiadások áfája: 1193 E Ft), teljes költsége változatlanul 100 000 E Ft.

1224/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” projekt beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1225/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1226/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének és a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. és 5. sz. módosításainak jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1227/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésében és a konzorciumi együttműködési megállapodásban biztosított, Fővárosi Önkormányzat feladatsoron rendelkezésre álló 42 197 E Ft támogatásnak a fővárosi projektelemek megvalósítása során maradványként jelentkező 7600 E Ft-tal való csökkentéséhez más projektelem megvalósítása érdekében.

1228/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A kivitelezés költségének és ennek kapcsán a beérkező támogatás csökkentése miatt

- csökkenti a „855901 Felújítási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 7600 E Ft-tal a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladathoz kapcsolódóan, továbbá

- csökkenti a „883701 Út-, Hídfelújítások” cím kiadási előirányzatán a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladatot 7600 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 5984 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1616 E Ft).

A „Magdolna Negyed Program III. ütem” összköltsége és 2015. évi előirányzata 34 597 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 27 242 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 7355 E Ft).

1229/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének 9. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1230/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1231/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának 5. sz. módosítását az előterjesztés - az előterjesztői kiegészítéssel módosított - 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás 5. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1232/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 9. sz. melléklet 3.3.1. alpontjában biztosított, a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján, a 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét eseti jelleggel visszavonja, és jóváhagyja a „Magdolna Negyed Program III. ütem” megnevezésű feladat 007056 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat 1. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. elszámolási megállapodásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1233/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti elszámolási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

1234/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Az elszámolási megállapodásban rögzített pénzügyi kötelezettség teljesítése, valamint a költségek rendezése érdekében a „824702 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai” címen belül csökkenti a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak soron lévő előirányzatot 21 494 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát összesen bruttó 13 287 E Ft-tal (ebből: az egyéb szolgáltatások (K337) sor nettó 10 463 E Ft, a működési célú előzetesen felszámított áfa sor (K351) összege pedig 2824 E Ft), valamint megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8207 E Ft-tal.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapesti Mozi Közalapítvánnyal kapcsolatos tulajdonosi döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1235/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi a Budapesti Mozi Közalapítvány megszüntetését és a nyilvántartásból való törlését, tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, a meglévő fővárosi intézményrendszer szervezeti keretében - a Budapest Film Zrt. közreműködésével - hatékonyabban megvalósítható. Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Törvényszéknél a Közalapítvány megszüntetését egyszerűsített törlési eljárással.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1236/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Mozi Közalapítvány beszámolóját és közhasznúsági jelentését a Közalapítvány megszűnése napjával, mint mérlegfordulónappal terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közalapítvány törlését követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

1237/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Mozi Közalapítvány megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - a hitelezők kielégítése után - az esetlegesen megmaradt pénzbeli vagyont a magyar és a nemzetközi kortárs filmművészet alkotásaiból, oktatáshoz kapcsolódó, középiskolásoknak szóló vetítések megvalósítására fordítja.

Határidő: a Közalapítvány beszámolójának elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1238/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Mozi Közalapítvány iratainak elhelyezéséről és tárolásáról a Budapest Film Zrt. gondoskodik.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1239/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Megköszöni a Budapesti Mozi Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak munkáját.

A napirend 24. pontja: Javaslat szociális és kulturális intézmények feladatainak támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1240/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben foglalt javaslatokkal, és biztosítja a szociális, köznevelési és kulturális intézmények működőképességének fenntartásához szükséges működési támogatást, támogatja a szakmai minimumfeltételek teljesítéséhez, az akadálymentesség, az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges feladatok, valamint a kötelező alapfeladatok ellátásához beszerzendő eszközök beruházási és felújítási feladatai megvalósítását. Kötelezettséget vállal arra, hogy a jóváhagyásra kerülő feladatok megvalósításához szükséges forrásokat a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím terhére biztosítja az intézmények számára.

Továbbá tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely u. 85. sz. alatti telephely fürdőszoba felújítása érdekében benyújtott pályázata nem nyert.

1241/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A szükséges beruházási és felújítási feladatok végrehajtása érdekében, valamint az intézmények működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 411 600 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 369 830 E Ft-tal, továbbá tervbe veszi:

- a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje” feladatot 8000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 6299 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1701 E Ft). A feladat összköltsége 12 000 E Ft, 2016. évi üteme 4000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3150 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 850 E Ft.

