A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

41/2016. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről, a lakbérek mértékéről, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok, a felmerült szabályozási igények, a jogszabályi környezet változása, valamint a rendelet szerkezetének megváltoztatása iránti igény új rendelet megalkotását tette indokolttá.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek az új rendelkezések, valamint e jogszabály keretében a korábbi rendelet számos szakaszának átdolgozása, kiegészítése, új jogintézmények bevezetése is megvalósult.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A változtatást a szabályozás egyszerűsítésének igénye indokolja.

2. §-hoz

Az értelmező rendelkezéseket a jogszabály általános rendelkezései között kell meghatározni.

3. §-hoz

E § legfontosabb rendelkezése a hatáskörök általános gyakorlóját rögzíti. A bérlő tűrési kötelezettségének jogszabályban történő rögzítését az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai tették szükségessé.

4. §-hoz

Az óvadékra vonatkozó rendelkezések módosításának, egyszerűsítésének indoka Önkormányzat pénzügyi érdekeinek védelme, valamint a szabályozás áttekinthetőségének megvalósítása.

5. §-hoz

Az 5. § a bérbeadás jogcímeit határozza meg, jogszabályon belüli elhelyezését a szabályozás áttekinthetősége érdekében határoztuk meg az új Rendeletben.

6. §-hoz

A szolgálati jellegű bérbeadás szabályait olyan módon igazítjuk a bérlői igényekhez, hogy azok megfeleljenek az Önkormányzat érdekeinek is.

7-8. §-okhoz

Javaslatainkat a döntéshozatali folyamat gyorsításának és egyszerűsítésének igénye indokolja.

9. §-hoz

A legutóbbi piaci pályázat alkalmával nem hasznosíthattuk azon pályázati kiírásban szereplő lakásainkat, melyekre nem érkezett érvényes pályázat. Az új szabályozással lehetővé válik azon lakások bérbeadása a nem nyertes, de érvényesen pályázók részére, mely lakásokra vonatkozóan a pályázati eljárás során nem érkezett érvényes pályázat.

10. §-hoz

Az új szabályok szerint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével meghirdetett pályázat a jövőben piaci jellegű pályázat lesz költségelvű lakbér megállapításával. A bérleti szerződés időtartama 10 év, mely több alkalommal 5 évre meghosszabbítható. A költségek bérlő részére történő megtérítésének módját megállapodásban határozzák meg a felek.

11. §-hoz

Változatlan jogszabályhelyen szabályozza a pályázat útján történő bérbeadást.

12. §-hoz

Megszűnik a szerződés meghosszabbításának azon feltétele, mely szerint a bérlőnek a bérleti jogviszony fennállása alatt nem lehet hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díjtartozás halmozása. Ennek indoka, hogy ezen feltétel teljesítésére az érintett bérlők túlnyomó többsége nem képes, így nincs lehetőségük a bérleti jogviszony meghosszabbítására abban az esetben, ha egyébként lakbértartozásuk nem áll fenn és a háromhavi óvadék megfizetését is teljesítenék.

A szerződés megkötésének feltételeként rögzítjük továbbá, hogy bérlőnek nem lehet közüzemi díjtartozása.

A szabályozás logikája nem változik: a piaci pályázat alapján - első alkalommal történő - szerződéskötés esetén bérlő 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére köteles, az ezt követő szerződéshosszabbítások alkalmával csak a lakbérkülönbözet háromszorosának óvadékként való megfizetésére köteles.

13. §-hoz

A lakáscsere jogintézményénél - az egységes jogalkalmazás érdekében - meghatározzuk a csere folytán kötendő szerződés feltételeit.

14. §-hoz

Az átlátható szervezet részére biztosítható bérlőkiválasztási jog esetén a pénzbeli térítés mértékének meghatározásával joghézagot szüntettünk meg.

15. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának lehetősége új jogcímmel bővül.

16. §-hoz

A korábbi 38. § rendelkezéseit a szabályozás átláthatóságának biztosítása végett szerepeltetjük e jogszabályhelyen.

17. §-hoz

A módosítással e jogcím alapján a jövőben csak határozott időtartamú szerződéseket kötnénk, azonban megteremtenénk az új bérleti szerződés megkötésének lehetőségét a volt szolgálati, valamint méltányossági bérbeadást követően jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt bérlők részére is.

18. §-hoz

A méltányossági alapon történő bérbeadás esetén - a gyakorlati tapasztalatok alapján - a kérelem elbírálásánál szempontokat határozunk meg, valamint a lakásaink bérbeadásának elősegítése érdekében előnyt határoztunk meg.

