1435. évi (I. decr.) törvénycikkek

Előbeszéd

Mi a rómaiaknak örökké felséges császára és Magyarországnak, Csehországnak, Dalmácziának, Horvátországnak stb. királya. Adjuk tudtul és jelentjük e levelünk rendén mindeneknek, kiket illet:

1. § Hogy mi, kinek királyi felséges gondviselése nyiltan bevallja azt a kötelességét, hogy méltóságának tisztéből folyólag az ő alattvalói és területei, meg országai fölötti uralmát ne csak befelé, hanem még inkább külső hóditók ellen megvédje és sértetlenül föntartsa: mondott országunk határait Cseh- és Morvaországok felől, a honnan a jelen körülmények következtében ez ország nehány elmult évtől fogva mostanig gyakori és mind kevesebb ellenséges támadásoknak volt kitéve, királyi hatalmunkkal biztonságba akarván helyezni, önkényt, sőt királyi tisztünknél fogva elhatároztuk, hogy az alább következő terhet királyi gondoskodásunk és intézkedésünk tárgyává tegyük.

2. § Tudniillik: hogy a következő városokat és várakat: Pozsony városát és várát, Nagyszombat, Szakolcza városait, Trencsén várát és azokat a többi várakat, várépitményeket és erőditéseket, melyek Morvaország határszélén és a Vág folyó mellett feküsznek, valamint azokat, melyek ugyanott Csehország felől és országunk akármely más határszélén és végén bármely oldalról királyi kezünkön vannak vagy netalán jövendőre bármely körülménynél vagy oknál fogva kezünkre fognak kerülni, a csehek és minden, bárhonnan eredő baj ellenében a mi királyi költségünkön meg fogjuk erősiteni és elegendő katonasággal, fegyverrel és élelmiszerrel, meg egyébbel, ugy maguknak a váraknak és várépitményeknek fentartására és megvédésére, mint a mezőknek és körülfekvő sikságoknak, bárhonnan jövő ellenséges támadások ellenében való megoltalmazására és védelmezésére szükséges, elfogjuk látni.