- a „210401 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása” feladatot 4500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 3543 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 957 E Ft). A feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 4500 E Ft.

- a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása” feladatot 3000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2362 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 638 E Ft). A feladat összköltsége 30 000 E Ft, 2016. évi üteme 27 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 21 260 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5740 E Ft.

- a „210901 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása” feladatot 1270 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 1000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 270 E Ft). A feladat összköltsége 200 000 E Ft, 2016. évi üteme 108 730 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 85 614 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 116 E Ft, 2017. évi üteme 90 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 70 866 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 134 E Ft.

- a „212301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása” feladatot 2000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1575 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 425 E Ft). A feladat összköltsége 22 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 15 748 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4252 E Ft.

- a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása” feladatot 3000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2362 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 E Ft). A feladat összköltsége 10 600 E Ft, 2016. évi üteme 7600 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 5984 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1616 E Ft.

- az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések” feladatot 20 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 247 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2753 E Ft). A feladat összköltsége 35 000 E Ft, 2016. évi üteme 15 000 E Ft, ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 11 811 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3189 E Ft.

- A „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „BMSZKI, Kőrakás park telephely elektromos hálózat részleges felújítása” feladat megnevezés „BMSZKI, Kőrakás park elektromos hálózat felújítás” feladat megnevezésre változik. A feladat a 2015. évi előirányzatának változatlanul hagyása mellett az összköltsége 147 500 E Ft-ra, 2016. évi üteme 117 500 E Ft-ra változik, ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítások 92 520 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 980 E Ft.

1242/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” működőképességének megőrzése érdekében 33 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel - egyszeri jelleggel - megemeli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Alacskai út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1243/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” működőképességének megőrzése érdekében 93 000 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel - egyszeri jelleggel - megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1244/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” működőképességének megőrzése érdekében 6600 E Ft-tal csökkenti a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel - egyszeri jelleggel - megemeli a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 5200 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1400 E Ft-tal.

1245/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „BMSZKI Kőrakás park elektromos hálózat felújítás” megnevezésű feladat 6957 azonosító számú engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1246/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az „Idősek Otthona Baross u., Béla utcai telephely nyílászárók cseréje” megnevezésű feladat 7125 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1247/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az „Idősek Otthona Halom u., Gergely utcai telephely vizesblokkok felújítása” megnevezésű feladat 7123 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1248/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az „Idősek Otthona Pesti út épület részleges átalakítása” megnevezésű feladat 7122 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1249/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az „Idősek Otthona Vámosmikola „C” épület külső lift kialakítása” megnevezésű feladat 7126 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1250/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „BMSZKI, Kőbányai úti telephely „G” épület átjáró kialakítása” megnevezésű feladat 7127 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1251/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állománygyarapítás és védelem, informatikai beszerzések” megnevezésű feladat 7129 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1252/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagyja a „Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona fürdőszobák felújítása” megnevezésű feladat 7124 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1253/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítására benyújtott pályázat sikertelen lezárása miatt csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a „Budapest X., Gergely u. 85. telephely fürdőszobák felújítása pályázati önrész” feladatot 10 000 E Ft-tal, a kiadásból önkormányzati felújítások 7874 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2126 E Ft - ezzel a feladat törlésre kerül -, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

A napirend 25. pontja: Javaslat a hajléktalanellátó szervezetek támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1254/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a 459/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 9578 E Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „830302 Menhely Alapítvány” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát, így a „830302 Menhely Alapítvány” cím előirányzata 191 553 E Ft-ra változik.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1255/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A 459/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3968 E Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak előirányzatát, így a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” cím előirányzata 79 356 E Ft-ra változik.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1256/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „830302 Menhely Alapítvány” számára a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott - 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vonatkozó - feladatok megvalósításához szükséges 54 888 E Ft támogatást a 2016. évi átmeneti finanszírozási rendeletben biztosítja.

Határidő: a 2016. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet összeállítása és a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1257/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” számára a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott - 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vonatkozó - feladatok megvalósításához szükséges 19 839 E Ft támogatást a 2016. évi átmeneti finanszírozási rendeletben biztosítja.

