1351. évi XX. törvénycikk

hogy az egyházi férfiak három tanuvallató levéllel nem szerezhetnek birtokokat

A püspökök, káptalanok, apátok, conventek, prépostok és egyéb birtokos egyházi személyek a nemesek és egyháziak közt való birtokszerzést illető három tanuvallató levéllel (hacsak a királyi felség a dolgot tetszése szerint kirendelt megbizható férfiak utján, meg nem vizsgáltatja és magát nem tájékoztatja) a nemesekkel és egyháziakkal szemben birtokokat sem nem szerezhetnek, sem meg nem tarthatnak.

1. § Hanemha a királynak, királynőnek, vagy a királyi felséget helyettesitő biráknak kiváltságleveleivel.