1435. évi (II.) VIII. törvénycikk

milyen embereket kell a káptalan és convent bizonyságául kiküldeni

Elhatároztuk továbbá: hogy iktatások, tanuvallatások és perbehivások, meg bármely más törvénykezési cselekvények eszközlésére, melyek káptalani és konventi emberek és bizonyságok közbejöttével szoktak történni (a kiket közönségesen köteles bizonyságoknak neveznek), a káptalanokból és konventekből ne küldjenek egyszerü személyeket vagy embereket.

1. § Hanem a káptalanokból kanonokokat, de legalább is egyházi javadalmakkal vagy tisztségekkel ellátott személyeket; a konventekből pedig konventbeli szerzetes áldozárokat kell kirendelni.

2. § És mielőtt az ilyen káptalani vagy konventi bizonyságul kiküldöttek a birtokba való iktatásoknak, határjárásoknak, birtokok szemügyre vételének és közös tanuvallatásoknak véghezvitelére kimennének és ezekben eljárnának, meg kell esküdniök, hogy ezekben a dolgokban hiven és igazságosan fognak eljárni, és igaz jelentést vagy vallomást fognak tenni.

3. § Az előrebocsátottakban eljáró királyi emberek pedig akkor, a midőn visszatérnek és a káptalanok meg konventek előtt vallomást vagy jelentést tesznek, hasonlóképen esküt tenni kötelesek.

4. § A kiről pedig kiderül, hogy esküje ellenére hamisan járt el, vagy hamis jelentést tett, az olyan mint hamisitó és hamis esküvő javadalminak (ha van neki) elvesztésével bűnhődjék és ezenfelül, akár van javadalma, akár nincs, örökös fogságba kerüljön.

5. § Ha pedig az emlitett birtokba való iktatásokban, határjárásokban és szemügyrevételekben a királyi ember járna el törvénytelenül és hamisan, akkor hamis eskü tényében főbenjáró büntetésben és összes javainak elvesztésében kell őt elmarasztalni.

6. § Ha pedig akármely nemest, a kit más valaki az ő nevét magában foglaló királyi levelünk vagy más szokásos levél utján valamely káptalan vagy convent bizonysága mellé királyi emberül kért fel, az ilyen minőségben való eljárás terhét elvállalni és elviselni vonakodnék, akkor legott a szokott három márka birságban kell őt elmarasztalni, a melyet a vármegye ispánja haladék nélkül hajtson be.