1351. évi X. törvénycikk

az elmarasztaltaknak büneiért azok fiait, fivéreit, rokonait, nővéreit és feleségeit nem kell büntetni

Az ilyen elitélt embernek bűneért az ő fiait, fivéreit, rokonait, nővéreit és feleségét nem kell megbüntetni, hanem maradjanak azok békén és nyugodtan birtokaikban, házaikban és jószágaikban.

1. § Ha pedig az előbb emlitett módon elmarasztalt ember az ő ellenfelével meg tudna békélni a biró nem kaphat többet ötven márkánál, a melyeknek megfizetése végett kellő határidőt kell annak részére adnia.

2. § És ha a kapott határidő alatt a fizetést elmulasztaná: akkor a biró (a határidő elteltével) egy királyi embert és valamely káptalannak vagy hiteles conventnek bizonyságát maga mellé vevén, annak birtokából azt az ötven márkát érő részt vagy részeket elfoglalhatja, a melynek vagy a melyeknek birtokában mindaddig benn fog maradni, mig azok, kiket annak vagy azoknak kiváltása leginkább illet, avval az ötven márkával ki nem váltják.