1405. évi (I.) XV. törvénycikk

hogy arany és egyéb érczeket kivinni tilos és hogy a kereskedők portékáit a királyi harminczadosok vizsgálják meg és puhatolják ki

Ezenfelül, valamint régentén is, királyi rendelések az aranynak és ezüstnek, a réznek és más érczeknek országunkból való kivitelét megtiltották, ugy a városok, mezővárosok és szabad községek részéről ez idő szerint kiadott egyéb határozatok között elrendeljük és megállapitjuk, hogy mindenik városban, mezővárosban és szabad községben válaszszanak a birák és polgárok két arra alkalmas esküdt polgárt, kiknek kötelességük leszen, mindennémü árucsomagok, edények és egyéb bekötözni való terhek bekötözésénél és begöngyölitésénél jelen lenni és azokat megvizsgálni, és az e czélra kirendelt polgárok nélkül semmi kereskedő, kalmár vagy akármely más csereberélő se merje az ő árucsomagjait és egyéb terheit bekötözni és begöngyöliteni.

1. § A mely csomagokat és terheket annak a két polgárnak saját pecsétjük ráillesztésével kell megjelölnie és biztositania.

2. § És ha ez ellen cselekednének, akkor az illetők azokat a csomagokat vagy árúkat, melyeket a választott polgárok az előbbirt módon meg nem vizsgáltak és meg nem pecsételtek, veszitsék el egészen, és szálljanak egészen a mi királyi kincstárunkra.

3. § És abban az esetben, ha azután, hogy az ekképen begöngyölt és megjelölt csomagokat és bármely egyéb terheket harminczadhelyeinkre vitték és szállitották, a mi harminczadosaink vagy azok tisztjei az ilyen megpecsételésnek nem akarnánk hitelt adni, hanem az efféle csomagokat kibontani kivánnák: akkor, ha azokat a csomagokat és terheket nagy terhes, közönségesen „Mázsának”-nak nevezett szekereken szállitották, annak a szekérnek a rudjára egy márka aranyat, vagy hatvannégy forintot vagy ekkora értékü pénzt: ha pedig az a szekér közepes, mérsékelt nagyságu, vagy kicsiny lenne, akkor félmárkát, vagy azzal egyenertékü forintokat avagy pénzt kell rátenni, és ezután bonthassák fel és vizsgálhassák meg azokat, a csomagokat és terheket.

4. § És ha az ilyen csomagokban vagy teherkötésekben aranyat, ezüstöt vagy más tilalmas dolgokat nem találnának, akkor a harminczados a rudra tett márkát vagy pénzt veszitse el, mely is a portékák gazdáját vagy a kereskedőt fogja megilletni.

5. § Ha pedig abban a szekérben aranyat, ezüstöt vagy valamely tilalmas portékát találnának vagy kapnának, ekkor nemcsak ezt a tilalom alatt álló portékát, hanem a szekéren és csomagban levő és azokban elhelyezett összes egyéb dolgokat és javakat is az emlitett márkával vagy pénzekkel együtt a harminczadosok vagy tisztjeik vegyék el és foglalják le.