A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

PRO CULTURA URBIS Közalapítvány

2014. évi beszámolója * 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 4
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Szentmártoni János
Születési név: Szentmártoni János
Anyja neve: Szakasics Klára
Születési ország neve: Magyar
Születési település neve: Budapest
Születési ideje: 1 9 4 8 - 1 1 - 2 6
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 1 . P K . 6 6 1 0 7 / 1 9 9 1 / 2 7
Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 1 8 2 3
Szervezet adószáma: 1 9 6 6 7 7 3 3 - 1 - 4 1
Képviselő neve: Szentmártoni János, Csomós Miklós
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 5 - 0 4 - 1 5
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.03.24. 09.24.45
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 6 198 693
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 6 198 693
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 198 693
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 5 911 607
I. Induló tőke/jegyzett tőke 10 10
II. Tőkeváltozás/eredmény 2 827 5 901
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 074 -5 304
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 250 56
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 250 56
G. Passzív időbeli elhatárolások 37 30
FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 198 693
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.03.24. 09.24.45
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 5 001 5 001
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások
- adományok 5 000 5 000
4. Pénzügyi műveletek bevételei 3 5 3 5
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel
(1+2+3+4+5)
5 004 5 5 004 5
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások 437 5 143 437 5 143
7. Személyi jellegű ráfordítások 292 166 292 166
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások 1 201 1 201
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
1 930 5 309 1 930 5 309
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 1 492 4 191 1 492 4 191
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
3 074 -5 304 3 074 -5 304
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény
(C-12)
3 074 -5 304 3 074 -5 304
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
3 074 -5 304 3 074 -5 304
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.03.24. 09.24.46
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Pro Cultura Urbis Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 1 . P K . 6 6 1 0 7 / 1 9 9 1 / 2 7
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 1 8 2 3
1.4 Szervezet adószáma: 1 9 6 6 7 7 3 3 - 1 - 4 1
1.6 Képviselő neve: Szentmártoni János, Csomós Miklós
2. Tárgyévben végzett alap célszerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Közalapítvány célja a kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése.
„A
Pro Cultura Urbis” díj évenkénti, ünnepélyes eseménysorhoz és tárgyi szimbólumokhoz kapcsolódó odaítélése, egyedi támogatás, ösztöndíj adományozása által.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: a kulturális értékek védelme és új értékek lét.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv.
23. § (14) 16 és 17. pont
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a budapesti kulturális élet szereplői
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Elszámolási betétszámla 4 191 kulturális rendezvény támogatása
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) 4 191
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 4 191
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Ösztöndíj és járulékai 1 492
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Kulturális élet támogatása 4 191
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 1 492 4 191
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 1 492 4 191
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
0 0
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 5 004 5
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 5 004 5
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 930 5 309
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 292 166
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 492 4 191
K. Adózott eredmény 3 074 -5 304
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000,- Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.03.24. 09.24.47
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Csatolta mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: X
Eredetivel rendelkezik: X
PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
PK-142-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.03.24 09.24.47

VALTINYI DÁNIELNÉ KAMARAI KÖNYVVIZSGÁLÓ

1115 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 88.

TEL.: 06-20-951-6914

E-MAIL: valtinyimara@gmail.com

PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY

Független könyvvizsgálói jelentés
A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Tisztelt Kuratórium!

Elvégeztem a Pro Cultura Urbis Közalapítvány mellékelt 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített közhasznú egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező főösszege 693 E Ft, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó közhasznú egyszerűsített eredménykimutatásból, - melyben a közhasznú eredmény 5304 E Ft /veszteség/ - áll.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése a Közalapítvány vezetőjének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai leltárral történő alátámasztása, és az analitikus nyilvántartások értékadataival való egyezőségének vizsgálata.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad. A Közhasznúsági jelentésben foglaltak a beszámoló adataival összhangban vannak.

Budapest, 2015. április 15.

Valtinyi Dánielné
kamarai könyvvizsgáló
kamarai azonosító: 004189


  Vissza az oldal tetejére