1405. évi (I.) XVI. törvénycikk

azok büntetése, a kik külföldi vagy idegen kereskedők portékáit saját portékáik gyanánt maguknál tartják és árulják

Megállapitottuk és megfontolás után elrendeltük azt is, hogy sem kereskedő, sem országunk bármely más rendü, rangu és sorsu lakója se merészelje valamiképen idegeneknek vagy külföldieknek áruczikkeit és bármely eladó vagy cserére bocsátandó javait, a mint ezt eddigelé némelyek ravaszságból tenni szokták, saját portékái és áruczikkei gyanánt elfogadni, átvenni, magánál tartani, megőrizni, elárusitani, elcserélni vagy irántok bármi módon intézkedni sem az idegenekkel társaságot kötni, létesiteni felállitani, rendezni s állandósitani abból a czélból és okból, hogy ilyen társaság czége alatt az előbbieket szabadon véghez vigye, és a mi mondott rendeletünk ellen semmiképen sem szabad cselekednie.

1. § Azokra nézve pedig, kik ez ellen cselekszenek, rendeljük, hogy azokat az árukat és javakat, a melyeket jelen rendeletünk fitymálásával ilyen alattomos összejátszással országunkba hoztak, eladtak, elcseréltek, és eladni, elcserélni akarnak, a mi királyi kincstárunk javára legott elengedhetetlenül elveszitsék, és személyüket illetőleg a Felségünk tetszése szerint megállapitandó büntetéssel lakoljanak.