1405. évi (II.) XII. törvénycikk

hogy egyházi biró világi ügyekben, s a világi biró egyháziakban ne itéljen

A régóta divó módhoz és szokáshoz képest elrendeltük azt is, hogy a főpapok és bármely egyházi férfiak olyan perekben, melyeket országlakosaink egymás közt inditottak vagy ennek utána fognak bármi módon és bárhol inditani s támasztani, ne itélhessenek és ne határozhassanak, mert azok a világi biróság elé tartoznak.

1. § És megforditva a báróknak, megyei ispánoknak és országunk más nemeseinek, ugyszintén a polgároknak és jövevényeknek nem kell, és nem is szabad az egyházi biróságra néző ügyeket, pereket és peres kérdéseket megvizsgálni s azokban itélni.

2. § És ha egyfelől az egyházi férfiak, másfelől pedig az előbb érintett világi birák között az előttük forgó ügyekben ezeknek birósága iránt, hogy tudniillik kit illessen azokban a biráskodás? egyenetlenség vagy szóvita támadt volna, akkor a felek az ilyen vitás ügyet vagy ügyeket eldöntés végett a mi különös jelenlétünk elébe tartoznak vinni, oda a hol, Isten vezérlete alatt épen akkor a főpapokkal és bárókkal tartózkodni fogunk, a hol végzést hozva meg fogjuk állapitani, hogy a kérdéses ügyek melyik félnek a biróságát vagy törvényszékét illetik és melyikre tartoznak.