Határidő: a 2016. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet összeállítása és a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1258/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között a támogatásiszerződés-módosítást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1259/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Főváros Önkormányzata között a támogatásiszerződés-módosítást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a 100 fő alatti intézmények előirányzat-rendezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1260/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény gazdasági szervezetében foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr (4 órás), 1 fő gazdasági ügyintéző (4 órás), továbbá 1 fő rendszergazda (8 órás) munkaviszonyának megszűnése miatt csökkenti a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím létszámkeretét 2 fővel, és ezzel egyidejűleg megemeli a gazdasági szervezeti feladatait ellátó a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím létszámkeretét. Ezt követően a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 133 főre, a „390431 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” intézmény engedélyezett szakmai létszámkerete 9 főre módosul.

1261/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel 3912 E Ft-tal csökkenti az „520101 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás -1842 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -497 E Ft,

dologi kiadások -1573 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -1573 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek -3912 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) -3912 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 3912 E Ft-tal megemeli a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +949 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +255 E Ft,

dologi kiadások +2708 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +2708 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +3912 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +3912 E Ft.

1262/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékház 2015. június 30-i számlamegszüntetését követően a Budapesti Történeti Múzeum részére - mint a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezet részére - átutalt 90 E Ft összeg előirányzatának megteremtése érdekében egyszeri jelleggel az „511501 Bartók Béla Emlékház” címen belül 90 E Ft-tal csökkenti a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

Ugyanezen összeg Budapesti Történeti Múzeum intézménynél történő tervbevétele érdekében 90 E Ft-tal megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások +90 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +90 E Ft,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről +90 E Ft.

1263/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Bartók Béla Emlékház gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel 4999 E Ft-tal csökkenti az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás -4189 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -29 E Ft,

dologi kiadások -781 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -781 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek -4999 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) -4999 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 1189 E Ft-tal megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások +1189 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +1189 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +1189 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +1189 E Ft,

és 3810 E Ft-tal megemeli az „550111 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +3000 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +810 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +3810 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +3810 E Ft.

1264/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ 2015. június 30-i számlamegszüntetését követően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár részére - mint a gazdasági szervezeti feladatokat ellátó szervezet részére - átutalt 23 035 E Ft összeg előirányzatának megteremtése érdekében egyszeri jelleggel az „530101 Budapesti Művelődési Központ” címen belül 23 035 E Ft-tal csökkenti a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát.

Ugyanezen összeg Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézménynél történő tervbevétele érdekében 23 035 E Ft-tal megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások +23 035 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +23 035 E Ft,

a bevételből:

egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről +23 035 E Ft.

1265/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel 10 375 E Ft-tal csökkenti az „530101 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás -6378 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -1563 E Ft,

dologi kiadások -2434 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -2434 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek -10 375 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) -10 375 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 3371 E Ft-tal megemeli az „540101 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás +2655 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +716 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +3371 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +3371 E Ft,

és 7004 E Ft-tal megemeli az „540111 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás + 5640 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1364 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek +7004 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás (működési célra) +7004 E Ft.

1266/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ gazdasági szervezeti feladatainak ellátása érdekében egyszeri jelleggel 847 E Ft-tal csökkenti az „530102 Budapesti Művelődési Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások -847 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -847 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek -847 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei -667 E Ft,

kiszámlázott áfa -180 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 847 E Ft-tal megemeli az „540102 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások +847 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás +847 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek +847 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások bevételei +667 E Ft,

kiszámlázott áfa +180 E Ft.

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi intézmény záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1267/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2. sz. alatti intézmény záró beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1268/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a jogutód intézménynél - Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, 9700 Szombathely, Bogáti út 72. - a beolvadás miatt szükségessé vált előirányzat-módosítást az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

Határidő: a költségvetési rendelet szeptemberi módosítása

Felelős: Tarlós István

1269/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a megszűnő intézmény záró beszámolójából átvett, adott előlegek soron szereplő 8879 E Ft összegű követelés kivezetését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat kulturális célú támogatásokra

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1270/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BTM - Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítására a Budapesti Történeti Múzeum részére 6700 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére.

1271/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladatra fordítandó támogatás forrásának biztosítása érdekében 6700 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül az új „BTM - Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása” feladatot 3000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 2362 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 638 E Ft). A feladat összköltsége: 6700 E Ft, 2016. évi ütem: 3700 E Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 2914 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 786 E Ft).

Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 3700 E Ft-tal.

