1435. évi (II.) XXII. törvénycikk

tulságos vámok szedésének eltiltása

Aztán, mivel felségünk tapasztalásból tudja, hogy ugy a királynak és királynőnek, mint az országlakosoknak és másoknak a vámszedői nem félve az Istent, az igazságot sem tisztelve, saját kapzsiságuktól csábitva, hosszu idő óta tartó visszaélés, gondatlanság és az e részben szükséges intézkedés elhanyagolása következtében, a portékájukkal és áruikkal országunkban ide s tova járó-kelő országlakosainknak és idegeneknek mértéktelen és fölösleges vámok szedésével eddigelé sok bajt, kárt és rövidséget okoztak és manapság is még nagyobb mohósággal sokat okoznak:

1. § Azért meghagytuk jelen rendeletünkkel, hogy országunk minden egyes vármegyéjében, a nádori közgyülések idején, a melyeket az idő szerint való nádorok vagy a király rendeléséből mások tartanak, e közgyülések hites birái puhatolják ki azoknak az igaz vámoknak a számát és helyét, a melyeket abban a vármegyében szedni szoktak, és kivánják ama vámok uraitól vagy birtokosaitól a vámhelyeik első felállitásáról szóló levelek felmutatását és ha ezekből a fizetendő vám mennyisége, a melyet az egyes dolgok után fizetni szoktak, kitünik, annak fizetését a folyó pénz értéke szerint akkép kell mérsékelni és leszállitani, hogy se a vámosoknak vagyis vámhelyek birtokosainak igaz jövedelme ne kisebbüljön, se viszont a vámfizetésre kötelezettek terhét a fizetés mértéke tul ne haladja.