1453. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi László, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, Dalmátia, Horvátország stb. királya, Ausztria és Styria herczege, és Morvaország őrgrófja stb. jelen levelünk rendén adjuk emlékezetre:

1. § Hogy miután Mi nem régiben a római császárnak, Frigyes urnak, keze, hatalma és nevelése alól kikerültünk, és Magyarországunk főpapjai, bárói és nemesei minap Bécsben körülöttünk közönséges országgyülésben egybeseregelvén, először is Minket, minden egyenetlenséget félretéve, hűségük alázatos felajánlása mellett egyértelmü akarattal igaz és természetes királyuk és uruk gyanánt tiszteltek, ismertek és fogadtak el és következésképen az ország birtokát nekünk hálára kötelező felajánlással visszaadván, bennünket ide, Pozsony városunkba hivtak meg és hoztak el, hogy az ország állapotának és békéjének a fentartására alkalmasoknak tartott rendeléseket tegyünk:

2. § Azután a nevezett főpapok, bárók és nemesek, a mindenfelől egyértelemmel elintézett egyéb dolgok között, együttesen egyetértve az alábbirt czikkelyeket adták és terjesztették elénkbe, óhajtván és esdekelvén:

3. § Hogy azokat és a bennök foglaltakat helybenhagyni, elfogadni és a magunk részéről azok megtartását megigérni méltóztassunk.

4. § A mely czikkelyeknek tartalma következőképen hangzik.