1272/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja értelmében jóváhagyja a 7120 egyedi azonosító számú, „BTM - Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1273/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. üteme beruházásra a Budapesti Történeti Múzeum részére 13 970 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére.

1274/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladatra fordítandó támogatás forrásának biztosítása érdekében 13 970 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül az új „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. ütem” feladatot 13 970 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 11 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2970 E Ft).

A „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. ütem” feladat összköltsége, egyben 2015. évi előirányzata: 13 970 E Ft.

1275/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja a 7118 egyedi azonosító számú, „BTM Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtető csere és rekonstrukció I. ütem” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1276/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Széll Kálmán tér története munkacímű időszaki kiállítás megrendezésére a Budapesti Történeti Múzeum részére 3300 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében 3300 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát.

1277/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Tehetséggondozó Független Előadó-művészeti Programjának támogatása érdekében a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület részére 20 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére. Ennek érdekében 20 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1278/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület között a Fővárosi Önkormányzat Tehetséggondozó Független Előadó-művészeti Programjának támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1279/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében az Ars Sacra Alapítvány részére 1000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

Ennek érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1280/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Ars Sacra Alapítvány között az Ars Sacra Fesztivál támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. Mikroszkóp Színpad rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1281/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú feladat megvalósításával.

1282/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési feladat forrásának biztosítása, megvalósítása érdekében 37 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú feladatot, a kiadásból önkormányzati beruházások 29 134 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7866 E Ft, összköltsége, és egyben 2015. évi előirányzata 37 000 E Ft.

1283/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú, 7114 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1284/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, továbbá a rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja és megköti a „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1285/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intézmény - a 655/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott - alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum Lajos utcai kiállítóházának helyreállításához szükséges előirányzatok rendezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1286/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” tárgyú feladat megvalósításával.

1287/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” feladat megvalósítása érdekében a támogatási összeg, 1245 E Ft „Általános tartalék” cím terhére történő biztosítására úgy, hogy a vis maior támogatás megérkezését követően az előzetesen biztosított 1245 E Ft összegű forrás a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében az „Általános tartalék” címre kerüljön visszapótlásra.

1288/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében 1245 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, valamint 1295 E Ft-tal csökkenti a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 2540 E Ft-tal tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatán az új, „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” tárgyú feladatot, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2000 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 540 E Ft, összköltsége és egyben 2015. évi előirányzata: 2540 E Ft.

1289/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagyja a 7131 egyedi azonosító számú, „Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a városligeti Konrad Adenauer úton a névadó tiszteletére állítandó mellszobor jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1290/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány - a felállítási és a mindenkori karbantartási költségek vállalása mellett - elhelyezze a Juha Richárd szobrászművész által Konrad Adenauer tiszteletére készített mellszobrot a XIV. kerület, Adenauer úton, a mű talapzatán magyarul, németül és angolul a következő felirattal:

Konrad Adenauer 1876-1967 / a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja 1949 és 1963 között / „Európa egysége kevesek álma volt. Sokak reményévé vált. Ma mindannyiunk számára szükségszerűség.” (Konrad Adenauer, 1954)

Magyarország Kormánya megbízásából állíttatta a Polgári Magyarország Alapítvány és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány / 2015.

Határidő: a határozat megküldésére 25 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a III. kerületi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1291/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a III. kerület Önkormányzata közigazgatási területein lévő egységes parkolási rendszer bővítésére vonatkozó javaslattal, ennek érdekében jóváhagyja és megköti a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1292/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, de a III. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő közlekedési célú várakozási közterület üzemeltetési, fenntartási feladataihoz kapcsolódóan a „888301 Közterületi parkolási feladatok” címen a bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát meg kell emelni 11 377 E Ft-tal (ebből: készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 8958 E Ft, kiszámlázott áfa 2419 E Ft), valamint ezzel egyidejűleg megemelésre kerül a címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzata összesen 11 377 E Ft-tal (ebből: az egyéb szolgáltatások nettó összege 8958 E Ft, a visszaigényelhető működési célú áfa pedig 2419 E Ft).

A napirend 34. pontja: Parkolásüzemeltetésre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése a XIII. kerülettel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1293/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a XIII. kerület Önkormányzata közigazgatási területein lévő egységes parkolási rendszer bővítésére vonatkozó javaslattal, ennek érdekében jóváhagyja és megköti a parkolásüzemeltetési és beruházási feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1294/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összege
Medicopter Alapítvány A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére beszerezni kívánt
1 db Lifepak 15 defibrillátor monitor, 1 db Lucas II. mellkaskomprimáló eszköz, valamint gyermek sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök
beszerzésének költségei céljára támogatás
8000 E Ft
Magyar Jamboree
Alapítvány
A 2015. július 22.-augusztus 8. között Japánban
megrendezésre került 23. Cserkész Világtalálkozóra 5 fő budapesti
III. kerületi cserkész kiutazásának, valamint kint tartózkodásának
költségei céljára támogatás
1000 E Ft
A Magyar
Kézművességért
Alapítvány
A 2015. július 5.-augusztus 28. között a Duna Palotában megrendezésre került „Magyar kézművesség - 2015” és „Kézművesség a Játékvilágban” című kettős tematikájú kiállítás budapesti kiállítóinak díjazása
és a kiállítás albumának elkészítése költségei céljára támogatás
600 E Ft
Két Kéz Segítő Alapítvány Az Alapítvány által létrehozott Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda
új épületének felújítási költségei céljára támogatás
1000 E Ft
Gadányi Jenő Művészeti Műhely Alapítvány Gadányi Jenő festőművész munkásságát bemutató Gadányi album
megjelentetésének költségei céljára támogatás
300 E Ft
Reménytadó Alapítvány A Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinikája részére
6 db volumentrikus infúziós pumpa és állvány beszerzésének
költségei céljára támogatás
4800 E Ft
Mikes Kelemen
Közhasznú Alapítvány
A „25 év szabadon Közép-Európában” elnevezésű
társadalomtudományi konferencia szervezési és lebonyolítási, valamint
a konferencia anyagából készülő könyv megjelentetési költségei céljára támogatás
2000 E Ft

1295/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Visszavonja a Kisebbségekért Pro-Minoritate Alapítvány 500 E Ft támogatását, ezért hatályon kívül helyezi a 476/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alábbi szövegrészét:

„Szervezet neve: Kisebbségekért Pro-Minoritate Alapítvány;

Támogatás célja: A 2015. február 7-én a Petőfi Csarnokban megrendezésre került XIX. Csángó Bál szervezési költségei céljára támogatás;

Összege: 500 E Ft”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 36. pontja: Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1296/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz Jónyer István részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1297/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz Keserű Ilona részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1298/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz:

1. Derce Tamás,

2. Ókovács Szilveszter,

3. Schmidt Mária,

4. Süllei László

részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1299/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy nem adományoz „Budapestért” díjat Szabó György részére.

1300/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapestért” díjat adományoz dr. Hollósi Antal részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1301/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapestért” díjat adományoz:

1. Bálint Beáta,

2. dr. Feledy Balázs,

3. Filip Tamás,

4. dr. Futó Péter,

5. Galgóczy Árpád,

6. Gergely Gábor,

7. Gönczi Ambrus,

8. Horváth Zoltán,

9. Incze Ildikó,

10. Klampár Tibor,

11. Kobzos Kiss Tamás,

12. Menyhárt Sándor,

13. Orbán Kálmán,

14. Pósch Mária,

15. dr. Prehlik Lajos,

16. R. Törley Mária,

17. Rédei Éva,

18. Török Ferenc,

19. dr. Törös Edit,

20. Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány

részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1302/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

„Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjat adományoz:

1. Gedeon Andor,

2. Karácsonyi Magdolna,

3. Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde Kollektívája

részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1303/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz:

1. Készenléti Rendőrség

részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1304/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

„Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díjat adományoz:

1. Fábián Gyula,

2. Gorócz Lászlóné,

3. Szilágyi Sándor,

4. Tutkovits József,

5. dr. Varsányi Péter

részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

1305/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz:

1. Balogh Gábor,

2. Csisztu Zsuzsa,

3. Dobozy László Béla,

4. Kökény Beatrix,

5. Markovits László

részére.

Határidő: 2015. november 17.

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek megválasztására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1306/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés határozati javaslatairól pontonként kíván szavazni.

1307/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Puskás Tamást a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 700 000 Ft/hó munkabér megállapításával. Egyúttal, az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy a P&B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-06-117064) részesedéssel rendelkezzen és a Társaságban tisztségviselőként tevékenykedjen. Továbbá az Emtv. 41. § (2) bekezdése alapján hozzájárul, hogy Puskás Tamás az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-06-735702) részesedéssel rendelkezzen. Tudomásul veszi Puskás Tamás bejelentését, miszerint .................. (hozzátartozó) a P&B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társaság kültagja, valamint az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaságnak beltagja és vezető tisztségviselője.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.

