1446. évi II. törvénycikk

hogy az elfoglalt javakat mindenki engedje át és adja vissza birtokosaiknak, a nem rég épitett várakat rombolják le

Hogy az összes főpapok és bárók és mindazok, kik e háborús időkben várakat, kastélyokat, erősségeket, városokat, mezővárosokat és bármely birtokjogokat, nem külömben püspökségeket, apátságokat, prépostságokat, dézsmákat és akármely egyházi javadalmakat és jogokat foglaltak el, ezeket átfogják engedni és vissza fogják adni.

1. § A városokat is, a melyek eddigelé a kapitányok kezén voltak, előbbi állapotukba helyezik vissza és saját rendelkezésük, őrizetük és fenntartásuk alá bocsátják; és a kapitányok azokból haderejüket, csapataikat és szolgáikat ki fogják vonni.

2. § És a kik az ilyen foglalók és kapitányok közül e gyülésen jelen vannak, ebből addig el ne távozzanak, mig ezt a visszabocsátást és átadást nem foganatositják.

3. § Hogy a mostani zürzavaros időkben emelt összes várakat, kastélyokat, erősségeket a jelen gyülés tartama alatt bontsák és hordják le, kivévén azokat, melyeket az ország végvidékein védelem czéljából épitettek.

4. § És hogy a vármegyei közönségek, a melyekben azok épültek, vagyis azok, a kik e vármegyékből itt vannak, addig el ne távozzanak, a mig azokat le nem bontatják és le nem hordatják.