1435. évi (II.) XX. törvénycikk

a nemeseknek olyan leányairól, a kik paraszt emberhez mennek férjhez

Kiházasitásuk és férjhezmenetelük után pedig negyedjogukra nézve pénzül elégitsék ki őket.

1. § Ha pedig ama leányok közül valamelyik olyan emberhez ment férjhez, a kinek birtoka nincsen, akkor annak, ugyancsak országunk szokása szerint, az ilyen leánynegyed fejében járó birtokba örökös joggal kell belépnie és benne maradnia.

2. § Ugy mindazonáltal, hogyha fivéreinek vagy azoknak a rokonoknak akaratából ment (mint emlitve volt) birtoktalan emberhez, a kikre az ilyen jogoknak vagy negyedeknek az ő férjhez menetele után visszaszállniok és háramlaniok kell.

3. § Máskülönben, ha ezt mondott fivéreinek vagy vérrokonainak, avagy szüleinek hire és akarata nélkül tette, akár az atyai házból, akár a bárók vagy előkelő nemesek udvarából és szolgálatából: akkor negyedjogát nem birtokban, hanem pénzben követelheti.