Felelős: Tarlós István

1308/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Nemcsák Károlyt a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 800 000 Ft/hó munkabér megállapításával. Egyúttal az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Nemcsák Károly a SAÍS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaságban (cg.: 13-06-030557) részesedéssel rendelkezzen és a Társaságban vezető tisztségviselőként tevékenykedjen, valamint tudomásul veszi bejelentését, mely szerint .................. (hozzátartozó) a SAÍS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaságnak (cg. 13-06-030557) tagja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.

Felelős: Tarlós István

1309/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Máté Gábort a Katona József Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 900 000 Ft/hó munkabér megállapításával. Egyúttal az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Máté Gábor a MŰTOL-L Betéti Társaságban (cg.: 01-06-514930) részesedéssel rendelkezzen és a Társaságban vezető tisztségviselőként tevékenykedjen.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.

Felelős: Tarlós István

1310/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja és az Emtv. 39. § (9) bekezdése alapján megválasztja Kováts Adélt a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2016. február 1. napjától 2021. január 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 700 000 Ft/hó munkabér megállapításával. Egyúttal az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul ahhoz, hogy Kováts Adél a Ko&Ko Kulturális és Kereskedelmi Betéti Társaságban (cg.: 01-06-784849) részesedéssel rendelkezzen és a Társaságban vezető tisztségviselőként tevékenykedjen. Továbbá az Emtv. 41. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján hozzájárul, hogy Kováts Adél a KOVARTS Produkciós Iroda Betéti Társaságban (cg.: 01-06-784853) részesedéssel rendelkezzen, valamint tudomásul veszi bejelentését, mely szerint .................. (hozzátartozó) a Ko&Ko Kulturális és Kereskedelmi Betéti Társaságnak (cg.: 01-06-784849) kültagja, valamint a KOVARTS Produkciós Iroda Betéti Társaságnak (cg.: 01-06-784853) beltagja és vezető tisztségviselője.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2016. február 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat bírósági ülnökök soron kívüli választására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr., távollétében: Bárdonné dr. Benda Mónika

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1311/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti személyeket megválasztja bírósági ülnöknek a Fővárosi Törvényszékre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1312/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy a megválasztott bírósági ülnökök névjegyzékét, a jelöltek elfogadó nyilatkozatait és a megbízóleveleket küldje meg a Fővárosi Törvényszék elnöke részére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1313/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a MED-ART-II. Művészeti, Egészségügyi és Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését, Meczner János ügyvezető „Misi mókus vándorúton” c. mű felújító megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: G. K. M-né fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1317-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1314/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv helybenhagyja a főjegyző FPH079/1317-4/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1315/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: M-né B. G. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főpolgármestere FPH079/878-8/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1316/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv helybenhagyja a főpolgármester FPH079/878-8/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1317/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a BKV Zrt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok értékesítéséhez, valamint hasznosításához történő hozzájárulásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1318/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Hozzájárul ahhoz, hogy a BKV Zrt. - a 24004/0/A/5 hrsz.-ú, Bp. V. ker., Ferenciek tere 3. sz. alatti, valamint a 3499/2 hrsz.-ú, Bp. XI. ker., Halmi u. 26. sz. alatti ingatlanok kivételével - az alábbi ingatlanok értékesítésére írjon ki nyilvános pályázatot:

- Bp. V. ker., Veres Pálné u. 10., hrsz.: 24003/A/7 üzlet, társasházi albetét;

- Bp. VII. ker., Akácfa u. 25., hrsz.: 34387/0/A/1 műhely, társasházi albetét;

- Bp. XIII. ker., Madridi út, hrsz.: 26546 telek;

- Kerepes, Szabadság u., hrsz.: 2529/3 lakóház, udvar, gazdasági épület;

- Bp. III. ker., Keled út, hrsz.:19422/1, 19430 beépítetlen terület;

- Bp. VII. ker., Tivadar utca 2., hrsz.: 33718/A/2 és 33718/A/3 társasházi albetétek;

- Bp. XV. ker., Zsókavár u. 6., hrsz.: 91158/99/

A/73 iroda, társasházi albetét;

- Pomáz külterület hrsz.: 065/3 és 065/4 ingatlan.

