1464. évi törvénycikkek

Befejezés

Miért is mink, országunk emlitett főpapjainak, báróinak és nemeseinek esdeklésére a már nevezett Lajos király urnak, valamint Zsigmond császár s egyuttal király urnak kiváltságleveleit és decretumait, ugyszintén az előrebocsátott czikkelyeket is, melyeket ugyanezek a főpapok, bárók és nemesek ujonnan alkottak, átvevén és elfogadván, azokat, jelen levelünkbe szóról-szóra átirattuk és beiktattuk, és mivel látjuk, hogy országunknak hasznára és ugyanezen egész köztársaság békéjére készültek és létesültek, a bennök foglalt összes szabadságokkal és rendelkezésekkel, valamint a megnevezett András király urnak a mondott Lajos király ur részéről megerősitett decretumával együtt, helyeseljük, jóváhagyjuk és örökké való fennállás és hatályban maradás végett megerősitjük.

1. § És jelen irásunk oltalma mellett kötelezzük magunkat, hogy mindazt, a mi bennük van, a föntebb emlitett czikkelyek mérséklésével megfogjuk tartani.

2. § A minek emlékezetére és örökké való erősségére elhatároztuk, hogy jelen levelünket függő és hiteles kettős pecsétünk ráillesztésével megerősitve, kiadjuk.

3. § Kelt a főtisztelendő atyának Krisztusban, István urnak, a törvényesen egyesitett kalocsai és bácsi egyházak érsekének és ugyancsak Kalocsa város örökös ispánjának, udvarunk főkanczellárjának, kedvelt hivünknek kezével, az Urnak ezernégyszáz hatvannegyedik esztendejében, április hatodikán; uralkodásunknak hetedik, megkoronáztatásunknak pedig első évében.

4. § Jelenlevén a főtisztelendő atyák és urak Krisztusban, Zéchi Dénes bibornok, esztergomi, a nevezett István ur kalocsai érsekek, László egri, János váradi, Miklós erdélyi püspökök; a zágrábi szék üresen állván; János pécsi, Albert veszprémi, Ágoston győri, Vincze váczi, Albert csanádi, Tamás nyitrai püspök; a boszniai szék üresedésben levén; Urbán szerémi, Márk tinini püspökök; a segniai szék betöltetlen lévén és Miklós modrusi püspökök, kik az Isten egyházait szerencsésen kormányozzák.

5. § Továbbá nagyságos Guthi Ország Mihály, mondott Magyarországunk nádora, Zápolyai Imre, Boszna országunk kormányzója, Ujlaki Miklós és Dengeleghi Pongrácz János erdélyi vajdák, palóczi László ispán, országbiránk, ugyancsak Zápolyai Imre, Dalmáczia, Horvát- és Szlavonországaink bánja, a mondott Ujlaki Miklós macsói bán: a szerémi báni tisztség üresedésben levén; Rozgoni János királyi tárnokmesterünk, Thuróczi Benedek ajtónálló, a mondott Dengeleghi Pongrácz András, pohárnok, Peréni István és Báthori László asztalnok, Dombó Pál és Wesseni László lovászmestereink; Pankyrher András pozsonyi ispán ur és sokan mások, a kik országunk ispánságait és tisztségeit viselik.


  Vissza az oldal tetejére