1481. évi törvénycikkek

Előbeszéd

Mi Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország, Csehország, stb. királya, jelen levelünk rendjén adjuk emlékezetére és tudtára mindeneknek, a kiket illet:

1. § Hogy mi a főpap urakkal és bárókkal, valamint az előkelőkkel és országunk minden vármegyéjének választott nemeseivel, kik ez egész Magyarországunk képviseletében a jelen közönséges vagyis országgyülésen velünk itt Budán együtt voltak, minden személynek, ugy az egyháziaknak mint a világiaknak, tudniillik az előkelőbbeknek és alattvalóknak közös java és helyzetük megjavitása, valamint az országnak megvédelmezése és kellő fönfartása fölött hosszasan gondolkodván és tanácskozván, végre az összes főpap urak, bárók, előkelők és országlakosaink közös óhajára és azok egyetértő akaratával, más egyéb jó rendelések, végzések és határozatok között az alább következő és örök időkre fönmaradó czikkelyekben állapodtunk meg.


  Vissza az oldal tetejére