A nyilvános pályázati eljárást az alábbi feltételekkel kell lefolytatni:

- az értékesítés legalább egy országosan megjelenő napilapban és a BKV honlapján, valamint szakmai internetes honlapon meghirdetett nyílt pályázati felhívás útján történjen;

- a felhívás megjelenése és a beadási határidő napja között kerüljön legalább 30 nap biztosításra;

- a pályázatban limitár, vagy irányár nem kerül megjelölésre;

- az ajánlati biztosíték az értékbecslésben meghatározott érték 5%-a (de minimum 100 000 Ft);

- egyedüli értékelési szempont a megajánlott vételár nagysága;

- a pályázat egészben vagy egyes ingatlanok vonatkozásában bármikor visszavonható, illetve érvényes ajánlat esetén is eredménytelennek minősíthető.

- A pályázat eredményéről szóló döntés meghozatalára és - eredményes eljárás esetén - az adásvételi szerződések aláírására felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját azzal, hogy abban az esetben lehet az eljárást eredményessé nyilvánítani, ha az adott ingatlan vonatkozásában legalább az érvényes (aktualizált) értékbecslésben meghatározott értéket elérő, vagy meghaladó érvényes árajánlat érkezett. Az ettől eltérő esetekben az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani.

1319/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosaként eljárva úgy dönt, hogy

- a BKV Zrt. Kelenföldi M4 Irodaház büféjének bérbeadására és üzemeltetésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és jóváhagyja a pályázati eljárás nyertesével, a Valami Reggeliző Kft.-vel a bérleti szerződés megkötését az alábbi főbb kondíciókkal:

- bérleti díj: 60 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: 5 év, határozott idő;

- felmondási idő: 90 nap.

- Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírása iránt - a BKK Zrt. igazgatóságának 455/2015. (IX. 9.) számú határozatában foglalt javaslatot megfontolva - intézkedjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1320/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosaként eljárva úgy dönt, hogy

- kerüljön értékesítésre a Törökbálint belterület 561 hrsz. alatt felvett, „kivett autóbusz-pályaudvar” megjelölésű, 73 m2 területű ingatlan pályázat mellőzésével Törökbálint Önkormányzata részére kisajátítást helyettesítő ingatlan adásvételi szerződéssel, az alábbi kondíciókkal:

- vételár: 3 260 000 Ft + áfa;

- vételár megfizetése egy összegben átutalással történik.

- Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját az adásvételi szerződés aláírására, valamint arra, hogy a Volánbusz Zrt.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról intézkedjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1321/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kisebbségi részvényesei közötti részvényátruházáshoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1322/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a) hozzájárul a Berlinwasser Holding GmbH-nak a Csatorna Holding Zrt. 50%-1 szavazati jogot biztosító részesedéssel bíró tulajdonában, a Berlinwasser International GmbH-ban fennálló részvényei 100%-ának, valamint a Berlinwasser Holding GmbH 1 db B 167557 sorszámú 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-ben fennálló részvénye Veolia Voda SA-ra történő átruházásához.

b) Hozzájárul a Berlinwasser Holding GmbH-nak az FCSM Zrt.-t érintően 1997-ben létrejött részvényesi megállapodásban, valamint a Berlinwasser Holding GmbH részvételével azonos felek között létrejött más szerződésekben foglalt jogai és kötelezettségei Veolia Voda SA-ra való átruházásához.

c) Hozzájárul ahhoz, hogy a Berlinwasser Holding GmbH és a Veolia Voda SA közötti átruházás tárgyát képező 1 db FCSM Zrt.-ben fennálló részvény a K&H Bank Zrt.-nél lévő letétből átmenetileg felszabadításra kerüljön a Veolia Voda SA részvényszerzésének átvezetése és üres forgatmánnyal való ellátása céljából és idejére.

