1486. évi XLIV. törvénycikk

hogy azokat a peresügyeket, melyeket a dézsmák dolgában némelyek a római curia előtt inditottak meg, vissza kell vonni

Továbbá végeztük, hogy azok az országlakosok, a kik, bármilyen rendüek és ranguak legyenek is, eddigelé a római curia előtt a dézsmák tárgyában, bármely személyekkel és bármely idő óta perlekedtek vagy még jelenleg is perlekednének, azokat a pereket szüntessék meg és tartozzanak azokat május hó első napjáig, tudniillik szent Fülöp és Jakab apostolok legközelebb következő napjáig visszavonni és ez országban a királyi felség törvényszékének elbirálása alá bocsátani.

1. § És ha valaki arra a határidőre visszavonni és a királyi felség előtt megjelenni elmulasztaná: ez, a megjelenő fél kérésére, tekintet nélkül amannak makacsságára vagy távollétére, köteles leszen az igazat eldönteni és az ügyet véglegesen befejezni és ugy a derékösszegre és kárra, mint a költségekre nézve is itéletet hozni és ezt, a jelen törvény erejénél fogva, annak rendje szerint végrehajtás alá bocsátani.


  Vissza az oldal tetejére