1405. évi (II.) XI. törvénycikk

hogy a királyi városok polgárait első sorban saját biráik eleibe kell idézni

Ugyancsak elrendeltük, hogy hasonlóképen bármely rangu és rendü országlakosunknak van vagy leszen a mi királyi polgáraink ellen valami keresete, ez iránt a maga rendjén és törvényesen a mi királyi biráink és esküdt polgáraink előtt lépjen föl, ott, a hol és a mely helyen ama polgárainkat beperlik, vagy ama tisztek és birák előtt is, a kiket felségünk az e királyi városaink tisztségeinek és biróságainak kormányzásával megbizni jónak látta, a kik is kötelesek lesznek azok részéről törvényt és igazságot szolgáltatni.

1. § És ha ezek a birák és királyi esküdt polgáraink, vagy az előbb jelzett módon arra kirendelt többi tisztek vagy birák a törvény és igazságszolgáltatásban valakivel szemben késedelmesek volnának, akkor ezeket a biráinkat és esküdt polgárainkat, vagy a többi tiszteket és birákat az igazság kiszolgáltatására tárnokmesterünk hatalmával kell szoritani és kényszeriteni.

2. § Abban az esetben pedig, ha a panaszlók eme biráink és esküdt polgáraink itéletében nem akarnának megnyugodni, akkor az efféle ügyeiket a régi szokáshoz képest, tárnokmesterünk elibe feljebbezhetik.

3. § A ki köteles leszen részükre ott ujabb itéletet hozni és teljes igazságot szolgáltatni és hathatósan gondoskodni, hogy ezt az ítéletet a nevezett birák és esküdt polgárok tiszteletben tartsák.

4. § És ha az emlitett panaszlók sem ama birák és esküdt polgárok, sem a tárnokmester itéletével nem elégednének meg, akkor az ilyen ügyeiket (a külömben szokásos módon) felségünk elé vihetik kiknek mi olyan törvényt és igazságot fogunk tenni, a minőt a törvény rendje fog követelni.