A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

16/2017. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban R.) megalkotásával tett eleget. A helyi rendelet módosítását a jogszabályokban bekövetkezett változásoknak való megfeleltetés tette szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítást indokolja az Szt. 84. §-ának, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (továbbiakban SzCsM r.) változása, amely alapján a hajléktalan személyek átmeneti szállása az önellátásra képes hajléktalan személyek számára maximum három évig lakhatási szolgáltatást, vagy a szolgáltatás mellett az önálló életvitel fenntartása érdekében szükség szerinti mértékű esetvitelt, szociális munkát biztosít. A kérelem mellékletei megfelelnek a hatályos SzCsM rendelet mellékleteinek. A lakhatási szolgáltatás mellett igénybe vehető szociális munka meghatározott tartalmát az Szt. 94/C. § szerinti megállapodásban kell meghatározni.

A 2-5. §-okhoz

Az Szt. szabályai mellett módosításra kerültek a Gyvt. rendelkezései, valamint az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról rendelkező 1/2017. (III. 14.) EMMI rendelet módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (továbbiakban: Nmr.) szabályait is. Ezen hatályos, módosult szabályoknak való megfelelés az R. VI. fejezete Családok Átmeneti Otthona szabályozásának változására tett javaslat.

A nagykorú testvér legfeljebb 24. életévének betöltéséig helyezhető el a családok átmeneti otthonában szülőjével és testvérével, amennyiben a nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll. Ezen jogviszony fennállását félévente kell igazolnia.

Az elhelyezési kérelem a Családok Átmeneti Otthona 1142 Budapest, Rákosszeg park 4. sz. alatt nyújtható be, melyhez mellékelni kell a 328/2011. (XI. 29.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot.

A Családok Átmeneti Otthona érdekvédelmével kapcsolatos szabályok is módosultak, a rendelettervezet - figyelemmel az idősek otthonai érdekvédelmi szabályozásra is - javasolt szabályai az ennek történő megfelelést biztosítják.

A 6-8. §-okhoz

A mellékletekben javasolt módosítások részben a hatályos központi szabályozásból adódnak, részben az intézményi alapító okiratok megváltozásából.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére