A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2014. évi közhasznúsági jelentése * 

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. december 31.

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2014. év

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

KÖZALAPÍTVÁNY

1072 Budapest, Rákóczi u. 18.

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2014. december 31.

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1 A Befektetett eszközök 275 039 270 981
2 I Immateriális javak 338 177
3 II Tárgyi eszközök 271 701 267 804
4 ebből: - tárgyi eszközök értékhelyesbítése 245 076 239 228
5 III Befektetett pénzügyi eszközök 3 000 3 000
6 B Forgóeszközök 1 136 836 1 203 870
7 I Készletek 5 582 0
8 II Követelések 18 115
9 III Értékpapírok
10 IV Pénzeszközök 1 131 236 1 203 755
11 C Aktív időbeli elhatárolások 33 836 71 696
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 445 711 1 546 547
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
13 D Saját tőke 1 334 979 1 385 898
14 I Induló tőke 10 000 10 000
15 II Tőkeváltozás -33 715 -49 197
16 III Lekötött tartalék 1 107 461 1 125 386
17 IV Értékelési tartalék 245 076 239 228
18 V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -9 769 49 724
19 VI Tárgyévi eredmény váll tevékenységből 15 926 10 757
20 E Céltartalék 43 920 43 920
21 F Kötelezettségek 47 835 83 535
22 I Hosszú lejáratú kötelezettségek 27 506 27 506
23 II Rövid lejáratú kötelezettségek 20 329 56 029
24 G Passzív időbeli elhatárolások 18 977 33 194
25 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 445 711 1 546 547

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2014. december 31.

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1 A Összes közhasznú tevékenység bevétele 100 518 186 778
2 1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3 a) alapítótól 30 000 70 952
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) egyéb, ebből 1% ............... 4 7
7 2 Pályázati úton elnyert támogatás 10 500 68 083
8 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 59 980 47 735
9 4 Tagdíjból származó bevétel
10 5 Egyéb bevétel, Rendkívüli bevétel 34 1
11 B Vállalkozási tevékenység bevétele 15 926 15 864
12 C Összes bevétel 116 444 202 642
13 D Közhasznú tevékenység ráfordításai 110 287 137 054
14 1 Anyagjellegű ráfordítások 51 994 71 819
15 2 Személyi jellegű ráfordítások 44 848 57 672
16 3 Értékcsökkenési leírás 3 651 5 595
17 4 Egyéb ráfordítások 2 420
18 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 792 1 548
19 6 Rendkívüli ráfordítások
20 E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 5 107
21 1 Anyagjellegű ráfordítások 5 107
22 2 Személyi jellegű ráfordítások
23 3 Értékcsökkenési leírás
24 4 Egyéb ráfordítások
25 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6 Rendkívüli ráfordítások
27 F Összes ráfordítás (D+E) 110 287 142 161
28 G Adózás előtti eredmény (B-E) 15 926 10 757
29 H Adófizetési kötelezettség 0 0
30 I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 15 926 10 757
31 J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -9 769 49 724

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban
A Személyi jellegű ráfordítások 57 672
1 Bérköltség 40 401
ebből: - megbízási díjak 3 568
- tiszteletdíjak
2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 143
3 Bérjárulékok 11 128
B A szervezet által nyújtott támogatások 0
ebből: A korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) közhasznú szervezetként működik.

A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő programok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.

A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló - az Audit Network Hungary Kft. - auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft. auditálásra kijelölt könyvvizsgálója dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. Könyvvizsgáló más feladatra nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-osan az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos.

A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló 2 fő regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy: Németpál Jánosné megbízott gazdasági vezető. Regisztrációs száma: 157498.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

I. Számviteli beszámoló

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően - legutóbb 2013. január 1-jei hatállyal aktualizálta.

A Közalapítvány számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban „a budapesti KKV szektor foglalkoztatásélénkítő programjainak kidolgozására és végrehajtására hozta létre, feladata az uniós, kormányzati és önkormányzati szintű programok által megteremtett lehetőségek közvetítése a mikro-, kis- és közepes vállalkozások felé” (Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia). Alapító okirata szerint: „A közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervezés és -fejlesztés.”

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az észszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát, valódiságát. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő/csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át vagy 1 millió forintot.

- A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként kettős könyvvitelt vezet és a számviteli törvény (Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve, az üzleti év fordulónapjával, mint mérlegfordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló üzleti éve azonos a naptári évvel.

A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlat időpontja a december 31-kei fordulónapot követő február 28. napja. A beszámolót a zárlatot követően március 31-ig kell összeállítani.

Az egyszerűsített éves beszámoló

- egyszerűsített mérlegből,

- egyszerűsített eredménykimutatásból és

- kiegészítő mellékletből áll.

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:

- a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket, támogatásonként (központi, alapítói, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól kapott összegek),

- az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat,

- a visszatérítendő támogatásra vonatkozó, kötelezettségként kimutatott adatokat.

A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:

- a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat,

- a közhasznú cél szerinti juttatások alakulását,

- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

Az egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelő Bizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek időpontjáról a testületek döntenek.

