1405. évi (II.) XIII. törvénycikk

hogy a király azokat a birtokokat, melyek határaiban bányák vannak, a nemesektől el ne vegye, a bányajövedelmek felét pedig a bányamivelőknek a bányamunkák szaporodása miatt engedje el

Nem kevésbé, a dolognak előzetesen történt méltó megfontolásával és helyeslésével, különösen határoztuk:

1. § Hogy ha bármely országlakosink, tudniillik egyházi és világi személyek, akármilyen ranguak és rendüek legyenek is, ennekutána jövőre birtokaik határaiban arany- vagy ezüst-, vagy bármi más érczbányákat kaphatnak és találhatnak, a melyek törvény és szokás szerint hozzánk és királyi kamaránkhoz nem tartoznak, (ellent nem állván az, hogy királyi kegyelmünk nem biztositja őket az iránt, hogy a királyi felség ilyen birtokaikat, a melyekben az emlitett bányák vannak, tőlük más királyi jogoknak a cserébe adásával el nem veheti), azokat a birtokokat tőlük önkényt és szabadon nyilvánitott akaratuk nélkül, jó indulatunk teljességéről és a részükre királyilag biztositott jelen különös kegyelmünknél fogva tőlük sem elvenni, sem pedig e most emlitett kegyelmünk ellenére elidegeniteni nem fogjuk.

2. § Mindamellett meghagyjuk, hogy azok az egyházi férfiak és nemesek, az e bányákból befolyni szokott bányajövedelmeknek egyik igaz és a másikkal egyenlő fele részét a mi királyi kincstárunknak adják és szolgáltassák át.

3. § Azoknak másik fele részét pedig, jelen engedelmünkből, maguk számára tarthassák meg.

4. § És azoknak az egyházi férfiaknak nemeseknek és a mondott bányák munkásainak nem szabad a bányákból nyert termékeket országunkból kivinniök vagy bárki másnak áruba bocsátaniok.

5. § Hanem kötelesek az efféle aranyat és ezüstöt eladás végett a mi felségünk kamarájába hozni és ott áruba bocsátani, a minthogy más bányákból és aknákból is a mi kamaránkba szokott az arany és ezüst befolyni.

6. § Abban az esetben pedig, ha azoknak a nemeseknek és egyházi férfiaknak, meg az emlitett munkásoknak inkább tetszenék az ilyen aranyból és ezüstből saját használatukra való serlegeket, kanalakat vagy másfajta ékszereket s ezüstnemüeket csináltatni, vagy azt az aranyat és ezüstöt különösen, a saját használatukra és kényelmükre a maguk számára megtartani, ebbe is beleegyezünk s jelen levelünk rendén hatalmat adunk nekik arra.

7. § A kik pedig ezzel ellenkezőleg cselekszenek és ezt a decretumunkat áthágják, azoktól e királyi kegyelmünket, melyet nekik ezuttal a mondott érczek, bányák és bányajövedelmek megtartása, kezelése megszerzése és megállapitása tárgyában engedtünk és adtunk, legott és minden további nélkül el kell venni és vonni.