1405. évi (I.) X. törvénycikk

a polgárok és a városok egyes lakosai a királynak adót fizetni tartoznak

Határoztuk azt is, hogy valamint minden polgár, ugy bármely városaink lakosai is külömbség nélkül kötelesek lesznek ezentul a mi királyi rovatalainkat és adóinkat aránylagos részben megfizetni (ellent nem állván bármely kiváltságnak, melyeket nekik eddigelé adtunk, vagy ezután Mi és utódaink adni fogunk s meg nem engedvén, hogy ezek nekik az előrebocsátottak tekintetében valamit használjanak) és ama polgárainkkal együtt adózni.

1. § Ha pedig Mi vagy utódaink valamely polgárunkat történetesen felszabaditanók és felmentenők, akkor is abban az esetben Mi és emlitett utódaink tartozunk és kötelesek leszünk azt, a mivel a felmentett polgároknak az adókhoz járulniok kellene, a városi közönség számadásából leütni s saját számadásunk terhére elfogadni.