A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, továbbá a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

A Közalapítvány a letétbe helyezési kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a beszámoló adataiba történő betekintést a székhelyén lehetővé teszi. A közzétételi kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget azzal, hogy az egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak, illetve az adatok lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé teszi, továbbá megküldi az alapítónak, hogy a Fővárosi Közlönyben megjelentesse.

- A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tér el.

- A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenységet szűk körben végez.

- A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2014. évi éves egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a kormányrendeletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A mérleg minden tétele könyv szerinti leltárral került dokumentálásra.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Befektetett eszközök 275 039 270 981 -4 058
Forgóeszközök 1 136 836 1 203 870 67 034
Aktív időbeli elhatárolás 33 836 71 696 37 860
Eszközök összesen 1 445 711 1 546 547 100 836
Saját tőke 1 334 979 1 385 898 50 919
Céltartalékok 43 920 43 920 0
Kötelezettségek 47 835 83 535 35 700
Passzív időbeli elhatárolás 18 977 33 194 14 217
Források összesen 1 445 711 1 546 547 100 836

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban részletezzük:

A. Befektetett eszközök 270 981 E Ft

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint alakult:

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték 6 266 2 385 5 982 2 669
Értékcsökkenés 5 928 2 404 5 840 2 492
Nettó érték 338 -19 142 177
Ingatlanok
Épületek
Bruttó érték 58 218 643 58 861
Értékcsökkenés 35 274 1 015 36 289
Nettó érték 22 944 -372 22 572
Ingatlanok értékhelyesbítése 245 076 5 848 239 228
Ingatlanok összesen 268 020 -372 5 848 261 800
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 23 455 5 225 2 536 26 144
Értékcsökkenés 20 500 2 176 2 536 20 140
Nettó érték 2 955 3 049 0 6 004
Beruházások 726 8 253 8 979 0
Tárgyi eszközök összesen
Bruttó értéke
Értékcsökkenése
Nettó értéke

327
475
55
774
271
701

14
121
3
191
10
930

17
363
2
536
14
827

324
233
56
429
267
804
Immat. jav.+tárgyi e. nettó 272 039 10 911 14 969 267 981
Befektetett pénzügyi eszk. 3 000 3 000
Befektetett eszközök 275 039 -4 058 270 981

Az év folyamán az Alapítói támogatásból 2385 E Ft értékben szoftver- és 5868 E Ft értékben tárgyieszköz-beszerzés történt. Az Enterprise 94 Kft.-től (az ingatlanüzemeltetési jog visszavonását követően) a Közalapítvány megvásárolta az üzemeltetés során beszerzett és az üzemeltetéshez használt tárgyi eszközöket (1956 E Ft értékben).

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.

Az immateriális javak bruttó értéke 2385 E Ft-tal növekedett az év folyamán beszerzett és aktivált szoftverekkel. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 2404 E Ft volt. Év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan szoftverek selejtezésével / állományból való kivezetésével 5982 E Ft került elszámolásra (értékcsökkenés-kivezetés 5584 E Ft, terven felüli értékcsökkenés 142 E Ft). A záró nettó érték 177 E Ft-ra változott.

Az ingatlanok, ezen belül az épületek bruttó értékét az aktivált beszerzés 643 E Ft-tal növelte. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 1015 E Ft volt. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 22 572 E Ft.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 261 800 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke 22 572 E Ft

- értékhelyesbítés 239 228 E Ft

- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték 261 800 E Ft

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 5848 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 2013. évihez képest. Az értékhelyesbítés 5848 E Ft-tal csökkentette az eszközök és azonos összeggel a saját tőke - ezen belül az értékelési tartalék - értékét.

Az irodai, igazgatási berendezések értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a főkönyvi könyvelésbe:

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Bruttó érték Nettó érték
Bútorok 9 704 0
Távközlési eszközök 5 509 2 095
Számítástechnikai eszközök 5 359 2 921
Technikai eszközök 1 084 789
Egyéb berendezések, felszerelési tárgyak 1 799 199
Összes érték 23 455 6 004

A számítástechnikai eszközeink elavultsága indokolta a 7 db notebook, a 7 db asztali számítógép és a szervergép (3368 E Ft értékben), valamint az új gépekhez tartozó szoftverek beszerzését. Ezen beszerzés keretében történt a Közalapítvány könyveléséhez szükséges szoftverbeszerzés is.

Technikai eszközök beszerzése 688 E Ft értékben történt.

Egyéb berendezésként salgópolc került beszerzésre 199 E Ft értékben.

A kis értékű beszerzések (970 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.

Az eszközök legnagyobb része nulla nettó értékben szerepel a nyilvántartásokban.

A befejezetlen beruházás soron nyilvántartott 726 E Ft kis értékű projekthez kapcsolódó tárgyi eszköz (12 db promóciós tábla) az év folyamán átminősítésre, átvezetésre került az anyagok közé.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 3897 E Ft-tal csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az Enterprise 94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3000 E Ft üzletrészt mutatja.

B. Forgóeszközök 1 203 870 E Ft

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 67 034 E Ft-tal nőtt.

