1435. évi (II.) II. törvénycikk

a szolgabirák választásáról

Szolgabirákká pedig minden vármegyében azokat kell választani és megtenni, a kiket az illető vármegyének tehetősebb és jómódú nemesei közül annak a vármegyének összes nemesei közösen, egyértelmüleg kiszemelnek és arravalóknak itélnek.

1. § És a megválasztottaknak a birói tisztet nem szabad visszautasitaniok, hanem kötelesek azt elfogadni, mert ha másképen cselekszenek, huszonöt márka büntetésébe esnek, melyet a vármegye közönségének elengedhetetlenül be kell hajtania.

2. § (De ez alól ki vannak véve: a kiket a király, királynő, a főpapok, bárók vagy mások valamely tisztségre vagy hivatalra alkalmaznak, vagy a kik katonáskodás czéljából zsoldot húznak, vagy a kik más helyes okokból nem laknak állandóan abban a vármegyében.)

3. § És kötelesek ezt a tisztséget legalább egy éven át viselni.

4. § És legyen könnyen felismerhető pecsétjük, hogy más szolgabiráknak és az ispánnak vagy alispánnak pecséteivel együttesen hitelt érdemlő leveleket adhassanak.

5. § Egy év elteltével pedig, ha nekik ugy tetszik, a visszautasitás szabadságukban áll.

6. § És ha lemondottak, vagy ha az egy megyében levő nemesek közönsége őket elmozditotta vagy helyükbe másokat választott, a következő öt év eltelte előtt annak a tisztségnek elvállalására akaratuk ellen nem lehet őket kényszeriteni.