1405. évi (II.) VII. tövénycikk

az arany értéke s annak egy forint értékben való megállapitása

Az országunkban forgó forintoknak értékbetudását vagy beszámitását ekképen kivántuk szabályozni:

1. § Hogy a mondott forintoknak minden kisebb érték szerint való számitása, mely, a mint megtudtuk, országunk némely vidékén, visszaélésképen divatba jött, teljességgel megszünjék és bármely dolgok és javak megvétele és eladása alkalmával ama forintokat más értékben ne számitsák és be ne tudják, mint egy valódi, jó és igaz sulyu aranyforint vagy száz uj dénárral számitott más forint értékében.

2. § E határozatunknak áthágói haladéktalanul az eladásra és megvételre szánt dolgok és javak elvételével bünhödjenek.