1298. évi törvénycikkek

Előbeszéd * 

András úrnak, Magyarország dicső királyának koronázása idején, Magyarország régtől fogva megtartott szokásai és szabadságai, ha nem is mind, mégis e szabadságok és szokások közül a nevezetesebbek és fontosabbak, ugyanazon király úrnak a pecsétjével megerősített közokiratban nyertek kihirdetést, mivel azonban ezeket a rosszindulatú és szenvedélytől elvakult emberek gonoszsága következtében igen kis mértékben tartották meg, és a király úr lanyhasága folytán teljességgel el is hanyagolták, Magyarország minden részében ingadozni kezdett, és a bárók és más hatalmasok erőszakosságából eredő különböző és igen sok pusztítások folytán annyira megsemmisült, hogy az egyházak és nemesek és más országlakók is dolgaikban és vagyonukban csaknem a teljes kifosztásig jutottak.

Ezt látván ugyanezen András király a Szentlélektől vezéreltetve, őkegyelmességének füleit megnyitotta, és a hű tanácsosokra hallgatva, országos gyűlést hirdetett avégből, hogy a főpapok és egyházi férfiak, valamint az ország nemesei - kizárván némely bárókat, amint az szokás - ez országnak, mely az elesés előtt állt és a szerfeletti pusztításoktól kisebbedést szenvedett, üdvös tanáccsal, amennyire lehet, segítségére jöjjenek a gonosz emberek rosszakaratával és ravasz igyekvéseivel szemben.

Mi tehát: János, Isten kegyelméből kalocsai érsek, a király úr udvarának kancellárja, Péter erdélyi, András egri, Tamás boszniai, Benedek veszprémi, Pál pécsi püspökök, akik ünnepélyes követek útján képviseltették magukat, valamint Haab váci, Theodorus győri, Mihály zágrábi, Imre váradi, Antal csanádi püspökök - Pesten, a ferences barátok egyháza mellett, az Úr ezerkétszázkilencvennyolcadik évében Boldog Domonkos hitvalló ünnepén, Magyarország összes nemeseivel, valamint egyes szászokkal és kunokkal egybegyűlvén - a király úrnak, valamint az egész ország báróinak, valamint másoknak is meghatalmazásából és beleegyezésével, a Szentlélek kegyelmének segítségül hívása után, tárgyalni kezdtünk ezekről, amelyek a király nagyságának és az egész ország állapotának, valamint az illető egyházi személyeknek és más rendeknek hasznára lehetnek.


  Vissza az oldal tetejére