1458. évi I. törvénycikk

a lefolyt három év óta elfoglalt, ugy egyházi mint világi javak hatalmaskodás büntetése alatt, tizenöt nap alatt vissza adandók

Először, hogy minden elfoglalt egyházat és azoknak birtokait meg fekvő javait, nemkülönben a főpapoknak, báróknak és nemeseknek birtokait és birtokrészeit, melyeket hasonló módon, tudniillik három avagy körülbelül ennyi éven belül, vagyis abban az időben foglaltak el, a mikor a törvény szerint nyolczados törvényszékeket nem tartottak, tizenöt nap alatt vissza kell bocsátani.

1. § Akképen, hogy az ilyen foglalást, a mint szokásos, kihirdetett gyülésen a szomszédok, határosok és ugyanazon megyében lakó nemesek tanuságával kell bizonyitani.

2. § És a kik az elfoglaltakat visszaadni nem akarnák, azok további eljárás nélkül hatalmaskodás tényén maradjanak és a kormányzó urnak szabadságában álljon az ilyen elmarasztaltnak birtokait és javait elfoglaltatni és személyét letartóztatni.


  Vissza az oldal tetejére