19. §-hoz

Az új jogcím bevezetésének indoka a szabályozás rugalmasabbá tételének kívánalma, a lakásállománnyal való gazdálkodásnak a bérlői igényekhez való közelítése.

20. §-hoz

Változatlan jogszabályhelyen és tartalommal szabályozza a bérlőtársi szerződés megkötésének feltételeit.

21. §-hoz

Az egységes jogalkalmazás érdekében a bérleti jogviszony folytatásánál az alanyváltozás tényét rögzítettük.

22. §-hoz

A bérbeadás módjának meghatározását egyszerűsítettük.

23. §-hoz

A szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek e jogszabályhelyen történő meghatározása a korábbi rendelet szerkezetének - átláthatóság érdekében történő - változásából adódik, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítottuk a kérelemre történő lakbérfelülvizsgálat szabályait is.

A szociális alapú lakbér és a költségelvű lakbér különbözete az adott bérlő lakbértámogatásának minősül.

A lakbértámogatásra való jogosultság érvényességi ideje 1 év, ezért a lakbértámogatást - tehát a szociális alapú lakbéreket - évente felülvizsgáljuk, melynek eredményeként költségelvű és piaci lakbér kérelemre többször is megállapítható.

Az új szabályozás célja a bérlő jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett pozitív változásnak megfelelő lakbér megállapítása.

24. §-hoz

A költségelvű bérbeadás feltételeinek meghatározásával a szabályozást pontosítottuk.

25. §-hoz

A piaci alapon történő bérbeadás feltételeinek e helyen történő meghatározása a korábbi rendelet szerkezetének - átláthatóság érdekében történő - változásából adódik. Az egyes bérbeadási módok átjárhatóságának biztosítása érdekében ismét lehetővé tettük kérelem benyújtásának lehetőségét, amennyiben bérlő jövedelmi viszonyaiban negatív változás áll be.

26. §-hoz

A szabályozás pontosítása érdekében a bérbeadó meghatározására került sor lakáscsere esetén.

27. §-hoz

A lakásba történő befogadáshoz való hozzájárulás szabályait újabb feltétellel egészítjük ki, mely szerint a bérlőnek igazolnia kell, hogy nem volt hat hónapot meghaladó ki nem egyenlített lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díjtartozás halmozása.

28. §-hoz

Az albérletbe adás szabályai nem változtak.

29-38. §-okhoz

A lakbérmegállapítás elvei, a lakbér mértéke, a lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezők, valamint a lakbértámogatás változatlan tartalommal, azonban új elhelyezéssel került szabályozásra.

39. §-hoz

Rögzítjük, hogy a szolgáltató által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatás díját a bérlő a szolgáltató részére köteles megfizetni.

40. §-hoz

A lakásbérlet megszűnésének esetei változatlan tartalommal, azonban új elhelyezéssel kerültek szabályozásra.

41. §-hoz

A lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszűnése új elhelyezéssel került szabályozásra azzal, hogy a Törvény 26. § (1) bekezdése szerinti bérbeadói felmondás alapján a bérlővel köthető megállapodás esetén pénzbeli térítésre vonatkozó szabályozás került megállapításra.

42. §-hoz

E §-ban rögzítjük azon hatásköri változást, mely szerint a főjegyző dönt a Törvény 24-25. §-ában meghatározottak szerint a bérlő felszólításáról és a bérleti szerződés felmondásáról.

43. §-hoz

A használati díj mértéke - a korábbi szabályozásnak megfelelően - használat első évében egyszeres, a használat második évében másfélszeres összegű bérleti díj, tekintettel arra, hogy a használati díj két hónap után való emelése nem váltotta ki azt a hatást, hogy használó mielőbb elhagyja a lakást.

44. §-hoz

Az adatvédelemre vonatkozó szabályozás rendelkezései módosítást igényeltek.

45. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket is a vonatkozó jogszabályszerkesztésről szóló rendeletnek megfelelően állapítottuk meg.

46. §-hoz

Az átmeneti rendelkezések új elhelyezéssel kerültek szabályozásra.

47. §-hoz

A jogharmonizációs záradékot külön §-ban szükséges feltüntetni.

48. §-hoz

Az új Rendelet megalkotásával az SZMSZ módosítása is szükségessé vált.

49. §-hoz

Hatályon kívül helyezzük a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletet, valamint az SZMSZ 9. melléklet - A Közgyűlés által önkormányzati rendeletében a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke - 3. Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság cím 3.16/A. pontját.


  Vissza az oldal tetejére