A követelések 115 E Ft értéke, 96 E Ft szállítói, 1 E Ft NAV és 18 E Ft iparűzési adótúlfizetést mutat.

A mikrohitel lejárt és a finanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. A 2014. évben a követelésből a hátralékos ügyfelektől befolyt összeg nem került elszámolásra, így az értékvesztést változatlan összeggel mutatjuk ki. A követelés és az elszámolt értékvesztés azonos összegben (13 249 E Ft) szerepel a könyvekben.

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 203 755 E Ft, 72 519 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél.

A pénzkészlet összetétele:

- pénztár 371 E Ft
- valutapénztár 17 E Ft
- elszámolási betétszámla 44 220 E Ft
- devizabetét számla 9 790 E Ft
- kamatozó és óvadéki számlák 1 149 357 E Ft
összesen: 1 203 755 E Ft

A valutapénztár és a devizabetét értéke a fordulónapi MNB-árfolyamon került meghatározásra.

C. Aktív időbeli elhatárolások 71 696 E Ft

Az elhatárolás a 2014. évet illető kamatokkal (9119 E Ft), folyósítási jutalékkal (1726 E Ft) és a nemzetközi pályázati projektek bevételeivel (Innocrafts projekt 22 648 E Ft, i. e. Smart projekt 37 921 E Ft), valamint közüzemi költségek továbbszámlázásával (282 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 546 547 E Ft

D. Saját tőke 1 385 898 E Ft

A saját tőke összességében 50 919 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozás -49 197 E Ft összegét 6157 E Ft-tal növelte az előző év eredménye, és csökkentette a mikrohitel-alapok nettó kamatbevételével összefüggő lekötött tartalékba átvezetett 21 639 E Ft, melynek pénzügyi fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.

A lekötött tartalék összege 1 125 386 E Ft. A lekötött tartalék összegét a tárgyévben realizált 21 639 E Ft mikrohitel-alapokkal összefüggő kamatbevétel növelte, míg az Enterprise 94 Kft.-nek veszteség fedezetére pénzügyileg átutalt 3714 E Ft csökkentette.

Az értékelési tartalék a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének aktualizálása alapján 239 228 E Ft.

Az alaptevékenység 49 724 E Ft és a vállalkozási tevékenység 10 757 E Ft eredménye 60 481 E Ft-tal növelte a saját tőkét.

A tárgyévi közhasznú eredmény 49 724 E Ft összege egyrészt fedezetül szolgál a 49 197 E Ft tőkeváltozás negatívumának, amely a nyitás után rendezőtételként kerül átvezetésre.

E. Céltartalékok 43 920 E Ft

A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19.) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott, de a Közalapítvány által el nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésére - az óvatosság elvére tekintettel - változatlanul 43 920 E Ft céltartalék szerepel a mérlegben.

F. Kötelezettségek 83 535 E Ft

A kötelezettségek mérlegértéke 83 535 E Ft, az előző évihez képest 35 700 E Ft-tal magasabb.

A hosszú lejáratú kötelezettség értéke 27 506 E Ft, amely a kincstári forrásból kapott Mikrohitel Alap forrást és az alap után kapott kamatok összegét mutatja.

A rövid lejáratú kötelezettség 56 029 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- belföldi szállítók 2 279 E Ft
- 2014-ben esedékes adók 334 E Ft
- Alapítói rövid lejáratú kölcsön 53 416 E Ft
összesen: 56 029 E Ft

A szállítói folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2015-ben meg fog történni.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

A Közalapítványnak az alapító Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évben 53 416 E Ft működési célú visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek célja az utófinanszírozott nemzetközi pályázati projektjeinek 2014. évi előfinanszírozása volt.

G. Passzív időbeli elhatárolások 33 194 E Ft

Itt található:

- a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgyévet terhelő költségek elhatárolása 2852 E Ft összegben (audit 1734 E Ft, telefonköltség és a várható közüzemi díjak 1118 E Ft),

- a két nemzetközi pályázati projekttel összefüggő, 10%-os nemzeti hozzájárulás címén előre megkapott és a projektekből még le nem hívott összeg 1294 E Ft,

- az Alapítótól kapott támogatás 2014. évben fel nem használt része, azaz a Közalapítvány 2015. év első öt hónapjának költségeire fedezetet nyújtó 29 048 E Ft.

A mérleg forrás oldalának főösszege 1 546 547 E Ft

A 2014. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2014. évben 202 642 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 142 161 E Ft.

A közhasznú bevétel 186 778 E Ft

Közhasznú elszámolt költség és ráfordítás 137 054 E Ft

A közhasznú tevékenység eredménye 49 724 E Ft nyereség.

A Közalapítvány 2014. évi vállalkozási tevékenysége során

- Ingatlan-bérbeadásból származó árbevétele 15 864 E Ft, valamint

- Ráfordításként 5107 E Ft került elszámolásra.

A Közalapítványnak 2014. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 10 757 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján, az elért nyereséget társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át.

Társasági adó fizetési kötelezettség számítása:

- vállalkozási tevékenység bevétele: 15 864 E Ft

- vállalkozási tevékenység költsége: 5107 E Ft

- adózás előtti eredmény: 10 757 E Ft

- közhasznú tevékenység bevétele: 186 778 E Ft, ebből kapott adomány 7 E Ft

- összes bevétel: 202 642 E Ft

Kedvezményezett mérték: 186 778 E Ft×15% = 28 016 E Ft és (28 016 E Ft-15 864 E Ft) = 12 152 E Ft-tal maradt alul a vállalkozási tevékenység a megengedett kedvezményezetti értékhez viszonyítottan, túllépés nem történt, így társasági adó kötelezettség nem terheli

Társasági adó kötelezettség: 0 E Ft.

- adózott eredmény: 10 757 E Ft.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel - összehasonlítva a 2013. évivel - az alábbi jogcímeken keletkezett:

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013. év 2014. év
Alapítótól kapott támogatás 30 000 70 952
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a) 4 7
Pályázati támogatások 10 500 68 083
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
Hitelezési tevékenység jutalék bevétele 11 676 19 108
Pénzügyi műveletek bevétele 48 304 28 627
Egyéb és rendkívüli bevételek 34 1
Összes közhasznú bevétel 100 518 186 778

Az alapító Fővárosi Önkormányzata 2013. októberben nyújtott működési támogatását, amely eredetileg 2014. január 30-án járt volna le, módosította úgy, hogy 2014. évben további 100 000 E Ft összeggel megnövelte és a felhasználási időszakot 2015. május 31-ig meghosszabbította. A 100 000 E Ft-os támogatásból az év folyamán 70 952 E Ft került felhasználásra. A fel nem használt 29 048 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra.

Szja 1%-a címén 7 E Ft volt a bevétel.

A nemzetközi pályázati projektekből származó bevétel 2014. évben 68 083 E Ft volt (Innocrafts projekt bevétel 25 456 E Ft és i. e. Smart projekt bevétel 42 627 E Ft).

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 28 627 E Ft,

- melyből a mikrohitelalap kamatbevétele 28 012 E Ft és a

- működési kamatbevétel 331 E Ft volt,

- míg a valutapénztár és a devizabetét fordulónapi devizaátértékelésből 284 E Ft árfolyamnyereség realizálódott.

Egyéb bevételként kerekítésből adódó 1 E Ft került elszámolásra.

A 2014. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 86 260 E Ft-tal növekedett.

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 137 054 E Ft.

A közhasznú tevékenység 2014. évi eredménye 49 724 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

II. A 2014. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

Az alapító Fővárosi Önkormányzata 2013. októberben nyújtott működési támogatását, amely eredetileg 2014. január 30-án járt volna le, módosította úgy, hogy 2014. évben további 100 000 E Ft összeggel megnövelte és a felhasználási időszakot 2015. május 31-ig meghosszabbította. A 100 000 E Ft-os támogatásból az év folyamán 70 952 E Ft került felhasználásra.

A fel nem használt 29 048 E Ft passzív időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra, ezen összeg 2015. május 31-ig kerül felhasználásra.

A támogatási összeggel a Közalapítvány a Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztály számára címezve benyújtandó szakmai és pénzügyi beszámolóval köteles elszámolni 2015. június 30-ig.

Szja 1% címén 7 E Ft bevétel érkezett.

A két nemzetközi pályázati projekt megvalósításával kapcsolatosan a tárgyévben 10 562 E Ft támogatás érkezett (Innocrafts projekt: 8794,62 EUR, azaz 2737 E Ft és az i. e. SMART projekt: 25 654,03 EUR, azaz 7825 E Ft).

A Közalapítvány szakmai tevékenysége a közhasznúsági mellékletben kerül bemutatásra.

III. Egyéb kiegészítések

A Közalapítvány 11 fős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait (alkalmazott 10 fő, megbízásos jogviszonyos 1 fő). Az összes elszámolt bérköltség 40 401 E Ft, a személyi kifizetés 6143 E Ft, a bérjárulék 11 128 E Ft.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai juttatásban nem részesültek.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú eredménykimutatása
2014. 12. 31.

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

Nyilvántartási szám: 4252

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 100 518 186 778
02. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 0 0
03. a. alapítótól 30 000 70 952
04. b. központi költségvetéstől 0 0
05. c. helyi önkormányzattól 0 0
06. d. egyéb 4 7
07. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 10 500 68 083
08. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 59 980 47 735
09. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
10. 5. Egyéb bevétel 34 1
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 15 926 15 864
12. C. Összes tevékenység bevétele (A+B) 116 444 202 642
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 110 287 137 054
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 51 994 71 819
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 44 848 57 672
16. 3. Értékcsökkenési leírás 3 651 5 595
17. 4. Egyéb ráfordítások 2 420
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 792 1 548
19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. 7. Aktivált saját termelésű készlet
21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5 107
22. 1. Anyagjellegű ráfordítások 5 107
23. 2. Személyi jellegű ráfordítások
24. 3. Értékcsökkenési leírás
25. 4. Egyéb ráfordítások
26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
27. 6. Rendkívüli ráfordítások
28. F. Összes ráfordítás (D+E) 110 287 142 161
29. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 15 926 10 757
30. H. Adófizetési kötelezettség 0 0
31. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 15 926 10 757
32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -9 769 49 724
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások (34.+37.+38. sor) 44 848 57 672
34 1. Bérköltség 34 548 40 401
35 Ebből: - megbízási díjak 0 3 568
36 Ebből: - tiszteletdíjak 0 0
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 866 6 143
38 3. Bérjárulékok 9 434 11 128
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

1. A szervezet azonosító adatai
név: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.
bejegyző határozat száma: 61398/2
nyilvántartási szám: 4252
képviselő neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban „a budapesti KKV szektor foglalkoztatásélénkítő programjainak kidolgozására és végrehajtására hozta létre, feladata az uniós, kormányzati és önkormányzati szintű programok által megteremtett lehetőségek közvetítése a mikro-, kis- és közepes vállalkozások felé” (Budapest 2020 Integrált Településfejlesztési Stratégia).
Alapító okirata szerint: „A közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervezés és -fejlesztés.”
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elsősorban a közvetlen vállalkozásfejlesztés eszközeivel segíti a fővárosi vállalkozásokat, szolgáltatásaival közvetlenül a végfelhasználókat, azaz a mikro-, kis- és középvállalkozásokat célozza meg. Azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezetek egyike, amely egyszemélyben nyújt üzletfejlesztési szolgáltatásokat és mikrofinanszírozási lehetőséget a vállalkozások számára.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése
A BVK által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni.

Tevékenységének pillérei az innovatív vállalkozásfejlesztés, a mikrofinanszírozás, valamint részvétel a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenységében.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
2012. január 1. napjától hatályos, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szep-tember 21-én kelt - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezetként működött.

A közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) 32. §-át az Országgyűlés úgy módosította, hogy a közhasznú szervezetté minősíthető szervezetek közül a Közalapítványt kizárta. Ezen okból a közhasznúság nyilvántartásba vétele ügyében eljáró Fővárosi Törvényszék a Közalapítvány közhasznú szervezetté minősítése iránti kérelmét a 2014. november 1-jén jogerőre emelkedett végzésével elutasította.

Ezt követően az irányadó jogszabályok módosultak. Az államháztartásról szóló törvény 2014. november 26-tól hatályos 9. §-a szerint azokat a közalapítványokat, amelyek 2014. május 31. napján közhasznú jogállással rendelkeztek, továbbra is közhasznú szervezetnek kell tekinteni, amennyiben az Ectv. szerinti közhasznú nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 2015. május 15. napjáig benyújtotta, és a kérelem alapján a bíróság utóbb a közhasznú jogállást megállapítja és azt a nyilvántartásba bejegyzi. A vonatkozó kérelmet a Közalapítvány 2015. május 15. napjáig a Törvényszékre benyújtotta, folyamatban van a közhasznú jogállás ismételt megállapítása. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány folyamatosan, az eljárás ideje alatt is, a közhasznú szervezetekre vonatkozó követelményeknek megfelelően működik.
A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. Definiálja a gazdaságszervezési és -fejlesztési tevékenységet, melyet közfeladatként a BVK ellát.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés f) pontja A törvény rendelkezése nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön-nyújtási tevékenységére, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységére.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ebből következik, hogy a jogszabály ezen rendelkezése határozza meg azon területeket, amelyek keretében a közalapítványunk céljait megvalósítja, a kis- és középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény VI. fejezete E törvény rendelkezik az állami kezesség- és garanciavállalás, viszontgarancia-vállalás és kezesi helytállásról, ezen jogszabályi rendelkezés alapján biztosít kezességet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a BVK által nyújtott Budapest Kisvállalkozói Hitelhez.
EK szerződés 87. és 88. cikkely A csekély összegű, de minimis támogatások alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely ilyen támogatásban nem részesíthető.
3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja:
A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a mikro, kis- és középvállalkozások, ezen belül elsődlegesen a budapesti KKV-k.

A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját az induló és a már működő, de kereskedelmi banki módszerekkel méretük miatt még nem finanszírozható mikro- és kisvállalkozások jelentik.

Azon projektjeink, ahol Magyarországot képviseljük, más hazai KKV-k számára is nyitottak.
3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
A BVK által szervezett, saját szakmai rendezvényeinken több mint 1500 fő vett részt. Meghívottként pedig különböző szakmai konferenciákon és rendezvényeken tartottak a BVK képviselői, munkatársai előadásokat és workshopokat.

Személyes tanácsadást a BVK székhelyén közel 250 esetben nyújtottak a Közalapítvány munkatársai, míg kihelyezett tanácsadással több ezer fős konferenciákon (pl. Innotrends, SUSCO Expo) is részt vettünk.

A közhasznú tevékenységből részesülők számát nagymértékben sikerült bővítenünk a szervezet on-line kommunikációs csatornáinak (honlap, e-hírlevél, közösségi médiaeszközök) megújításával és további erősítésével.
3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A 2014-es évben folytattuk és egyben erősítettük az előző évben megkezdett szervezet- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységünket annak érdekében, hogy a BVK még hatékonyabban és nagyobb mértékben járuljon hozzá a fővárosi gazdaság fejlesztéséhez, a
mikro-, kis- és középvállalkozások növekedéséhez.

