A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2015. évi egyszerűsített éves beszámolója * 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: Tárgyév:
01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 5
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Buda Éva
Születési név: Varga Éva
Anyja neve: Hegedűs Erzsébet
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Pásztó
Születési ideje: 1 9 5 9 - 0 7 - 1 5
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 0 . P K . 0 6 4 6 7 7 / 1 9 9 1 /
Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 0 0 0 1 0 3 6
Szervezet adószáma: 1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
Képviselő neve: Buda Éva
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 5 - 0 4 - 2 1
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 28 728 -78 26 580
I. Készletek
II. Követelések 62 32
III. Értékpapírok 22 487 25 515
IV. Pénzeszközök 6 179 -78 1 033
C. Aktív időbeli elhatárolások 5 842 5 912
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 34 570 -78 32 492
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 34 532 -78 32 490
I. Induló tőke/jegyzett tőke 500 500
II. Tőkeváltozás/eredmény 30 552 33 954
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 480 -78 -1 964
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 38 2
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 38 2
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN 34 570 -78 32 492
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 566 576 566 576
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások 566 576 566 576
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei 4708 621 4708 621
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 5274 1197 5274 1197
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 566 576 566 576
6. Anyagjellegű ráfordítások 457 521 457 521
7. Személyi jellegű ráfordítások 600 600 600 600
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 500 500
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások 737 2040 737 2040
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 1794 3161 1794 3161
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 1337 1540 1337 1540
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 3480 -1964 3480 -1964
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény
(C-12)
3480 -1964 3480 -1964
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
3480 -1964 3480 -1964
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 66 76 66 76
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen X Nem
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Támasz Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 0 . P K . 0 6 4 6 6 7 / 1 9 9 1 /
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 0 0 0 1 0 3 6
1.4 Szervezet adószáma: 1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
1.6 Képviselő neve: Buda Éva
2. Tárgyévben végzett alap célszerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Alapítványunk a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. (17. §) törvényben szabályozott gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódóan, annak lehetőségeit kibővítve támogatja a hátrányos helyzetű fiatalokat önálló életvitelük kialakításában, a társadalomba való sikeres beilleszkedésükben.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelmi közfeladat ellátása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi XXXI. (17. §) törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátásból kikerült utógondozottak
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 9
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A 9 fő támogatott közül 4 fő folytatja főiskolai tanulmányait. 1 fő sikeresen diplomázott és doktorált. Támogatásunkkal 1 fő külföldi tanulmányokat folytat. 1 OKJ képzést támogattunk, mely hozzásegítette a fiatalt az elhelyezkedéshez. Azóta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik. 2 fő rendkívüli élethelyzetét segítettük, hogy lakhatása továbbra is megoldott legyen.
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Ösztöndíj 657 1290
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Tanulmány támogatás 30 150
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Lakásvásárlás támogatás 100
Cél szerinti juttatások kimutatása [összesen) 687 1540
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 687 1540
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Gépkocsi költségtérítés 600
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Képviselő
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 600
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 5274 1197
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 66 76
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 5208 1121
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1794 3161
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 600 600
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1337 1540
K. Adózott eredmény 3480 -1964
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1-H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Támogatási program elnevezése: SZJA 1%
Támogató megnevezése: Költségvetés
Támogatás forrása:
központi költségvetés X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2015.
Támogatási összeg: 76 179
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 76 179
- tárgyévben felhasznált összeg: 76 179
- tárgyévben folyósított összeg: 76 179
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 76 179
Dologi
Felhalmozási
Összesen: 76 179
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Alapítvány a 2015. évben kapott 1% összegét cél szerinti tevékenysége szerint ösztöndíj fizetésre használta fel.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Támogatási program elnevezése: SEOWS-00295 2015. évi támogatás
Támogató megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzat
Támogatás forrása:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2015.
Támogatási összeg: 500 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 000
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 500 000
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás nem került felhasználásra. 2016. évben a Budapest Főváros Önkormányzat számára a visszautalás megtörtént.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.69.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2015.04.27 11.30.27

  Vissza az oldal tetejére