A fentiekre vonatkozóan létrejövő megállapodásban foglalt fővárosi önkormányzati kötelezettségvállalásokat teljesíti, így különösen, aláírja az FCSM Zrt. részvényei kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel létrejött letéti szerződés módosítását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1323/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat, a Veolia Environnement SA, a Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux Société en Commandante par Actions, a Veolia Central & Eastern Europe SA, a Berlinwasser Holding GmbH, a Csatorna Holding Zrt., a Berliner Wasserbetriebe Anstalt des Öffentlichen Rechts, a Berlinwasser International GmbH, valamint az FCSM Zrt. közötti, az FCSM Zrt.-t és a Csatorna Holding Zrt.-t érintő részvényátruházásokhoz kapcsolódó megállapodást az előterjesztés 2. sz. mellékletében, valamint a K&H Bank Zrt.-vel létrejött letéti szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és a letétiszerződés-módosítás Fővárosi Önkormányzat részéről történő aláírására, valamint a letét átmeneti felszabadításával kapcsolatos Fővárosi Önkormányzat részéről szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1324/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és „igen” szavazatával támogassa a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kisebbségi részvényesei közötti részvényátruházáshoz kapcsolódó döntések meghozatalát. Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat az FCSM Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1325/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

1326/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a BKK Zrt. negyedéves tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1327/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a BKK Zrt. 2015. II. negyedéves működéséről szóló tájékoztatóban foglaltakat.

1328/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Figyelemmel a BKK Zrt. alapszabályába - a 786/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott módosítás kapcsán - bekerült új, 9.3.26. alpontban foglaltakra, hatályon kívül helyezi az 1835/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 46. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1329/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az I. és II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1330/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között, a XII. kerület „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1331/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kispesti Jézus Szíve Templom környezetrendezésére” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1332/2015.(IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1333/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1037/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru-projekt” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Városligeti építési szabályzat módosításához kapcsolódó környezeti értékelés tartalmának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1334/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítási dokumentációjának részeként, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kidolgozott stratégiai környezeti értékelés tematikáját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A környezeti értékelés tematikája a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1335/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a BKK Zrt. bérleti szerződésének megszüntetésére a bérelt eszközök egy részének megvásárlására és a visszaadásra kerülő eszközökhöz kapcsolódó egyéb döntésekre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1336/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKK Zrt. bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megszüntető megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1337/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletét képező BKK Zrt. bérleti szerződését megszüntető megállapodás 3-4. számú melléklete szerinti tárgyi eszközöket Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja annak érdekében, hogy a Főpolgármesteri Hivatal ezen tárgyi eszközök használatával a hivatali feladatokat hatékonyabban el tudja látni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1338/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel az adásvételi szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1339/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. útján készítse elő a Fővárosi Önkormányzat feladatellátásához nem szükséges eszközök értékesítését, és annak eredményét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között megkötött távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítására

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1340/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1341/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1342/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban foglalt ellenőrzések végrehajtására és az ellenőrzések eredményéről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Irányító Hatóság írásban történő tájékoztatására.

Határidő: első alkalommal 2015. október 31., majd 2016-2020-ig évente

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Kormány 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozata alapján módosított Budapest Integrált Területi Programjának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1343/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kormány 1472/2015. (VII. 15.) Korm. határozata alapján módosított, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest Integrált Területi Programját, az alábbi kifogás fenntartása mellett:

Az új bölcsődei férőhelyek létrehozásának teljesíthetősége összrégiós szinten nem reális a keretösszeg és felmerülő igények alacsony volta miatt. Fenntartjuk, hogy az újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyeknek a vállalható indikátorértéke 150 fő.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat az ECOSMART c. pályázat 2. fordulóba történő benyújtására a Horizont 2020 keretprogram „Klaszterek által nyújtott támogatás az új értékláncokhoz” című kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1344/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az ECOSMART c. pályázat Horizont 2020 INNOSUP-1-2015 jelű „Klaszterek által nyújtott támogatás az új értékláncokhoz” elnevezésű pályázati kiírás II. fordulójára történő benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1345/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető partner között kötendő támogatási szerződést terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére, a támogatási szerződés részét képező csatlakozási formanyomtatvány jóváhagyása céljából.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1346/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2015. október 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr. távollétében: Bárdonné dr. Benda Mónika

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1347/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1348-1349/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1348/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A 761/2004. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 4026/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 602/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1076/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1349/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2039/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2200/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 821/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- az 554/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja.

A napirend 54. pontja: Balázs Mór síremlékének felújítása

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1350/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat saját forrásból - a 2016. évi fővárosi költségvetés általános céltartaléka terhére - helyreállíttatja Balázs Mór közlekedésmérnök síremlékét. Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a rekonstrukció elvégzéséhez szükséges javaslatot, előterjesztést.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. szeptember 30-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére