1405. évi (I.) XIV. törvénycikk

egyházi birák világi, és világiak egyházi perekben ne itéljenek és azokat el ne birálják

A régtől fogva divó módhoz és szokáshoz képest elrendeltük azt is, hogy a főpapok és bármely egyházi férfiak ne itélhessenek és határozhassanak oly perekben, melyeket országlakosaink egymás között inditottak vagy ennekutána fognak bármi módon és bárhol egymás közt inditani és támasztani, mert azok a világi biróság elé tartoznak.

1. § És megforditva a báróknak, megyei ispánoknak és országunk más nemeseinek, ugyszintén a polgároknak és jövevényeknek nem kell s nem is szabad az egyházi biróságra néző ügyeket, pereket és peres kérdéseket megvizsgálni s azokban itélni.

2. § És ha egyfelől az egyházi férfiak, másfelől pedig az előbb érintett világi birák között az előttük forgó ügyekben ezeknek a birósága iránt, hogy tudniillik kit illet azokban a birákodás? egyenetlenség vagy szóvita támadt volna, akkor a felek az efféle vitás ügyet vagy ügyeket eldöntés végett a mi különös jelenlétünk elébe tartoznak vinni, oda, a hol Isten vezérlete alatt épen akkor a főpapokkal és bárókkal tartózkodni fogunk, a hol végzést hozván, meg fogjuk állapitani, hogy a kérdéses ügyek, melyik félnek biróságát vagy törvényszékét illetik és melyikre tartoznak.