1435. évi (II.) XVIII. törvénycikk

az elhunyt nemesek házaiban visszamaradó hitvestársakról és leányokról

Midőn pedig az ilyen birtokokban és jogokban, a fiágon magvaszakadt embereknek feleségeik és leányaik maradnak hátra:

1. § Akkor mindaddig, a mig az ő jogaikra nézve a valóság, vajjon tudniillik e birtokok és birtokjogok a leányágat örökségül és örök időkre illetik-e vagy sem, ki nem derül, azokat nem kell kezükből elfoglalni és elvinni.

2. § Hogyha kiderül, hogy ezek a jogok a leányágat nem illetik, akkor, mielőtt az ilyen elhunytaknak emlitett feleségeit a mondott földbirtokok uralmából kizárnák, hitbéreikre és jegyajándékaira nézve a királyi felség, vagy mások, a kikre ama jogok háramlottak, teljesen elégitsék ki.