1405. évi (I.) VIII. törvénycikk

a sérelmesek és kárvallott felek elsőben az illető hely birájától kérjenek az erőszakoskodó ellenében itéletet

Elhatároztuk és rendeltük azt is, hogy, valamint országunk régi szokása azt kivánja, hogy ha valamely földesur falujában vagy birtokán valakin, legyen az bármelyrendü és rangu, akár egyházi, akár világi ember, valamely jogtalanság, kár vagy sérelem esnék: az ilyen sértettnek vagy károsnak mindenek előtt annak a birtoknak urához vagy birájához kell fordulnia és attól köteles igazságot kérni.

1. § És ha ez az ur vagy biró vonakodnék neki igazságot szolgáltatni a megyei ispánhoz felebbezhessen.

2. § És ha az ispán is elhanyagolná vagy megtagadná az igazságszolgáltatást, a mi királyi felségünkhöz is felebbezhessen.

3. § Azonképen most is meghagyjuk, hogy ha valaki, bármily rendü és állásu legyen is, valamely személynek, akár országlakosnak, akár kivülvalónak, városaink mezővárosaink vagy szabad községeink valamelyikében, valami jogtalanságot, sérelmet vagy kárt okozott vagy tett, akkor az ilyen sértettnek vagy megkárositott embernek mindenekelőtt annak a városnak a birája előtt kell a maga igazságát keresnie.

4. § És ha annak a városnak a birája és esküdtei a köteles igazságszolgáltatást részére megtagadnák vagy halogatnák, akkor a sértettnek vagy károsnak jogában és szabadságában áll a maga ügyét tárnokmesterünk elibe vinni.

5. § Ha aztán az efféle panasz tárgyában tárnokmesterünk is átalana igazságot szolgáltatni, akkor az emlitett sértettnek vagy károsnak szabad leszen ügyét a tárnokmester biráskodásának elkerülésével felségünk elibe vinni, és Mi bárkinek teljes igazságot fognak szolgáltatni, aminthogy ezt tenni, királyi uralkodói tisztünkből folyó kötelességünk.

6. § Ha valamelyik ilyen sértett vagy káros fél, ezt a rendet meg nem tartva, önhatalmulag merne boszut állani és magának elégtételt szerezni; jelen rendeletünknek ilyen áthágója hatalmaskodás tényén fog maradni: mert senkinek sem szabad, az igazságszolgáltatás kérésének mellőzésével, önhatalmulag boszut állani.