I. Endre

parancsolatja vagy rendelései

Megparancsolta: hogy minden magyar avagy jövevény Magyarországon, ki a seythiai ősi pogány szokást el nem hagyja, Jézus Krisztus igaz vallására nyomban vissza nem tér és nem hallgat a szent törvényre, melyet a dicsőséges István király adott vala, feje és jószága vesztével bünhődjék.

1. §. Városok, mezővárosok, faluk, épitsék meg ismét a ledöntött és elpusztult templomokat.

2. §. Főpapok és papi gyülekezetek a régi tiszteletben tartassanak és mindenki engedjen nekik.

3. §. Minden keresztyén szertartást vissza kell hozni.

4. §. A szentségtelen seytha szokásoktól és hamis istenektől forduljanak el és rontsák el a bálványokat.

5. §. Valaki Istent és az ő szentjeit és papjait szidalommal illetné, vagy valami gonoszságot cselekednék azokon, tudja meg, hogy elsőben Isten, azután az ő büntető haragja száll reá.

6. §. A ki papi személyt vagy akár világi embert ölt volna, lakoljon a régi mód szerint büneért. Végezetre vérontástól, ragadozástól és egyéb bosszuság és erőszak tételétől minden ember tartózkodjék.

7. §. A ki pedig ezen rendelést megvetné és ellene szegülne annak az ő szivében, fejére és minden jószágára itéltessék.