Nemzetközi pályázati projektjeinket - melyek az intézményfejlesztési tevékenység nemzetközi szakmai hátterét és részben pénzügyi forrásait is biztosították - sikeresen lezártuk az év végén.

A SMART vállalkozói kompetencia központjainkban a korábbi éveket messze meghaladó számban valósítottunk meg vállalkozóknak szóló rendezvényeket. A nemzetközi partnerekkel a pályázatban közösen kidolgozott módszertant felhasználva sikeresen újítottuk meg és modernizáltuk a BVK korábbi, 20 évig azonos módon folytatott vállalkozásfejlesztési tevékenységét.
Az INNOCRAFTS projekt keretében - a 15 partner közül egyedüliként - külön nemzeti kiadványban és konferencián mutattuk be a hazai kézműipari jó gyakorlatainkat, elérve ezzel, hogy a magyar arts and crafts vállalkozások európai szinten is fókuszba kerüljenek. A projektben kidolgozott szakpolitikai ajánlásokat már a projekt lezárása előtt eljuttattuk a fejlesztéspolitikai döntéshozóknak, valamint a BVK vállalkozásfejlesztési gyakorlatába is sikerrel beépítettük.

Mikrohitelezési tevékenységünk eredménye is jelentősen növekedett az előző évihez képest. A mikrohitelben részesülő vállalkozások száma mintegy 50%-kal növekedett az évben, a folyósított mikrohitelek összege pedig a 2013. évi kihelyezett összeg 179%-ára nőtt.
3.6 A közhasznú tevékenység bemutatása:
A BVK tevékenységének két alappillérét az innovatív vállalkozásfejlesztés és a vállalkozások számára nyújtott mikrofinanszírozás jelenti.
Mikrofinanszírozás
A BVK indulása óta folyamatosan kulcsszerepet játszik a hazai nonprofit finanszírozási programokban. 2014-ben a legkeresettebb termék az Országos Mikrohitel Programban elérhető mikrohitel volt. A BVK tevékenysége során a felelősségteljes hitelezést kívánja megvalósítani, azaz felelősséggel jár el a forrásgazda és a meghitelezett vállalkozás felé egyaránt, ezért a mikrovállalkozásoknak történő hitelnyújtás mellett tanácsadói feladatokat is elláttunk.

A BVK 2014. évi finanszírozási feladata két fő irányban valósult meg:
- A meglévő hitelállomány kezelése oly módon, hogy lehetőség szerint a hitelezési kockázatok minimálisak legyenek, illetve a hitelezett vállalkozások jövedelemtermelő képessége növekedjen. Ennek érdekében fokozott monitoring munka vált szükségessé, a vállalkozások látogatása tanácsadással, információnyújtással együtt valósult meg.
- Növelni az Országos Mikrohitel Programban a kihelyezett állomány nagyságát oly módon, hogy a portfólió minősége megmaradhasson.

A BVK hitelprogramjaiban részt vevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, ezáltal munkahelyeket képesek megtartani, és új munkahelyeket teremtenek, adófizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják, javul a fizetési morál, mivel a hitelprogramokban csak azon vállalkozások vehetnek részt, amelyeknek nincs lejárt adótartozásuk.

Tevékenységünkkel hozzájárulunk ahhoz, hogy a gazdaság egy nagy létszámú szereplői köre - a mikrovállalkozások - megerősödjenek, növekedési pályára álljanak, és még nagyobb eredménnyel tudjanak megfelelni a piaci kihívásoknak.
Innovatív vállalkozásfejlesztés
A BVK folyamatosan részt vesz a Főváros és a kerületek gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenységében. A 2014-es évben erősítettük ez irányú tevékenységünket, hozzájárulva ezzel a fővárosi gazdaságfejlesztési stratégia előkészítéséhez, kidolgozásához.

A BVK részt vett a Főváros gazdaságfejlesztési és vállalkozásfejlesztési tevékenységében, fővárosi programok tervezésében és végrehajtásában (pl. Rögtön jövök! program, stb.). Ezek a fejlesztési tevékenységek 2015-ben teljesednek ki.

Megkezdtük a szorosabb kapcsolatok kiépítését a kerületi önkormányzatokkal, partneri együttműködéseket alakítva ki velük, a kerületi és a fővárosi gazdaságfejlesztési célok és beavatkozások nagyobb összhangjának megteremtése érdekében.

Tovább bővítettük hazai ágazati kapcsolati és szakértői hálózatunkat, együttműködéseket építettünk ki országos és fővárosi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel, mint például a BKIK, Design Terminál, NIH, HIPA, NGM, Magyar Nemzeti Kereskedőház stb.

Folyamatosan fejlesztjük partneri kapcsolataink körét Európa és a világ vállalkozásfejlesztési és a vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt szervezeteivel, intézményeivel, hálózataival. 25 élő, európai partnerkapcsolatunknak köszönhetően intenzíven részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat nemzetközi gazdasági kapcsolatainak mélyítésében. A Fővárosi Önkormányzathoz érkező nemzetközi delegációknak színvonalas szakmai programokat szerveztünk, hazai partnereink együttműködésével.

A jövőben tovább kívánjuk folytatni ezt a tevékenységet, fejlesztve ezzel mind a kerületi, mind a hazai szakmai, mind a nemzetközi szakmai partnerekkel az együttműködésünket.
Nemzetközi pályázati projektek
A 2014-es évben a vállalkozóknak nyújtott innovatív vállalkozásfejlesztési szolgáltatásaink nagyrészt a két nemzetközi pályázati projektünk alapjain és forrásaiból valósultak meg:
i.e. SMART Projekt
Az i.e. SMART projektet 6 közép-európai ország nemzetközi partnerségében valósítottuk meg. A részt vevő partnerek célja volt, hogy minél több fiatal számára hozzuk közelebb a vállalkozások világát, tegyük valós alternatívává az önfoglalkoztatást. A projekt keretében a partnerek olyan regionális kompetenciaközpontokat (SMART Pontokat) hoztak létre mind a 6 országban, amelyek közösen kifejlesztett módszertant használva a „hagyományos” vállalkozói ismeretek közvetítésén túl meghonosítják az úgynevezett „transzformatív” üzleti megközelítést is.
INNOCRAFTS projekt
Az INNOCRAFTS projekt célkitűzése az arts and crafts szektor gazdasági modernizációját és versenyképességének növelését segítő gazdaságpolitikai eszközök fejlesztése volt. A 11 országból származó 15 partner a projekt keretében szakpolitikai döntéshozóknak szóló javaslatcsomagot állított össze nemzetközi tapasztalatcsere és beazonosított helyes gyakorlatok feldolgozása révén, és nemzetközi jó gyakorlatokat mutatott be.
Rendezvények
BVK SMART Pont hálózat
A 2014-es évben 55 rendezvényt tartottunk, több mint 1500 résztvevővel, rendezvények és tanácsadások révén nyújtottunk segítséget a fiataloknak vállalkozói ismereteik, valamint személyes kompetenciáik és vállalkozói készségeik fejlesztésében.
SMART Pontjaink:
- Budapest SMART Pont
- Dunakanyar SMART Pont
- Mobil SMART Pont
Start-up versenyek
2014-ben egy nemzetközi és egy hazai start-up versenyt szerveztünk. A projektpartnerségben a BVK feladata volt megvalósítani a nemzetközi i.e. SMART Campust és versenyt, melynek keretében 2014 májusában a projektpartnerség 6 országából a regionális képzéseken kiválasztott legjobb 35 fiatal vállalkozó képviselhette üzleti ötletét és hazáját Pozsonyban, a verseny nemzetközi döntőjében.

A nemzetközi verseny tapasztalataira alapozva, 2014. szeptember és november között megtartottuk az első hazai SMART versenyt, ahol a pályázat útján bekerült 10 fiatal komplex képzésben és fejlesztésben részesült, a 3 legjobb üzleti ötlet tulajdonosát pedig díjaztuk.
Konferenciák
2014-ben három nemzetközi konferenciát szerveztünk pályázati projektjeink keretében. Az i.e. SMART Budapest konferencián az i.e. SMART projekt módszertanát és a BVK projekttevékenységét mutattuk be 2014. április 15-én.

A Budapest Design Hét és az Európai KKV Hét kiemelt eseményeként Magyar Innocrafts Nap néven szerveztünk nemzetközi szakmai műhelyt a kreatív iparágon belüli „arts and crafts” vállalkozások világáról 2014. október 7-én.

A Global Entrepreneurship Week (GEW) részeként Be Smart - az új generáció vállalkozásai címmel tartottunk konferenciát és ünnepeltük meg a Budapest SMART Pont első születésnapját 2014. november 20-án. A BVK egyike annak a két magyar szervezetnek, amely engedélyt kapott a szervezőktől 2014-ben, hogy a GEW részeként tartson hazai programot.
Kiadványok
A 2014-es évben két kiadványt és egy online tudástárat hoztunk létre, hozzájárulva ezzel a vállalkozók és vállalkozni akarók ismereteinek bővítéséhez szakmai elemzések, szakcikkek és jó példák bemutatása révén. Kiadványaink kétnyelvűek (magyar-angol), segítve ezzel a magyar tudás és a magyar kreativitás külföldi el- és megismertetését.

A kreatív ipartól a kézműves iparig - Az Innocrafts projekt tanulságai / Creative industry, arts and crafts - Lessons learnt from Innocrafts project: A kétnyelvű kiadványban szakmai elemzések segítségével vizsgáltuk az arts and crafts vállalkozások gazdaságban és foglalkoztatásban betöltött szerepét, és nemzetközi téren is példaértékű és követhető hazai jó gyakorlatokból, üzleti modellekből készítettünk válogatást. A BVK kuratóriumi elnökének elemzése mellett a kiadványhoz többek közt a sorbonne-i egyetem professzora, Xavier Greffe is hozzájárult tanulmányával. A kiadvány az INNOCRAFTS projekt keretében készült el.
Üzleti ötlettől a vállalkozásig - Ízelítő az i.e. SMART projekt módszertanából / From business idea to enterprise - Insights into the methodology of the i.e. SMART project: A saját vállalkozás indításán gondolkodóknak, vagy már éppen a tervezés kézzel foghatóbb időszakában tartó kezdő vállalkozóknak állítottunk össze kétnyelvű kézikönyvet külső szakértőinkkel együttműködve. A kiadvány az i.e. SMART projekt keretében készült el.

www.iesmart.hu - online vállalkozói tudástár: A www.iesmart.hu webcímen web és web 2.0 alapú multimédiás tudásbázis és kommunikációs platformot hoztunk létre magyar és angol nyelven, vállalkozó- és vállalkozásfejlesztő módszertanokkal, képzési anyagokkal és szakmai útmutatókkal.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
adatok: ezer Ft
Megnevezés 2013. év 2014. év
Befektetett eszközök 275 039 270 981
Forgóeszközök 1 136 836 1 203 870
Aktív időbeli elhatárolások 33 836 71 696
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 445 711 1 546 547
Saját tőke 1 334 979 1 385 898
Ebből: Jegyzett tőke 10 000 10 000
Tőkeváltozás -33 715 -49 197
Lekötött tartalék 1 107 461 1 125 386
Értékelési tartalék 245 076 239 228
Mérleg szerinti eredmény 6 157 60 481
Céltartalékok 43 920 43 920
Kötelezettségek 47 835 83 535
Passzív időbeli elhatárolások 18 977 33 194
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 445 711 1 546 547
Megnevezés 2013. év 2014. év
Bevételek és aktivált saját teljesítmények 116 444 202 642
Költségek és ráfordítások 110 287 142 161
Adózás előtti eredmény 15 926 10 757
Társasági adó 0 0
Mérleg szerinti eredmény 6 157 60 481
ebből: Közhasznú eredmény -9 769 49 724
Vállalkozási eredmény 15 926 10 757
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
adatok: ezer Ft
Cél szerinti juttatás megnevezése 2013. év 2014. év
Alapítói közhasznú célú működési támogatás 30 000 70 952
Pályázati támogatás 10 500 68 083
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
adatok: ezer Ft
2013. év 2014. év
Felügyelő Bizottság 0 0
Kuratórium 0 0
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
adatok: ezer Ft
Alapadatok 2013. év 2014. év
B. Éves összes bevétel 116 444 202 642
ebből:
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 59 980 47 735
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 15 926 15 864
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 4 7
D. közszolgáltatási bevétel 0 0
E. normatív támogatás 0 0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 116 440 202 635
H. Összes ráfordítás (kiadás) 110 287 142 161
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 44 848 57 672
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 110 287 137 054
K. Adózott eredmény 6 157 60 481
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0
8. Erőforrás-ellátottság mutatói
2013. év 2014. év
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1 000 000 Ft] Igen Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>0] Igen Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] Igen Igen
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] Nem Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] Igen Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] Nem Nem

Budapest, 2015. május 21.

Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária s. k.
a Kuratórium elnöke

Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma részére

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (1072 Budapest, Rákóczi út 18., statisztikai száma:18052851-9133-561-01) mellékelt 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege: 1 546 547 E Ft, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény 49 724 E Ft (nyereség), a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény 10 757 E Ft -, valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített eves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is. A könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg. amelyek az adott körülmények között megfelelőek. de nem azért, hogy a gazdálkodó belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány mellékelt 2014. évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát. A vezetés felelős a közhasznúsági melléklet elkészítéséért a hatályos a 350/2011. Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet, valamint az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának a megítélése. Munkánk nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi közhasznúsági melléklete a 2014. évi egyszerűsített eves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2015. május 21.

AUDIT NETWORK HUNGARY KFT.

1036 Budapest, Galagonya u. 6.

Kamarai Eng.sz.: 002158

....................................................................... .......................................................................
Wessely Vilmos
az Audit Network Hungary Kft. ügyvezetője
kamarai nyilvántartási szám: 002158
Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamara nyilvántartási száma: 003567

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának
4/2015. (V. 29.) határozata

melyet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma a
2015. május 29. napján, 13:00 órakor
a székhelyén (1072 Budapest Rákóczi út 18. alatti), megtartott ülésén fogadott el

A kuratóriumi ülés egyhangúlag, 9 igen szavazattal (Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Verseghi-Nagy Balázs, Koji László, dr. Nébald Rudolf, Borka Balázs, dr. Végvári Tamás, Szabóné Pákozdi Éva, dr. Kiss Zoltán, dr. Kőrösi Koppány), 0 szavazat ellenében és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (V. 29.) sz. határozat

A BVK Kuratóriuma elfogadja a BVK előterjesztéshez mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet.

A Közalapítvány 2014. évi eredménye 60 481 E Ft (vállalkozási tevékenységének 2014. évi eredménye: 10 757 E Ft, a közhasznú tevékenységből származó 2014. évi eredménye 49 724 E Ft), amely tőkeváltozásba kerüljön átvezetésre.

Budapest, 2015. május 29.

P. H.

...............................................................
Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
a Kuratórium elnöke


  Vissza az oldal tetejére