1439. évi törvénycikkek

Befejezés

Az előrebocsátottak megerősitése

Mi tehát főpapjaink, báróink, nemeseink és országlakosaink kéréseit királyi kegyelemmel meghallgatván a föntemlitett czikkelyeket egész tartalmukra és minden záradékukra nézve, föltétlen akaratunkkal és teljes hatalmunkkal, és felségünk biztos tudatában, nem különben a mi igen kedves hitvestársunknak, az előbb nevezett Erzsébet királyasszonynak a beleegyezésével és tetszésével jelen levelünkbe iktattuk, megengedvén, hogy főpapjaink, báróink, nemeseink és országlakosaink az előrebocsátott, s föntebb e czikkelyekben kifejezett jogokkal örökké éljenek és azokat örökké élvezzék.

1. § Ezenkivül hozzáadjuk és a magunk s hitvestársunk, az előbb nevezett királyasszony nevében igérjük, hogy emlitett országlakosinkat és egész országunkat semminémü szükségeikben el nem hagyjak, hanem ez országot és nevezett összes országlakosinkat velük együtt hiven és minden tehetségünkkel minden ellenség ellen megvédjük és ugy összes előre bocsátott, valamint egyéb jó, dicséretes és igazságos régi szokásaikban és nevezett Magyarországunkéiban mindenkor és mindenütt sértetlenül megtartjuk és hathatósan megoltalmazzuk.

2. § A kik pedig a fentebbiekben foglaltakat bármi alkalommal meg akarnák támadni, mindazok ellen, bármely ranguak és rendüek legyenek is, vakmerőségük megfékezése és megzabolázása czéljából, ugyancsak országlakosinkkal, a mint ők maguk is mindnyájan egyetemben megigérték, hogy ezt megteendik, minden tehetségünkkel együtt fogunk munkálkodni.

3. § Jelen levelünk erejénél és bizonyságánál fogva, a melyre reá függesztettük, titkos pecsétünket, a melylyel mint Magyarország királya élünk.

4. § Kelt Budán, a Szentháromság ünnepét közvetlenül megelőző pénteken az Urnak ezernégyszáz harminczkilenczedik évében.