1435. évi (II.) XV. törvénycikk

azoknak a polgároknak a büntetése, a kik saját területükön tartóztatnak le valakit

Megparancsoljuk továbbá, hogy a királyi és királynői szabad városokban, mezővárosokban, községekben és birtokokban ezek polgárainak, kereskedőinek, jövevényeinek és lakosainak, adósságaik, javaik és bármiféle követeléseik miatt, az előbb emlitett és a tárnokmester vagy más följebbvalóik által, haladéktalanul behajtandó büntetések alatt, ilyen letartóztatásokat biráik, tiszteik vagy bármely előljáróik utján, az előbb leirt módon semmiképen sem kell és nem is szabad eszközölniök.

1. § Hanem, ha szükséges, e letartóztatásokat a feljebb emlitett módon, közhelyeken és közbiró előtt foganatositsák.