1454. évi XVI. törvénycikk

hogy a főkapitány levelének vétele után mindenki tartozik felkelni

A melyekre nézve megparancsoljuk és meghagyjuk hüségteknek, hogy mihelyt a nevezett Szabolcs vármegyének emlitett választott emberei, kik jelenleg itt Budán vannak, jelen levelünkkel innen közibétök visszatérnek és megérkeznek, törvényszéktek helyén azonnal közönségesen egybegyüljetek és jelen intézkedéseink tartalmához képest, melyeket a mondott főpapokkal, bárókkal, a ti ideküldött választott embereitekkel és mondott országunk többi előkelőivel és nemeseivel, a föntebbiekben czikkelyenkint összeirtunk, katonákhoz illő serénységgel oly gyorsan intézkedjetek és készülődjenek, hogy a mikor és a mihelyest a megnevezett János ispán, emlitett hadseregünknek főkapitánya nektek irni fog,

1. § A vármegye határának kebeletekből az érintett módon előre megválasztandó vezetőjével, hadikészülettel fölszerelve, emlitett ellenségeink támadásának visszaverése czéljából nyomban azokra a helyekre indulhassatok, a melyeket ama főkapitányunk jónak lát kijelölni.

2. § Az előrebocsátottakban, a föntemlitett büntetések és neheztelésünk terhe alatt, másképen cselekedni nem merészelvén.

3. § Kelt Budán szent Pál apostol fordulásának ünnepén, az Urnak ezernégyszáz ötvennegyedik esztendejében.


  Vissza az oldal tetejére