A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2016. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § w) pontja szerint külön kezelt intézmény az egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény.

A Tszt. 57/D. § (1) bekezdése alapján a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb hatósági árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) -, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

A Tszt. 57/E. § (2) bekezdése szerint a hatósági ártól lefelé megkülönböztetésmentesen, előre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.

A Tszt. 6. § (2) bekezdés b) pontja és 57/D. § (1) bekezdése együttes értelmezése alapján a Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatás vonatkozásában a külön kezelt intézményekre megállapított hatósági ártól lefelé történő - a Tszt. 57/E. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő - eltérés feltételrendszerét mint miniszteri rendeletben nem szabályozott díjalkalmazási feltételt Budapest Főváros Önkormányzatának rendeletben szükséges rögzítenie.

A külön kezelt intézményekre megállapított hatósági ártól lefelé történő eltérés lehetőségét és feltételrendszerét jelenleg miniszteri rendelet nem szabályozza, így lehetőség van arra, hogy azt a Fővárosi Közgyűlés rendeletében szabályozza.

Tekintettel arra, hogy a külön kezelt intézményi státusszal rendelkező felhasználók költségvetési forrásból gazdálkodó, közfeladatot ellátó, jelenleg távhővel még el nem látott intézmények csatlakozásának elősegítésére indokolt a legmagasabb hatósági árnál alacsonyabb áron történő szolgáltatásnyújtás lehetőségének biztosítása, ennek megfelelően a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatási díjtól lefelé történő eltérés pontos mértékét, a kedvezmény biztosításának feltételeit, továbbá eljárási rendjét jelen rendeletmódosítás szabályozza.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Ezen szakasz és a rendeletmódosítás melléklete megvalósítja a Tszt. 57/E. § (2) bekezdésében meghatározott azon követelményt, hogy a hatósági ártól lefelé megkülönböztetésmentesen, előre nyilvánosságra hozott módon lehet eltérni.

2. §-hoz

Figyelemmel arra, hogy az R. kiegészül a rendelet 2. mellékletével, szükségessé vált a mellékletek megjelölésének pontosítása.

3. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a rendeletmódosítás eredményeképpen a R. új melléklettel bővül, indokolttá vált a meglévő melléklet sorszámmal történő ellátása.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére